Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 988 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unnai Nesi Kavithai vivek_pmo 1788
Kalvi Kavithai R. Kanirajan 4999
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 1665
Vidumurai Kavithai saranyan 2602
kaadhal Kavithai Anitha 3818
Parasparam Kavithai R. Kanirajan 1683
Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1745
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 2243
Mozhihal Palavidham Kavithai Silver 1591
Mathiyin Unmai Kathal Kavithai mathi selva 1656
En Semippu Kavithai Saranyan 6319
Amma Kavithai Jasal 1204
Munne Pinne Kavithai ts raj 1563
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 3872
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 1799