Tamil Poem - Tamil Kavithai

O Penne!!!

Author : Raavanan
Added On : 8/11/2009
Viewed 2042 Times

ftpij - Poem

X ngz;Nz!!! cd;id fz;L tpag;gilfpNwd;
eP ehzj;NjhL ,Uf;Fk; nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L fhjy; nfhs;fpNwd;
eP vd;id Vw;Wnfhs;Sk;nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L ngUik nfhs;fpNwd;
eP jhahd nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L fu;tk; nfhz;Nld;
eP vdf;F kl;Lk; nrhe;jk; vDk;nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L ntl;fg;gLfpNwd;
eP vy;NyhiuAk; ey;ytu; vd;W ek;gp VkhWk;nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! ,dpahtJ Gupe;Jnfhs;
eP tho;tJ mLj;jtiu Nerpf;f - ,k;rpf;fty;y vd;gij!!!
X ngz;Nz!!! nghWj;jpU md;Ng - fhj;jpU
eP Jhats; vd;W XU ehs; Gupe;Jnfhs;Sk; ,t;Tyfk; !!!
X ngz;Nz!!! ehdpUg;Ngd; cd;NdhL
eP thOk; tiu!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nandri Kavithai Silver 4878
Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2468
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 1783
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 1481
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1525
Thavippu Kavithai Hawwa 2161
Vellai Pudavai Yen Kavithai R. Kanirajan 1678
Ilakkanam Kavithai R. Kanirajan 2412
Kanmalar Kavithai Baskaran 1550
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 2126
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1645
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1663
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2354
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1471
Adimai Kavithai Manibharathi 1559