Pirantha Naal Kaanum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirantha Naal Kaanum

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/27/2011
Viewed 3985 Times

ftpij - Poem

gpwe;ejehs; fhZk; NguNd..!


gpwe;jehs; fhZk;
NguNd..!
,d;WKjy;
cdJ
rpe;jid
rpe;JtJ gpwh;
rpe;jidf;F
jPdpahfl;Lk;!

cdf;Fs;
EioAk; rpW
Jfy;fs;$l
mwpitg; gyg;gLj;Jk;
mwpa jfty;fshf khwl;Lk;!

cdJ
tpopapd; ghh;itr; rf;jp
mjd; ghh;it vy;yf;F mg;ghYk
ghh;g;gjhf ,Uf;fl;Lk;!

cdJ
xt;nthU mirTk;
xOf;fj;jpd; Fuiy
cuf;fxypf;fl;Lk;!

cdJ
fzpg;nghwp mwpTk;
jdpg;nghJ mwpTk;
juzpf;Fg;
gzpnra;ag; gad;gll;Lk;!

cdJ
nrhy;Yk; nraYk;
xNughijapy; gazpf;fl;Lk;!

eP
te;j ehs;
tuyhw;Wg; ngl;lfj;jpy;!
,dp tUk; ehs;
fhyg; ngl;lfj;jpy;!
eP
thOk; ehs; kl;LNk
,jag; ngl;lfj;jpy;!
ep[kha;f; nfhz;lhL!
epiwtha; tho;e;jpL!

vd tho;j;Jk; md;Gj; jhj;jh.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2769
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 2395
Kaadhal Deepam Kavithai Thanippiravi 2635
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 2534
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 2495
Azhagu Kavithai Manibharathi 2831
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 2444
Maranna Devathai Kavithai cillajenny 2425
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 2062
Pennee?? Kavithai Vettiarattai 2975
Sembaruthi Kavithai ts raj 2511
Yen Edharku Kavithai Mr. Daywalker 2584
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 2699
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 2770
Sirippu Kavithai ts raj 3381