Hahaa.. (erumai..! arumai..! )

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Hahaa.. (erumai..! arumai..! )

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 2919 Times

ftpij - Poem

"vdf;F ,J gpbf;Fk;..

vdf;F mJ gpbf;Fk;.. " vd;W

vd; fz;kzp..

fz; rpkpl;b rpkpl;br;

nrhy;Yk; moiff;..

fz; rpkpl;lhky; ..

ghu;j;J urpj;jtd;..


xU fl;lj;jpy;..

mlf;f khl;lhky;..

rpup rpupnad;W rpupj;Njd;..

"\tupy; Fspf;f eidtJ gpbf;Fk;..!

Fspay; njhl;bapy; CWtJ gpbf;Fk;..!"

vd;W ,dpats; nrhd;d NghJ..!


gpbj;jij czu;Tld; nrhy;Yk;NghJ..

,bnad rpupj;jhy; ahUf;Fj; jhd;

Nfhgk; tuhJ..?

"vd;d.. vd;d.. vd;d.. vd;d rpupg;G..?? "

vd;W gpb gpbnad gpbj;jhs;..?


"jpl;lf; $lhJ.. jpl;lf; $lhJ.. vd;W..

fl;bak; thq;;fpf; nfhz;L nrhd;Ndd;.."


"kio vd;Dk; \tupy; KOf;f

eidtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?..

Fl;il vd;Dk; Fspay; njhl;bapy;

CWtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?"


fy fyntd rpupj;jts;.. nrhd;dhs;..!

" vUik.. vUik..

gjpy; nrhy;ytpy;iyalh..

cd;idr; nrhd;Nddlh..

vUik.. vUik..!" vd;W.


tpLNtdh ehd;..

" vd;d jpl;bdhYk; ciwf;fhj..

rpupf;Fk; vUikab.. ehd;..!

N[hb rup jhdb..

,dpatNs..

Fspf;Fk; vUikf;F..

rpupf;Fk; vUik..

N[hb rup jhdb.." vd;W nrhy;yp ..

ehDk; rpupj;Njd;..

nrhy;ypf; nfhz;Nld;..!


" czu;T Nru;e;j cs;sj;jpNy..

mUik.. mUik..

midj;Jk;.. mUik..!">MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
paattu Kavithai ts raj 2074
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 2128
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2909
Varam Kavithai PADMA 2548
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 2456
Kaadhal Varam Kavithai Silver 2221
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 2211
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 2226
Nagaipu Kavithai Manibharathi 2392
Alai Neeyum, Karai Naanum Kavithai GeeVee 2139
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 1894
Kadan Kavithai R. Kanirajan 2510
Tamilan Kavithai Tamildasan 3390
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 2473
Vettri Naal Kavithai Naughty 2829