NATPOO

Tamil Poem - Tamil Kavithai

NATPOO

Author : KAVIKKAATHALAN
Added On : 12/29/2010
Viewed 2556 Times

ftpij - Poem

md;gpid
Kj;jkpLifapy;
,jak; mofpid
fw;Wf; nfhs;fpwJ

G+tpid
Kj;jkpLifapy;
,jak; nkd;ikia
fw;Wf; nfhs;fpwJ

fhjiy
Kj;jkpLifapy;
,jak; jdf;F
Kftup Fwpj;Jf; nfhs;fpwJ

el;gpid
Kj;jkpLifapy; jhd;
,jak; ,jaqis
Gupe;J nfhs;fpwJ

el;G...
RUqr; nrhd;dhy;
,jaj;jpd;
nry;yg; nghk;ik...

tpopfs; fhw;wpy;
nra;j cUtkpy;yh
nksdg; Gy;yhq;Foo;!

NkYk; nrhy;y Ntz;Lkhdhy;
xNu tup...

el;G...
capiu Kj;jkpl;l
,uz;lhk; jha;!

el;ig Rthrpf;Fk;
cd; %r;Rf; fhw;W...

ftpf;fhjyd;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
En Irappu Kavithai abimanyu 2747
AAA...Nathigam Kavithai Supriya 3904
Pongal Kavithai Corus 3651
KAVITHAIGAL Kavithai KRISH_2 2392
Sumai Kavithai R. Kanirajan 2558
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1970
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1868
Sattavirodha Aalthulai Kavithai Boopathi 1970
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 2099
Daanam Kavithai kindu 2146
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 2443
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1841
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 2033
Love Kavithai cellisudha 2409
Unakaaga Kavithai kumaresan 2149