Madhaveriyai Vitteri

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Madhaveriyai Vitteri

Author : Padma Bharadwaj
Added On : 1/27/2010
Viewed 1937 Times

ftpij - Poem

kj ntwpapdhy; kdk; vupe;jJ
,jd; tpisthy; Fzk; mope;jJ
midj;Jk; xd;W Nru;e;J epk;kjp nfl;lJ
[hjp ,y;iyab ghg;gh vd;whd; ghujp md;W
[hjp xd;Wjhd; vkf;nfd;ghu; rpyupd;W
Mz;ltd; gilg;gpy; Vw;wj;jho;Tfs; ,y;iy
MapDk; rkk; vd;W epidg;ghu; ,y;iy
xUtu; fz;jid xUtu; gwpf;f vd;DNthnkdpy;
ehk; midtUk; ghu;it mw;wtNu ,t;Tyfpy;
kdpjidAk; tpyq;ifAk; gpwpg;gJ
Mwhk; mwpthk; gFj;jwpT
mJ ek;kplk; ,y;iynadpy;
tpyq;fpDk; ePrNu ek; jFjp
md;Gk; mutidg;Gk; Mf ntz;Lk; ek; mupr;Rtb
ngha;ik nghwhik jid tpl;lopg;nghk; RUl;b
xU kdpjdpd; el;G xU rhuu;F cjTk;
xU rhuhupd; el;Ngh xU CUf;Nf cjTk;
xU Cupd; el;G xU ehl;Lf;F cjTk;
xU ehl;bd; el;G kW ehl;Lf;F ePbf;Fk;
,J njhlUk; vdpy;

cyfpy; midtUk; gadilNthk;

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 2159
Nee Kavithai Manimagan 2756
Aval Kavithai Tenkasi_tsunami 3234
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 2357
Kaneer Malar Kavithai Sathish Pondicherry 2544
Kaayam Kavithai GeeVee 1896
kaathal pisasu Kavithai military ashok 2510
Why? Kavithai Sony Jeyaseelan 2045
Malarukku oor madal Kavithai TriCks 2542
Thoorathil nee Kavithai Nivi 2559
Malligai Kavithai cillajenny 2684
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 2247
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 2016
Alayin Paridhabam Kavithai Saranyan 2530
Niir Kavithai Pugal Azhagan 2684