Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 847 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3119
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 1902
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 2395
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 1746
Poda Kavithai PADMA 2057
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 1853
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 1605
Piriyathe Kavithai Jehanki 2008
Kathal Kavithai Pandy 1825
Naatu Nadappu Kavithai R. Kanirajan 2174
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 5004
Vivasayi Kavithai R. Kanirajan 2699
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1493
Muran Kavithai Thanippiravi 1590
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1657