Tamil Poem - Tamil Kavithai

Madhaveriyai Vitteri

Author : Padma Bharadwaj
Added On : 1/27/2010
Viewed 1309 Times

ftpij - Poem

kj ntwpapdhy; kdk; vupe;jJ
,jd; tpisthy; Fzk; mope;jJ
midj;Jk; xd;W Nru;e;J epk;kjp nfl;lJ
[hjp ,y;iyab ghg;gh vd;whd; ghujp md;W
[hjp xd;Wjhd; vkf;nfd;ghu; rpyupd;W
Mz;ltd; gilg;gpy; Vw;wj;jho;Tfs; ,y;iy
MapDk; rkk; vd;W epidg;ghu; ,y;iy
xUtu; fz;jid xUtu; gwpf;f vd;DNthnkdpy;
ehk; midtUk; ghu;it mw;wtNu ,t;Tyfpy;
kdpjidAk; tpyq;ifAk; gpwpg;gJ
Mwhk; mwpthk; gFj;jwpT
mJ ek;kplk; ,y;iynadpy;
tpyq;fpDk; ePrNu ek; jFjp
md;Gk; mutidg;Gk; Mf ntz;Lk; ek; mupr;Rtb
ngha;ik nghwhik jid tpl;lopg;nghk; RUl;b
xU kdpjdpd; el;G xU rhuu;F cjTk;
xU rhuhupd; el;Ngh xU CUf;Nf cjTk;
xU Cupd; el;G xU ehl;Lf;F cjTk;
xU ehl;bd; el;G kW ehl;Lf;F ePbf;Fk;
,J njhlUk; vdpy;

cyfpy; midtUk; gadilNthk;

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 1713
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1511
Ezhuthukal Kavithai Preetha 2848
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 5726
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2419
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2213
Thavam Kavithai Tharanimohan 1519
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2099
Ilakkanam Kavithai R. Kanirajan 2134
Kanneer Kavithai Thanippiravi 1743
Brammana Sivan Kavithai Vimal 1761
Pudhir Kavithai R. Kaniarjan 1528
Chennai Auto Kavithai Ganpat 1807
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1535
Padaiyal (haha receipe) Kavithai ts raj 1264