Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pennin Perumai.....

Author : mr.musicc
Added On : 2/22/2007
Viewed 5104 Times

ftpij - Poem

fz;Nz.....
cd;id tu;zpf;f thu;j;ijfs;
Njb miye;Njd;....miye;Njd;
KbT ntWk; Njhy;tpjhd;....

fhuzk; NjbNdd; - fpilj;jJ
Mk; cd;id vjNdhL xg;gpl;L
tu;zpj;jhYk; cdf;F ,izahf
,y;iy.. ,y;yNt ,y;iy.....

eP epyth? thdkh? G+kpah? fhw;wh?
nfhbah? md;dkh? fpspah? nkhopah?
fz;zh? kzpah? ,jakh? ftpijah?
,y;iy.. ,y;yNt ,y;iy.....

,tw;Wf;nfy;yhk; mg;ghw;gl;l
xU ce;J rf;jp cd;dplk; kl;LNk ,Uf;f
Kl;lhs; ftpQu;fs; cd;id - Vd;
,tw;NwhL xg;gpl;L tu;zpf;fpwhu;fs;?

Mk; - mg;gb ghu;j;jhy;
ehDk; xU Kl;lhs;jhd;
fhuzk;... Jtf;fj;jpy; ehDk; cd;id
fz;Nz vd;W jtwhf tu;zpj;Jtpl;NlNd...

Mk; jtWjhd; - ,t;Tyfpy;
vjw;FNk ,iz ,y;yhj ngz;Nz
" eP ngz;jhd; "
cd;id xg;gpl;L tu;zpf;f thu;j;ijfNs ,y;iy..
,y;iy.. ,y;yNt ,y;iy.....>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 1729
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2289
Maalai Soodum Mana Naal Kavithai ts raj 2699
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1629
mathiyin tamil samuthayam Kavithai mathi selva 2968
Muran Kavithai R. Kanirajan 1936
Kaneer Malar Kavithai Sathish Pondicherry 2167
Uravugalai Nesi Kavithai R. Kanirajan 2826
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1664
anuman - seethai Kavithai ts raj 1614
Naan Virumbum Thookam.... Kavithai Saranyan 2340
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1922
Muthal Poo Kavithai Thanippiravi 2132
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1513
Vilai Maadhar Kavithai Silver 1670