Jillu Sutta Dosai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Jillu Sutta Dosai

Author : ts raj
Added On : 8/9/2009
Viewed 2186 Times

ftpij - Poem

Ntiy Kbj;Jf; fisj;J te;j fztu;..
" grp grp..! Njhir Rl;Lj; jh..!" vd;whu;..
" ,Njh te;J tpl;Nld;..
ftpij vOjpf; nfhz;bUf;fpNwd;..
Kfk; fOtp thUq;fs;.. Rl;Lj; jUfpNwd;.. Njhir.."
vd;Nwd;..

kWgbAk; KOfp tpl;Nld;.. ftpijapy;..
"r;Nr.! ,J vd;d.. ftpijah.. ,y;iy.. fOijah..?..
,e;jg; gf;fk; te;jhy; ,bf;fpwJ..
me;jg; gf;fk; Nghdhy; cijf;fpwJ..
ghjpapy; epw;fpwJ..
Nkw;nfhz;L efu khl;Nld; vd;fpwJ..
Kuz;L gpbf;fpwNj.."
vd;W rpe;jpj;j Ntisapy;..
te;Nj tpl;lhu; fztu;..!

te;jtu; .. vd;idg; ghu;j;jhu;..
fpope;jpUe;j fhfpjq;fs; ghu;j;jhu;..
mLg;igg; ghu;j;jhu;..
nghq;fpf; nfhjpj;jhu;..
"tapj;Jg;ghL ,d;Dk; jPuy..
ftpijg; ghl;L Nff;Fjhb cdf;F...
fOij.. fOij.." vd;W..
KJfpNy ehY itj;jhu; .. rhj;Jg;ghL..

Nfhgk; nfhg;gspj;J tu...
mOif nfhe;jspj;J tu..
"mof; $lhJ ehd;.. tPug; ngz;kzp jhd;.."
vd;W nrhy;ypf; nfhz;L..
gl gl ntd gw;w itj;Njd; mLg;ig..
,l;L itj;Njd; fy;iy..
fy;Y #lhd Neuk; ..
rw;Nw rpy;ypl;lJ kdR..
khTg; ghj;jpuk; ghu;j;Njd;..
khitg; ghu;j;Njd;..
Rl Rl Njhir nte;j NtisapNy..
tpL tpLntd GJ ftpijAk; te;jJ..

"kdnrd;Dk; rl;bapNy..
czu;ntd;Dk; khntLj;J..
jPatplhky; thu;j;ijr; #l;bdhy; ..
jpUg;gp jpUg;gpg; Nghl;lhy;..
te;Nj tpl;lJ ..
ftpij Njhir..!"

"Mfh.. ftpij..ftpij..gpukhjk;.."
vd;W kdR tprpybf;f..
Kd;te;j $e;jiyg; gpd;Df;Fj; js;sp..
mire;jhbg; ghbr; nrd;Nwd;..
"ahU Rl;l Njhir..
,J.. [py;Y Rl;l Njhir
ahU Rl;l Njhir..
,J.. [py;Y Rl;l Njhir..".. vd;W..

rhg;gpl;l fztu;..
vrg;ghl;L ghbdhu;..
" kDrd; rhg;gpl ,J ey;y Njhir my;y.. my;y..!
mijAk; jhz;b jPQ;rp NghdJ.. !
mgpuhkp .. mgpuhkp"

Kopj;j ehd;..
Kbj;Jf; nfhz;Nld;..
",J xU Njhirapd; f(tp)ij..">MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pasi Kavithai Silver 3014
Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 4028
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 4020
Thadumaatram Kavithai PADMA 2162
mathiyin kanavin alaku Kavithai mathi selva 1920
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 2518
Pirappu Irappu Kavithai Lalgudi Ponraj 3529
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1824
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1879
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 4015
Neeyum Naanum Kavithai R. Kanirajan 3092
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 1958
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2593
The King Kavithai R. Kanirajan 2339
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 2064