Jillu Sutta Dosai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Jillu Sutta Dosai

Author : ts raj
Added On : 8/9/2009
Viewed 2430 Times

ftpij - Poem

Ntiy Kbj;Jf; fisj;J te;j fztu;..
" grp grp..! Njhir Rl;Lj; jh..!" vd;whu;..
" ,Njh te;J tpl;Nld;..
ftpij vOjpf; nfhz;bUf;fpNwd;..
Kfk; fOtp thUq;fs;.. Rl;Lj; jUfpNwd;.. Njhir.."
vd;Nwd;..

kWgbAk; KOfp tpl;Nld;.. ftpijapy;..
"r;Nr.! ,J vd;d.. ftpijah.. ,y;iy.. fOijah..?..
,e;jg; gf;fk; te;jhy; ,bf;fpwJ..
me;jg; gf;fk; Nghdhy; cijf;fpwJ..
ghjpapy; epw;fpwJ..
Nkw;nfhz;L efu khl;Nld; vd;fpwJ..
Kuz;L gpbf;fpwNj.."
vd;W rpe;jpj;j Ntisapy;..
te;Nj tpl;lhu; fztu;..!

te;jtu; .. vd;idg; ghu;j;jhu;..
fpope;jpUe;j fhfpjq;fs; ghu;j;jhu;..
mLg;igg; ghu;j;jhu;..
nghq;fpf; nfhjpj;jhu;..
"tapj;Jg;ghL ,d;Dk; jPuy..
ftpijg; ghl;L Nff;Fjhb cdf;F...
fOij.. fOij.." vd;W..
KJfpNy ehY itj;jhu; .. rhj;Jg;ghL..

Nfhgk; nfhg;gspj;J tu...
mOif nfhe;jspj;J tu..
"mof; $lhJ ehd;.. tPug; ngz;kzp jhd;.."
vd;W nrhy;ypf; nfhz;L..
gl gl ntd gw;w itj;Njd; mLg;ig..
,l;L itj;Njd; fy;iy..
fy;Y #lhd Neuk; ..
rw;Nw rpy;ypl;lJ kdR..
khTg; ghj;jpuk; ghu;j;Njd;..
khitg; ghu;j;Njd;..
Rl Rl Njhir nte;j NtisapNy..
tpL tpLntd GJ ftpijAk; te;jJ..

"kdnrd;Dk; rl;bapNy..
czu;ntd;Dk; khntLj;J..
jPatplhky; thu;j;ijr; #l;bdhy; ..
jpUg;gp jpUg;gpg; Nghl;lhy;..
te;Nj tpl;lJ ..
ftpij Njhir..!"

"Mfh.. ftpij..ftpij..gpukhjk;.."
vd;W kdR tprpybf;f..
Kd;te;j $e;jiyg; gpd;Df;Fj; js;sp..
mire;jhbg; ghbr; nrd;Nwd;..
"ahU Rl;l Njhir..
,J.. [py;Y Rl;l Njhir
ahU Rl;l Njhir..
,J.. [py;Y Rl;l Njhir..".. vd;W..

rhg;gpl;l fztu;..
vrg;ghl;L ghbdhu;..
" kDrd; rhg;gpl ,J ey;y Njhir my;y.. my;y..!
mijAk; jhz;b jPQ;rp NghdJ.. !
mgpuhkp .. mgpuhkp"

Kopj;j ehd;..
Kbj;Jf; nfhz;Nld;..
",J xU Njhirapd; f(tp)ij..">MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 2106
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 2575
Naane Malaragi Ponene Kavithai ts raj 2168
Nanbargal Kavithai Rasmy 4274
God Kavithai aravinda babu. n 4555
Thirumanam Kavithai Thainis A 3388
Muyarchi Kavithai Thainis A 4212
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 2027
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 2118
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 4013
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2340
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2837
Pen Nila Kavithai Thanippiravi 3980
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 5895
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 3583