Madhaveriyai Vitteri

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Madhaveriyai Vitteri

Author : Padma Bharadwaj
Added On : 1/27/2010
Viewed 2118 Times

ftpij - Poem

kj ntwpapdhy; kdk; vupe;jJ
,jd; tpisthy; Fzk; mope;jJ
midj;Jk; xd;W Nru;e;J epk;kjp nfl;lJ
[hjp ,y;iyab ghg;gh vd;whd; ghujp md;W
[hjp xd;Wjhd; vkf;nfd;ghu; rpyupd;W
Mz;ltd; gilg;gpy; Vw;wj;jho;Tfs; ,y;iy
MapDk; rkk; vd;W epidg;ghu; ,y;iy
xUtu; fz;jid xUtu; gwpf;f vd;DNthnkdpy;
ehk; midtUk; ghu;it mw;wtNu ,t;Tyfpy;
kdpjidAk; tpyq;ifAk; gpwpg;gJ
Mwhk; mwpthk; gFj;jwpT
mJ ek;kplk; ,y;iynadpy;
tpyq;fpDk; ePrNu ek; jFjp
md;Gk; mutidg;Gk; Mf ntz;Lk; ek; mupr;Rtb
ngha;ik nghwhik jid tpl;lopg;nghk; RUl;b
xU kdpjdpd; el;G xU rhuu;F cjTk;
xU rhuhupd; el;Ngh xU CUf;Nf cjTk;
xU Cupd; el;G xU ehl;Lf;F cjTk;
xU ehl;bd; el;G kW ehl;Lf;F ePbf;Fk;
,J njhlUk; vdpy;

cyfpy; midtUk; gadilNthk;

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Anna Kavithai Peace Girl 4651
Archanai Kavithai Balameena 2319
unakkaha............ Kavithai madesh 2038
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 2959
Kaathal Kavithai Kazhanimanithan 2662
Vivasayi Kavithai R. Kanirajan 3445
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 3751
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 2280
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 2182
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 2197
VAZTHU Kavithai Jose 2346
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 3272
Kelvi Kavithai R. Kanirajan 2669
Naan Virumbum Thookam.... Kavithai Saranyan 3039
Muran Kavithai Thanippiravi 2345