Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirantha Naal Kaanum

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/27/2011
Viewed 3297 Times

ftpij - Poem

gpwe;ejehs; fhZk; NguNd..!


gpwe;jehs; fhZk;
NguNd..!
,d;WKjy;
cdJ
rpe;jid
rpe;JtJ gpwh;
rpe;jidf;F
jPdpahfl;Lk;!

cdf;Fs;
EioAk; rpW
Jfy;fs;$l
mwpitg; gyg;gLj;Jk;
mwpa jfty;fshf khwl;Lk;!

cdJ
tpopapd; ghh;itr; rf;jp
mjd; ghh;it vy;yf;F mg;ghYk
ghh;g;gjhf ,Uf;fl;Lk;!

cdJ
xt;nthU mirTk;
xOf;fj;jpd; Fuiy
cuf;fxypf;fl;Lk;!

cdJ
fzpg;nghwp mwpTk;
jdpg;nghJ mwpTk;
juzpf;Fg;
gzpnra;ag; gad;gll;Lk;!

cdJ
nrhy;Yk; nraYk;
xNughijapy; gazpf;fl;Lk;!

eP
te;j ehs;
tuyhw;Wg; ngl;lfj;jpy;!
,dp tUk; ehs;
fhyg; ngl;lfj;jpy;!
eP
thOk; ehs; kl;LNk
,jag; ngl;lfj;jpy;!
ep[kha;f; nfhz;lhL!
epiwtha; tho;e;jpL!

vd tho;j;Jk; md;Gj; jhj;jh.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vivasayee Kavithai R. Kanirajan 2152
Kuzhanthaiyaaga Ennai Maatrividu Kavithai R. Kanirajan 1760
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2252
kaathirukindren Kavithai Meera 4467
Ponguvom Nanbargale Kavithai Mohammed Aasique 847
Inaintha Paravaigal Kavithai ts raj 2122
Thavippu Kavithai Hawwa 2193
Pandrikaaichal Kavithai Silver 1536
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2415
wealth Kavithai ts raj 1722
Americaa IT mappilai Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2435
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1673
Veetil Magizhchi Venduma Kavithai R. Kanirajan 1878
Kuchal Kathal Kavithai Prushothaman 1590
Verumkagitham Kavithai R. Kanirajan 1584