Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pennin Perumai.....

Author : mr.musicc
Added On : 2/22/2007
Viewed 4583 Times

ftpij - Poem

fz;Nz.....
cd;id tu;zpf;f thu;j;ijfs;
Njb miye;Njd;....miye;Njd;
KbT ntWk; Njhy;tpjhd;....

fhuzk; NjbNdd; - fpilj;jJ
Mk; cd;id vjNdhL xg;gpl;L
tu;zpj;jhYk; cdf;F ,izahf
,y;iy.. ,y;yNt ,y;iy.....

eP epyth? thdkh? G+kpah? fhw;wh?
nfhbah? md;dkh? fpspah? nkhopah?
fz;zh? kzpah? ,jakh? ftpijah?
,y;iy.. ,y;yNt ,y;iy.....

,tw;Wf;nfy;yhk; mg;ghw;gl;l
xU ce;J rf;jp cd;dplk; kl;LNk ,Uf;f
Kl;lhs; ftpQu;fs; cd;id - Vd;
,tw;NwhL xg;gpl;L tu;zpf;fpwhu;fs;?

Mk; - mg;gb ghu;j;jhy;
ehDk; xU Kl;lhs;jhd;
fhuzk;... Jtf;fj;jpy; ehDk; cd;id
fz;Nz vd;W jtwhf tu;zpj;Jtpl;NlNd...

Mk; jtWjhd; - ,t;Tyfpy;
vjw;FNk ,iz ,y;yhj ngz;Nz
" eP ngz;jhd; "
cd;id xg;gpl;L tu;zpf;f thu;j;ijfNs ,y;iy..
,y;iy.. ,y;yNt ,y;iy.....>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 1690
Natta vithai Kavithai ts raj 1385
Kangal Kavithai Sharatha 2461
2010 Kavithai ts raj 1808
Vali Illa Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1397
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1296
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 1825
Love Kavithai Dineshvinitha 1941
Indru Kavithai Thavasi 1267
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 1963
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1278
Complan to boost- varumai Kavithai Supriya 2611
Tasmac Vizhigal Kavithai Wilson 1806
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1551
True Love Kavithai Malaysia girl 4223