Waiting To Propose

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Waiting To Propose

Author : rajagopalan
Added On : 4/4/2017
Viewed 2195 Times

ftpij - Poem

Njahj vd; epyNt
ciwe;jpLk; ehl;fs; vdJ
cd;id ehd; fz;l Neuk;
fiue;NjhLk; ehopif VNdh?

mire;NjhLk; cd; tpopfs;
vd; neQ;ir file;J NghFk;
vd; fhjy; nrhy;y te;jhy;
thu;j;ijfs; njhiye;J NghFk;
Njb jhd; fpilj;j thu;j;ij
Xb jhd; xype;Jf;nfhy;Yk;

kPz;Lk; cd;id ghu;NgNdh
fztpy; fz;L urpg;NgNdh
Neupy; cd;id ehd; fz;lhy;
fz;fs; nrhf;fp NghNtNdh
fhjy; nrhy;yp NghNtNdh

thry; Njb tUthnad;W
fjTfs; %l kWf;fpd;Nwd;
cwNthL Ngrhky; ,uNthL NgrpNdd;
me;j epkplq;fs; vdf;F gpbf;fpwNj >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 2512
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2705
Appa Thirumbi Vitten Kavithai Madhura 2221
Puyal Kavithai I3aa_I3aa 3392
Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 2248
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 5332
Kathali Kavithai vsasikala 1783
Anbu Kavithai Manibharathi 3567
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2755
Serthaee Tharuvaayadi Kavithai ts raj 2086
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2708
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1997
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 3002
Unnai Nesi Kavithai vivek_pmo 2320
Maayam Kavithai ts raj 2214