Hahaa.. (erumai..! arumai..! )

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Hahaa.. (erumai..! arumai..! )

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 2816 Times

ftpij - Poem

"vdf;F ,J gpbf;Fk;..

vdf;F mJ gpbf;Fk;.. " vd;W

vd; fz;kzp..

fz; rpkpl;b rpkpl;br;

nrhy;Yk; moiff;..

fz; rpkpl;lhky; ..

ghu;j;J urpj;jtd;..


xU fl;lj;jpy;..

mlf;f khl;lhky;..

rpup rpupnad;W rpupj;Njd;..

"\tupy; Fspf;f eidtJ gpbf;Fk;..!

Fspay; njhl;bapy; CWtJ gpbf;Fk;..!"

vd;W ,dpats; nrhd;d NghJ..!


gpbj;jij czu;Tld; nrhy;Yk;NghJ..

,bnad rpupj;jhy; ahUf;Fj; jhd;

Nfhgk; tuhJ..?

"vd;d.. vd;d.. vd;d.. vd;d rpupg;G..?? "

vd;W gpb gpbnad gpbj;jhs;..?


"jpl;lf; $lhJ.. jpl;lf; $lhJ.. vd;W..

fl;bak; thq;;fpf; nfhz;L nrhd;Ndd;.."


"kio vd;Dk; \tupy; KOf;f

eidtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?..

Fl;il vd;Dk; Fspay; njhl;bapy;

CWtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?"


fy fyntd rpupj;jts;.. nrhd;dhs;..!

" vUik.. vUik..

gjpy; nrhy;ytpy;iyalh..

cd;idr; nrhd;Nddlh..

vUik.. vUik..!" vd;W.


tpLNtdh ehd;..

" vd;d jpl;bdhYk; ciwf;fhj..

rpupf;Fk; vUikab.. ehd;..!

N[hb rup jhdb..

,dpatNs..

Fspf;Fk; vUikf;F..

rpupf;Fk; vUik..

N[hb rup jhdb.." vd;W nrhy;yp ..

ehDk; rpupj;Njd;..

nrhy;ypf; nfhz;Nld;..!


" czu;T Nru;e;j cs;sj;jpNy..

mUik.. mUik..

midj;Jk;.. mUik..!">MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Indru Kavithai Thavasi 2044
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 1758
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 2377
Ethanai Maatham? Kavithai ts raj 1893
Uyirin Mathippu Kavithai Kavi 2458
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 2020
Kaadal Kavithai nilavan 3846
Urakkam Kavithai Supriya 2298
Kadhal Sogam Kavithai Anu 4326
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 4141
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2227
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 2938
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 2629
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1927
Aval ninaive Kavithai Thanippiravi 2560