Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirantha Naal Kaanum

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/27/2011
Viewed 3260 Times

ftpij - Poem

gpwe;ejehs; fhZk; NguNd..!


gpwe;jehs; fhZk;
NguNd..!
,d;WKjy;
cdJ
rpe;jid
rpe;JtJ gpwh;
rpe;jidf;F
jPdpahfl;Lk;!

cdf;Fs;
EioAk; rpW
Jfy;fs;$l
mwpitg; gyg;gLj;Jk;
mwpa jfty;fshf khwl;Lk;!

cdJ
tpopapd; ghh;itr; rf;jp
mjd; ghh;it vy;yf;F mg;ghYk
ghh;g;gjhf ,Uf;fl;Lk;!

cdJ
xt;nthU mirTk;
xOf;fj;jpd; Fuiy
cuf;fxypf;fl;Lk;!

cdJ
fzpg;nghwp mwpTk;
jdpg;nghJ mwpTk;
juzpf;Fg;
gzpnra;ag; gad;gll;Lk;!

cdJ
nrhy;Yk; nraYk;
xNughijapy; gazpf;fl;Lk;!

eP
te;j ehs;
tuyhw;Wg; ngl;lfj;jpy;!
,dp tUk; ehs;
fhyg; ngl;lfj;jpy;!
eP
thOk; ehs; kl;LNk
,jag; ngl;lfj;jpy;!
ep[kha;f; nfhz;lhL!
epiwtha; tho;e;jpL!

vd tho;j;Jk; md;Gj; jhj;jh.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Marai Porul Oli Kavithai Dr.P.Madhu 1585
Kallarai........ Kavithai Saranyan 1716
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1502
Yaaro Oruvarukaaga Kavithai M Rufinas 1512
Radham Kavithai Saranyan 1805
Suyanalathil Oru Podhunalam Kavithai GeeVee 3183
Birthday Greetings Kavithai R. Kanirajan 3325
Sorgam Kavithai Vimal 1705
Pongal Kavithai Padma 2453
mathiyin vidiyalkal Kavithai mathi selva 1490
Kaamam Kavithai ts raj 3489
Amaithi Kavithai R. Kanirajan 3461
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1573
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1748
Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1598