Waiting To Propose

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 1835 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
En maranam Kavithai surenthiran 2831
Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 2077
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 2032
Anbennum Uli Kavithai damu_b2005@yahoo.co.in 2105
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 3611
Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 2413
Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1921
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 6062
Kaathal kadal Kavithai Dhuruvan 2166
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 1955
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5490
Bachelor Kavithai Karmegakannan 2105
Maraththai Mattum Nadu Kavithai R. Kanirajan 1842
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1967
Seethayanam Kavithai Ramya tirunelveli 2994