Tamil Poem - Tamil Kavithai

Hahaa.. (erumai..! arumai..! )

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 2151 Times

ftpij - Poem

"vdf;F ,J gpbf;Fk;..

vdf;F mJ gpbf;Fk;.. " vd;W

vd; fz;kzp..

fz; rpkpl;b rpkpl;br;

nrhy;Yk; moiff;..

fz; rpkpl;lhky; ..

ghu;j;J urpj;jtd;..


xU fl;lj;jpy;..

mlf;f khl;lhky;..

rpup rpupnad;W rpupj;Njd;..

"\tupy; Fspf;f eidtJ gpbf;Fk;..!

Fspay; njhl;bapy; CWtJ gpbf;Fk;..!"

vd;W ,dpats; nrhd;d NghJ..!


gpbj;jij czu;Tld; nrhy;Yk;NghJ..

,bnad rpupj;jhy; ahUf;Fj; jhd;

Nfhgk; tuhJ..?

"vd;d.. vd;d.. vd;d.. vd;d rpupg;G..?? "

vd;W gpb gpbnad gpbj;jhs;..?


"jpl;lf; $lhJ.. jpl;lf; $lhJ.. vd;W..

fl;bak; thq;;fpf; nfhz;L nrhd;Ndd;.."


"kio vd;Dk; \tupy; KOf;f

eidtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?..

Fl;il vd;Dk; Fspay; njhl;bapy;

CWtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?"


fy fyntd rpupj;jts;.. nrhd;dhs;..!

" vUik.. vUik..

gjpy; nrhy;ytpy;iyalh..

cd;idr; nrhd;Nddlh..

vUik.. vUik..!" vd;W.


tpLNtdh ehd;..

" vd;d jpl;bdhYk; ciwf;fhj..

rpupf;Fk; vUikab.. ehd;..!

N[hb rup jhdb..

,dpatNs..

Fspf;Fk; vUikf;F..

rpupf;Fk; vUik..

N[hb rup jhdb.." vd;W nrhy;yp ..

ehDk; rpupj;Njd;..

nrhy;ypf; nfhz;Nld;..!


" czu;T Nru;e;j cs;sj;jpNy..

mUik.. mUik..

midj;Jk;.. mUik..!">Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kotti Kidakuthu Arabiyaavil Kavithai NASAR-AMT 5146
Thanthai Kavithai Charan 3014
Vaakalikkum Tharunam Kavithai R. Kanirajan 1610
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 2503
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1667
Ezhuthukal Kavithai Preetha 3176
Aiye Kavithai ts raj 1850
Thoorathil nee Kavithai Nivi 2002
Natpu Kavithai ts raj 4596
Vali Kavithai Kanirajan 2276
Anantha AthirvugaL Kavithai ts raj 2201
Uiyyum Markam Kavithai Dr. P. Madhu 1608
Nilavin Naanam Kavithai ts raj 1860
Kaathali (Thozhi) Kavithai Manibharathi 2567
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1527