NATPOO

Tamil Poem - Tamil Kavithai

NATPOO

Author : KAVIKKAATHALAN
Added On : 12/29/2010
Viewed 2770 Times

ftpij - Poem

md;gpid
Kj;jkpLifapy;
,jak; mofpid
fw;Wf; nfhs;fpwJ

G+tpid
Kj;jkpLifapy;
,jak; nkd;ikia
fw;Wf; nfhs;fpwJ

fhjiy
Kj;jkpLifapy;
,jak; jdf;F
Kftup Fwpj;Jf; nfhs;fpwJ

el;gpid
Kj;jkpLifapy; jhd;
,jak; ,jaqis
Gupe;J nfhs;fpwJ

el;G...
RUqr; nrhd;dhy;
,jaj;jpd;
nry;yg; nghk;ik...

tpopfs; fhw;wpy;
nra;j cUtkpy;yh
nksdg; Gy;yhq;Foo;!

NkYk; nrhy;y Ntz;Lkhdhy;
xNu tup...

el;G...
capiu Kj;jkpl;l
,uz;lhk; jha;!

el;ig Rthrpf;Fk;
cd; %r;Rf; fhw;W...

ftpf;fhjyd;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2673
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5753
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 2080
Velaikaaga VIP aanein Kavithai Thanippiravi 2341
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 1997
Maranam Kavithai Devi priya 2821
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2495
Aasaii Aasaiyai Kavithai Karthika AK 3438
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2926
Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 2191
Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2458
Vaazhnthu Paarungal Kavithai Usha Giridhar 1195
Iniya indru Kavithai PADMA 2379
Uyir Kavithai Neelakandan 2952
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1660