Tamil Poem - Tamil Kavithai

PurinththukkoL thoozhanee!

Author : Nathalie
Added On : 2/26/2007
Viewed 1830 Times

ftpij - Poem

Gupe;Jf;nfhs; NjhoNd!

NjhoNd! cd;id ek;gp te;jts;
cd; MWjYf;fhf Vq;Ffpwhs;
eP ntspNa nry;fpwha; Ntiyf;fhf
mts; Jd;gg;gLfpwhs; tPl;LNtiyahy;
cd;idg; Nghy; mtSk; xU gpwtp
Mdhy; mts; ,y;iy xU Jwtp
cd; tPl;lhu; cdf;F nrhj;J
Mdhy; mtNsh cd; kPJ gpj;J
cdf;fhf mts; jUfpwhs; thupR
cd; tPl;lhuplk; mtSf;F nra; rpghupR
kidtp nrhy;Ny ke;jpuk;...Mdhy;
mjpy; ,y;iy je;jpuk;
cd; kidtpia Gupe;Jf;nfhs;
,J tiu ,Ue;j mwpahikia tpyf;fpf;nfhs;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2544
Vazhkaiyil Unathu Nilai Kavithai Kaniarjan 1926
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2285
Neengal Yaar Kavithai R. Kanirajan 1821
Chennai Auto Kavithai Ganpat 2244
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2193
Kotti Kidakuthu Arabiyaavil Kavithai NASAR-AMT 5146
Kadhal Sogam Kavithai Anu 3666
Muhoortham Kavithai Yadhirajan sharma 1810
Paasa malar Kavithai Kuthub G 2975
Sembaruthi Kavithai ts raj 1973
Kasapaana Unmaigal Kavithai Nilavan 1780
Yean Kavithai Laxmi 1730
Manithanin Vedhanai Kavithai Parthasarathy 1609
mathiyin .kavithaiyin karu . Kavithai mathi selva 1475