Tamil Poem - Tamil Kavithai

O Penne!!!

Author : Raavanan
Added On : 8/11/2009
Viewed 2104 Times

ftpij - Poem

X ngz;Nz!!! cd;id fz;L tpag;gilfpNwd;
eP ehzj;NjhL ,Uf;Fk; nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L fhjy; nfhs;fpNwd;
eP vd;id Vw;Wnfhs;Sk;nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L ngUik nfhs;fpNwd;
eP jhahd nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L fu;tk; nfhz;Nld;
eP vdf;F kl;Lk; nrhe;jk; vDk;nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! cd;id fz;L ntl;fg;gLfpNwd;
eP vy;NyhiuAk; ey;ytu; vd;W ek;gp VkhWk;nghOJ!!!
X ngz;Nz!!! ,dpahtJ Gupe;Jnfhs;
eP tho;tJ mLj;jtiu Nerpf;f - ,k;rpf;fty;y vd;gij!!!
X ngz;Nz!!! nghWj;jpU md;Ng - fhj;jpU
eP Jhats; vd;W XU ehs; Gupe;Jnfhs;Sk; ,t;Tyfk; !!!
X ngz;Nz!!! ehdpUg;Ngd; cd;NdhL
eP thOk; tiu!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1663
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2209
Dhaadiyum Meesayum Kavithai Beggyyy 1647
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2169
Pirantha Naal Kaanum Kavithai R. Kanirajan 3305
Exam down down Kavithai Silver 1899
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 1736
Varuga Kavithai Vettarattai 1898
Sadhi Kavithai sella 1742
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 1982
Adaimazhai Kavithai Vijaynimi 1786
Antha oru mani neram Kavithai Thanippiravi 2227
Ondrum Irandum Panmaiyum Inmaiyum Kavithai Dr.P.Madhu 1999
Thaali Kavithai ARTS_HEARTS 1892
Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 2829