Tamil Poem - Tamil Kavithai

Hahaa.. (erumai..! arumai..! )

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 2116 Times

ftpij - Poem

"vdf;F ,J gpbf;Fk;..

vdf;F mJ gpbf;Fk;.. " vd;W

vd; fz;kzp..

fz; rpkpl;b rpkpl;br;

nrhy;Yk; moiff;..

fz; rpkpl;lhky; ..

ghu;j;J urpj;jtd;..


xU fl;lj;jpy;..

mlf;f khl;lhky;..

rpup rpupnad;W rpupj;Njd;..

"\tupy; Fspf;f eidtJ gpbf;Fk;..!

Fspay; njhl;bapy; CWtJ gpbf;Fk;..!"

vd;W ,dpats; nrhd;d NghJ..!


gpbj;jij czu;Tld; nrhy;Yk;NghJ..

,bnad rpupj;jhy; ahUf;Fj; jhd;

Nfhgk; tuhJ..?

"vd;d.. vd;d.. vd;d.. vd;d rpupg;G..?? "

vd;W gpb gpbnad gpbj;jhs;..?


"jpl;lf; $lhJ.. jpl;lf; $lhJ.. vd;W..

fl;bak; thq;;fpf; nfhz;L nrhd;Ndd;.."


"kio vd;Dk; \tupy; KOf;f

eidtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?..

Fl;il vd;Dk; Fspay; njhl;bapy;

CWtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?"


fy fyntd rpupj;jts;.. nrhd;dhs;..!

" vUik.. vUik..

gjpy; nrhy;ytpy;iyalh..

cd;idr; nrhd;Nddlh..

vUik.. vUik..!" vd;W.


tpLNtdh ehd;..

" vd;d jpl;bdhYk; ciwf;fhj..

rpupf;Fk; vUikab.. ehd;..!

N[hb rup jhdb..

,dpatNs..

Fspf;Fk; vUikf;F..

rpupf;Fk; vUik..

N[hb rup jhdb.." vd;W nrhy;yp ..

ehDk; rpupj;Njd;..

nrhy;ypf; nfhz;Nld;..!


" czu;T Nru;e;j cs;sj;jpNy..

mUik.. mUik..

midj;Jk;.. mUik..!">Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin kanavin alaku Kavithai mathi selva 1583
Unathu Ammavin Alaral Kavithai Kingmartine 1676
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1633
Kaathal Kavithai Kazhanimanithan 2142
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2684
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 1890
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1667
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 1979
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 1569
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1487
Vali Kavithai R. Kanirajan 2043
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 1611
Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 2028
Kaneer Malar Kavithai Sathish Pondicherry 2155
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2064