Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirantha Naal Kaanum

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/27/2011
Viewed 3331 Times

ftpij - Poem

gpwe;ejehs; fhZk; NguNd..!


gpwe;jehs; fhZk;
NguNd..!
,d;WKjy;
cdJ
rpe;jid
rpe;JtJ gpwh;
rpe;jidf;F
jPdpahfl;Lk;!

cdf;Fs;
EioAk; rpW
Jfy;fs;$l
mwpitg; gyg;gLj;Jk;
mwpa jfty;fshf khwl;Lk;!

cdJ
tpopapd; ghh;itr; rf;jp
mjd; ghh;it vy;yf;F mg;ghYk
ghh;g;gjhf ,Uf;fl;Lk;!

cdJ
xt;nthU mirTk;
xOf;fj;jpd; Fuiy
cuf;fxypf;fl;Lk;!

cdJ
fzpg;nghwp mwpTk;
jdpg;nghJ mwpTk;
juzpf;Fg;
gzpnra;ag; gad;gll;Lk;!

cdJ
nrhy;Yk; nraYk;
xNughijapy; gazpf;fl;Lk;!

eP
te;j ehs;
tuyhw;Wg; ngl;lfj;jpy;!
,dp tUk; ehs;
fhyg; ngl;lfj;jpy;!
eP
thOk; ehs; kl;LNk
,jag; ngl;lfj;jpy;!
ep[kha;f; nfhz;lhL!
epiwtha; tho;e;jpL!

vd tho;j;Jk; md;Gj; jhj;jh.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Bathil Kavithai R. Kanirajan 1729
Nizhal Kavithai sarayu 2067
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1610
Aalayam Kavithai ts raj 2400
Mathiyin Kavithai Kavithai mathi selva 1727
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 2742
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 2022
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2705
God Kavithai aravinda babu. n 3925
Irudhi yaathirai Kavithai Yadhirajan Sharma 1878
Aravanaipu Kavithai Shyamala Ruban 2355
AAA...Nathigam Kavithai Supriya 3554
Rayil Payanam Kavithai M Rufinas 1731
Jakirathai Kavithai Baskaran 1722
kaathal vali Kavithai Bala 2892