Aasaigal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aasaigal

Author : Jehanki
Added On : 3/11/2011
Viewed 2554 Times

ftpij - Poem

Mirfs;…

cd; Fuy; Nfl;f Mir
cd;NdhL Ngr Mir

cd; Kfk; fhz Mir
mjd; ];guprk; fhz Mir

cd; tpop ghh;f;f Mir
mjd; ghh;itapy; vid kwf;f Mir

cd; cjL jPz;l Mir
mjd; Kj;j kioapy; eida Mir

cd; ,jo; ,];guprk; Mir
mJ vd;Nkdpapy;
Jhz;Lk; rpyph;g;G Mir

cd; kPir KbAk; Mir
mJ jPz;Lifapy; nra;Ak;
rpy;kp\q;fSk; Mir

cd; jiyKb Mir
ek; rPz;lypy; mij Nfht Mir

cd; fhjpd; Nky; Mir
mjDs; ek; fhjy; nrhy;ypl Mir

cd; Njhspy;; rha Mir
rha;e;J vd; epiy nrhy;y Mir

cd; iffs; gpbf;f Mir
if gpbj;J flNyhuk;
fhyhw elf;f Mir

cd; tpuy;fs; Mir
mit nra;Ak; FWk;G
,k;irfFk; Mir

cd; khh;gpy; rha Mir
rha;e;J vd; ,jzj;Jbg;ig Nfl;f Mir

cd; kbapy; jiyrha;f;f Mir
mjpy; vid kwf;f Mir

cd; fhy;fs; Nky; Xh; Mir
mit vd;id fl;b ,Of;Fk;
mOj;jj;jpy; Mir

cd; fhy; tpuy;fs; rPz;l Mir
rPz;Lifapy; mit
caph;g;gpf;Fk; czh;Tfs; Mir

cd;NdhL Ngr Mir
mjpy; ehDk; kaq;f Mir

cd;id fl;gaizf;f Mir
mizj;J
ekJ ,ilntsp kwf;f Mir

cd;NdhL Japy Mir
Japy;e;J
cd; Kfk; ghh;j;J tpopf;f Mir

cd; Gd;dif Mir
mJ G+f;Fk; kyh;r;rpf;F Mir

cd; Nfhgj;jpy; Mir
mJ cd;Ds; Jhz;Lk; czh;Tfspy; Mir

cd; re;Njh\j;jpy; Mir
mJ ek;ik #Ok; tpjj;jpYk; Mir

cd; Jd;gj;jpy; Mir
mJ ek;ik tYg;gLj;Jk; Kiwapy; Mir

cd; ,jaj;jpy; Mir
mJ vdf;F capuspg;gjpy; Mir
vd; ,jaj;jpYk; Mir
mJ cdf;Fs; ,Ug;gJk; Mir

cd; capupy; Mir
mJ jUk; vd; ghf;fpak; Mir

cd;NdhL tho Mir
tho;e;J Ngud; Ngj;jp fhz Mir

ePNa vdJ Mir
eP ,y;iynadpy;
vd; Mirfs; vd;dthFk; ???>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 2092
Thaali Kavithai ARTS_HEARTS 2392
Valigal Kavithai Usha Giridhar 1320
Malligai Kavithai cillajenny 2724
Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 2451
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 2045
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 1899
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 2060
Aayul Kavithai Swasthika 3163
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2771
Thaaye Thyagathaaye Kavithai R. Kanirajan 2149
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1883
Pillai Kavithai Neelam 2474
Haikoo Kavithai oviya.vijay 4788
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 2370