Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thaai Naadu Thirumba Vendukiren

Author : Malargal
Added On : 8/30/2009
Viewed 2967 Times

ftpij - Poem

Jhu Njr tho;tpy;
thd tpy;yhdJ nrhe;jq;fs;

tha;nkhop NgRk; jhapd; Fuiy
fzpg;nghwpAk; if tpuYk; fsthbaJ

gzKk; gjtpAk; gf;fj;jpy; cs;sJ
gz;bif fhy ghrq;fs; ghu;itapy;
kiwe;jJ

Mz;Lfs; gy ,g;gbNa
nry;Ngrp kpd; mQ;ry; vd Nghyp Nt\j;jpy;

ghrj;ij njhiyj;jjpy;
gzk; NrUJ Fg;ig Nghy;

kdk; ntJk;GJ ntf;ifahy;
jha; ehL jpUk;Gk; tiu

jhAk; ehDk; eyKld; tho
,iwtid gpuhj;jpf;fpNwd;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 1774
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 932
Thookam Kavithai Shyamala Ruban 2024
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 1743
Mozhigal Kavithai Swasthika 2098
Mazhai Kavithai Hari 2411
Amma Kavithai Sathish Pondicherry 4758
Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 1673
Snegathirkuriyavan Nee Kavithai Divya S 1613
mai..mai.. thai.. thai.. Kavithai ts raj 2077
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1714
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2067
Nijam Kavithai G B 2239
Iniya Magal Kavithai ts raj 1936
Sirantha Kalvimurai Kavithai Kanirajan 2234