Paravasa Minnal..!

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Paravasa Minnal..!

Author : ts raj
Added On : 10/3/2009
Viewed 2295 Times

ftpij - Poem

ghu;j;Jf; nfhz;L jhd; ,Uf;fpNwd; fz; %b..!

kdk; jhd; ..
gdpr; rWf;F jsNkh..?

vz;zk; jhd;..
rWf;Fg; gyifNah..??

gw;wpf; nfhz;lhy;..
,Oj;Jf; nfhz;Nl nry;fpwNj..
vq;;nfq;;Nfh..!

tpisahl;bNy kdk; Njha;e;J tpl;lhy;..
fle;jpUf;Fk; xspf;fhLk; njupahNj..!

vj;jid vj;jid..
rWf;Fg; gyiffs;..!
xd;W Nghdhy;.. kw;nwhd;W..!
kw;nwhd;W Nghdhy;.. ,d;ndhd;W..!
vj;jid vj;jid..
rWf;Fg; gyiffs;..!

rWFk; gyifia ..
tpl;L tpl;L..
Clhf.. Clhf..
fle;J.. fle;J..
fle;J nrd;W..

ghu;g;gJ ahu; vd;W ghu;j;J tpl;lhy;..
gsPULJ gutr kpd;dy; $j;jhb..!

jj;jupfpl jj;jupfpl jj;Njhk;..!
jj;jupfpl jj;jupfpl jj;Njhk;..!
jj;jupfpl jj;jupfpl jj;Njhk;..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Mathiyin Natpu Kavithai mathi selva 2149
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2285
Nee Attra Verumai Kavithai Ramesh Padmanaban 2569
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 3630
Maraththai Mattum Nadu Kavithai R. Kanirajan 2002
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 3244
Americaa IT mappilai Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2940
Vellai Pudavai Yen Kavithai R. Kanirajan 2209
Andha Pakkamum Indha Pakkamum Kavithai R. Kanirajan 2160
Vaakalikkum Tharunam Kavithai R. Kanirajan 2112
Devathaiyin Aruginile Kavithai Thanippiravi 2675
Saarathi Kavithai Deeparaja 2723
Adaimazhai Kavithai Vijaynimi 2650
Avalidam Illai Endren Kavithai Kingmartine 2146
Thaayin Anbu Kavithai M. Rufinas 4607