Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 621 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 1615
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 6790
Vilambaram Kavithai Yadhirajan Sharma 2366
Manithanin Vedhanai Kavithai Parthasarathy 1333
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 1947
Thoorathil nee Kavithai Nivi 1774
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2199
Kaathal Kavithai Soulz 1496
Sivasithar Kavithai P. Madhu 1318
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1515
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 1761
Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 2276
Natpu Kavithai Tharini Kannan 4850
Naane Malaragi Ponene Kavithai ts raj 1386
En Kelvikku Enna Bathil Kavithai R. Kanirajan 2422