Sattavirodha Aalthulai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Sattavirodha Aalthulai

Author : Boopathi
Added On : 7/11/2012
Viewed 1859 Times

ftpij - Poem

rl;ltpNuhjkhf Mo;Jis fpzW ntl;LfpwJ rpy Nga;fs!;
kiwe;Jnfhs;sj; jhd; me;j Fopfs; vd;W epidj;J kbfpwJ
Nra;fs!;
jz;zPu; gQ;rk; jhd; cd; rhTf;F fhuzk; fhl;l!
vdJ fz;fspd; Xuk; cs;s ePu; ngUf;if ehd; fhl;l!!
FbAq;fs; Mo;Jis fpzW ntl;Lk; Nga;fNs
rpwpJ cg;G fupf;Fk;!
Mdhy; nghUg;Gk; kdpj NeaKk; ngUFk!;

jdp kdpjdplk; kdpj Neak; ,y;iy vd;whYk; ,e;j cyif
mopj;jpLNthk;.......>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Maranam Kavithai Devi priya 2447
Vengadesh Kavithai Ninaivu 1894
En Anbey Kavithai Nivi 2919
Kaathal Vali Kavithai Jehanki 2347
Ennaingalllllll Kavithai Andda-Arul 2043
Anbu Thaai Kavithai Silver 2885
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 2098
Kaamam Kavithai ts raj 3771
Thunbam Kavithai Sashi 4816
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1291
Oru Nodi Kavithai Devi priya 3444
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 2309
Sunday Kavithai vettiarattai bala 1968
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1827
Thappo Thandanaiyoo Kavithai Nila Thozhi 1983