O Penne!!!

Tamil Poem - Tamil Kavithai

O Penne!!!

Author : Raavanan
Added On : 8/11/2009
Viewed 2342 Times

ftpij - Poem

X ngz;Nz!!! cd;id fz;L tpag;gilfpNwd;
eP ehzj;NjhL ,Uf;Fk; nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L fhjy; nfhs;fpNwd;
eP vd;id Vw;Wnfhs;Sk;nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L ngUik nfhs;fpNwd;
eP jhahd nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L fu;tk; nfhz;Nld;
eP vdf;F kl;Lk; nrhe;jk; vDk;nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L ntl;fg;gLfpNwd;
eP vy;NyhiuAk; ey;ytu; vd;W ek;gp VkhWk;nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! ,dpahtJ Gupe;Jnfhs;
eP tho;tJ mLj;jtiu Nerpf;f - ,k;rpf;fty;y vd;gij!!!
X ngz;Nz!!! nghWj;jpU md;Ng - fhj;jpU
eP Jhats; vd;W XU ehs; Gupe;Jnfhs;Sk; ,t;Tyfk; !!!
X ngz;Nz!!! ehdpUg;Ngd; cd;NdhL
eP thOk; tiu!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
mathiyin.. kannin kanavu Kavithai mathi selva 1766
Aasaiyil Or Kaditham Kavithai Hi_Tech_Erumai_Maadu 3572
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1810
Azhagu Kavithai Manibharathi 2506
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2566
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1640
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1810
Kannadi Kavithai R. Kanirajan 2171
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 1922
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 2215
Enna Sir Nyayam Kavithai R. Kanirajan 2054
Yemaali Kavithai mr.musicc 2355
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1817
Vetridam Kavithai Neelam 2220
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 5368