Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pennin Perumai.....

Author : mr.musicc
Added On : 2/22/2007
Viewed 4693 Times

ftpij - Poem

fz;Nz.....
cd;id tu;zpf;f thu;j;ijfs;
Njb miye;Njd;....miye;Njd;
KbT ntWk; Njhy;tpjhd;....

fhuzk; NjbNdd; - fpilj;jJ
Mk; cd;id vjNdhL xg;gpl;L
tu;zpj;jhYk; cdf;F ,izahf
,y;iy.. ,y;yNt ,y;iy.....

eP epyth? thdkh? G+kpah? fhw;wh?
nfhbah? md;dkh? fpspah? nkhopah?
fz;zh? kzpah? ,jakh? ftpijah?
,y;iy.. ,y;yNt ,y;iy.....

,tw;Wf;nfy;yhk; mg;ghw;gl;l
xU ce;J rf;jp cd;dplk; kl;LNk ,Uf;f
Kl;lhs; ftpQu;fs; cd;id - Vd;
,tw;NwhL xg;gpl;L tu;zpf;fpwhu;fs;?

Mk; - mg;gb ghu;j;jhy;
ehDk; xU Kl;lhs;jhd;
fhuzk;... Jtf;fj;jpy; ehDk; cd;id
fz;Nz vd;W jtwhf tu;zpj;Jtpl;NlNd...

Mk; jtWjhd; - ,t;Tyfpy;
vjw;FNk ,iz ,y;yhj ngz;Nz
" eP ngz;jhd; "
cd;id xg;gpl;L tu;zpf;f thu;j;ijfNs ,y;iy..
,y;iy.. ,y;yNt ,y;iy.....>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7236
Alukku Kavithai Karu 1908
Munne Pinne Kavithai ts raj 1413
Muyarchi Kavithai Venkatachalam 7583
Natpu Kavithai Priya 2977
Anbu Kavithai Manibharathi 2275
Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 1742
En Seiven ! Kavithai Digi King 1378
Baaratha Kanavu Kavithai Nizhal 1698
Kalvikkoodam Kavithai R. Kanirajan 1655
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 1710
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 1585
Nenjil Eeramillathavan Kavithai R. Kanirajan 2595
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2007
Sirippu Kavithai ts raj 2413