Pirantha Naal Kaanum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirantha Naal Kaanum

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/27/2011
Viewed 3918 Times

ftpij - Poem

gpwe;ejehs; fhZk; NguNd..!


gpwe;jehs; fhZk;
NguNd..!
,d;WKjy;
cdJ
rpe;jid
rpe;JtJ gpwh;
rpe;jidf;F
jPdpahfl;Lk;!

cdf;Fs;
EioAk; rpW
Jfy;fs;$l
mwpitg; gyg;gLj;Jk;
mwpa jfty;fshf khwl;Lk;!

cdJ
tpopapd; ghh;itr; rf;jp
mjd; ghh;it vy;yf;F mg;ghYk
ghh;g;gjhf ,Uf;fl;Lk;!

cdJ
xt;nthU mirTk;
xOf;fj;jpd; Fuiy
cuf;fxypf;fl;Lk;!

cdJ
fzpg;nghwp mwpTk;
jdpg;nghJ mwpTk;
juzpf;Fg;
gzpnra;ag; gad;gll;Lk;!

cdJ
nrhy;Yk; nraYk;
xNughijapy; gazpf;fl;Lk;!

eP
te;j ehs;
tuyhw;Wg; ngl;lfj;jpy;!
,dp tUk; ehs;
fhyg; ngl;lfj;jpy;!
eP
thOk; ehs; kl;LNk
,jag; ngl;lfj;jpy;!
ep[kha;f; nfhz;lhL!
epiwtha; tho;e;jpL!

vd tho;j;Jk; md;Gj; jhj;jh.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Oru Yezhaiyin Kaadhal Kavithai Digi King 2180
Sinthikka Thodangivittargal Kavithai R. Kanirajan 2051
Yaaro Oruvarukaaga Kavithai M Rufinas 2302
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2852
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 2416
Aathangam Kavithai Kavi 2547
Yarukkaaga Kavithai Wilson 2111
Pudhu Vandi Kavithai ts raj 2309
Vaasam Kavithai R. Kanirajan 2574
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 2345
Kanimozhi Kavithai Kanimozhi 3930
Nila Kavithai Deeparaaja 2946
Allah! Atha! Kavithai Ismail 2729
Indru Kavithai Thavasi 2130
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 2204