Thanthai Aiya

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thanthai Aiya

Author : Manibharathi
Added On : 10/19/2010
Viewed 2430 Times

ftpij - Poem

je;ij - ma;ah

vdJ tho;if ehafd;

mfj;fpy; xLk; FUjpAk; - vd; Kftupapd;
Kd; ghjpAk; cd; cgak;

mtupd; cukhd fuq;fs; nrhy;Yk; Mzpj;jukhf -
ciog;gpd; rpfuk; vd;W

kUj;Jtk; $wpaJ ,jak; jsu;e;jtu; vd;whYk;
- vdf;F njupe;j ,Wf;fkhd cUf;F kdpju;
,tu; kl;Lk; jhd;

mtu; nry;yhj gs;spf;F top fhl;bdhu; md;W

tho;ifia rupahf tho;e;J fhl;b top
fhl;bdhu; ,d;W>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Anjali Kavithai Umarani 2331
Agam Thee Kavithai Manibharathi 1890
ENNUL NEE Kavithai LIVING_4FRIENDS 2246
Illaamai Kavithai Manibharathi 1817
Ladies Bus Kavithai Beggyyy 2473
Maayai Kavithai Kavee 2069
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 1736
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2780
Lanjam Kavithai Beggyyy 3133
Unnal mattum Kavithai Sella 1808
Mounam Kavithai Thanippiravi 2753
Yean Kavithai Laxmi 2054
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 1972
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1788
Unnai Naan Ariven Kavithai DS Kuttyma 2049