Jillu Sutta Dosai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Jillu Sutta Dosai

Author : ts raj
Added On : 8/9/2009
Viewed 2365 Times

ftpij - Poem

Ntiy Kbj;Jf; fisj;J te;j fztu;..
" grp grp..! Njhir Rl;Lj; jh..!" vd;whu;..
" ,Njh te;J tpl;Nld;..
ftpij vOjpf; nfhz;bUf;fpNwd;..
Kfk; fOtp thUq;fs;.. Rl;Lj; jUfpNwd;.. Njhir.."
vd;Nwd;..

kWgbAk; KOfp tpl;Nld;.. ftpijapy;..
"r;Nr.! ,J vd;d.. ftpijah.. ,y;iy.. fOijah..?..
,e;jg; gf;fk; te;jhy; ,bf;fpwJ..
me;jg; gf;fk; Nghdhy; cijf;fpwJ..
ghjpapy; epw;fpwJ..
Nkw;nfhz;L efu khl;Nld; vd;fpwJ..
Kuz;L gpbf;fpwNj.."
vd;W rpe;jpj;j Ntisapy;..
te;Nj tpl;lhu; fztu;..!

te;jtu; .. vd;idg; ghu;j;jhu;..
fpope;jpUe;j fhfpjq;fs; ghu;j;jhu;..
mLg;igg; ghu;j;jhu;..
nghq;fpf; nfhjpj;jhu;..
"tapj;Jg;ghL ,d;Dk; jPuy..
ftpijg; ghl;L Nff;Fjhb cdf;F...
fOij.. fOij.." vd;W..
KJfpNy ehY itj;jhu; .. rhj;Jg;ghL..

Nfhgk; nfhg;gspj;J tu...
mOif nfhe;jspj;J tu..
"mof; $lhJ ehd;.. tPug; ngz;kzp jhd;.."
vd;W nrhy;ypf; nfhz;L..
gl gl ntd gw;w itj;Njd; mLg;ig..
,l;L itj;Njd; fy;iy..
fy;Y #lhd Neuk; ..
rw;Nw rpy;ypl;lJ kdR..
khTg; ghj;jpuk; ghu;j;Njd;..
khitg; ghu;j;Njd;..
Rl Rl Njhir nte;j NtisapNy..
tpL tpLntd GJ ftpijAk; te;jJ..

"kdnrd;Dk; rl;bapNy..
czu;ntd;Dk; khntLj;J..
jPatplhky; thu;j;ijr; #l;bdhy; ..
jpUg;gp jpUg;gpg; Nghl;lhy;..
te;Nj tpl;lJ ..
ftpij Njhir..!"

"Mfh.. ftpij..ftpij..gpukhjk;.."
vd;W kdR tprpybf;f..
Kd;te;j $e;jiyg; gpd;Df;Fj; js;sp..
mire;jhbg; ghbr; nrd;Nwd;..
"ahU Rl;l Njhir..
,J.. [py;Y Rl;l Njhir
ahU Rl;l Njhir..
,J.. [py;Y Rl;l Njhir..".. vd;W..

rhg;gpl;l fztu;..
vrg;ghl;L ghbdhu;..
" kDrd; rhg;gpl ,J ey;y Njhir my;y.. my;y..!
mijAk; jhz;b jPQ;rp NghdJ.. !
mgpuhkp .. mgpuhkp"

Kopj;j ehd;..
Kbj;Jf; nfhz;Nld;..
",J xU Njhirapd; f(tp)ij..">MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Arabu Naatu Avalam Kavithai Kuthubg 2615
Uyir Kavithai Neelakandan 2875
DHAVANI THAVARUGAL Kavithai Soulspecter 3004
Vaazhnthu Paarungal Kavithai Usha Giridhar 1126
mathiyin kanavin alaku Kavithai mathi selva 2074
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2407
ithayaththin Osai Kavithai ts raj 2286
Exam down down Kavithai Silver 2459
abimanyu Kavithai ts raj 2096
Chennai Auto Kavithai Ganpat 2843
Natpu Kavithai Manimaran 3309
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 2090
Uravugalai Nesi Kavithai R. Kanirajan 3319
Naan Kanda Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2249
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2620