Hahaa.. (erumai..! arumai..! )

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Hahaa.. (erumai..! arumai..! )

Author : ts raj
Added On : 9/20/2009
Viewed 2369 Times

ftpij - Poem

"vdf;F ,J gpbf;Fk;..

vdf;F mJ gpbf;Fk;.. " vd;W

vd; fz;kzp..

fz; rpkpl;b rpkpl;br;

nrhy;Yk; moiff;..

fz; rpkpl;lhky; ..

ghu;j;J urpj;jtd;..


xU fl;lj;jpy;..

mlf;f khl;lhky;..

rpup rpupnad;W rpupj;Njd;..

"\tupy; Fspf;f eidtJ gpbf;Fk;..!

Fspay; njhl;bapy; CWtJ gpbf;Fk;..!"

vd;W ,dpats; nrhd;d NghJ..!


gpbj;jij czu;Tld; nrhy;Yk;NghJ..

,bnad rpupj;jhy; ahUf;Fj; jhd;

Nfhgk; tuhJ..?

"vd;d.. vd;d.. vd;d.. vd;d rpupg;G..?? "

vd;W gpb gpbnad gpbj;jhs;..?


"jpl;lf; $lhJ.. jpl;lf; $lhJ.. vd;W..

fl;bak; thq;;fpf; nfhz;L nrhd;Ndd;.."


"kio vd;Dk; \tupy; KOf;f

eidtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?..

Fl;il vd;Dk; Fspay; njhl;bapy;

CWtJ ahUf;F gpbf;Fk;..?"


fy fyntd rpupj;jts;.. nrhd;dhs;..!

" vUik.. vUik..

gjpy; nrhy;ytpy;iyalh..

cd;idr; nrhd;Nddlh..

vUik.. vUik..!" vd;W.


tpLNtdh ehd;..

" vd;d jpl;bdhYk; ciwf;fhj..

rpupf;Fk; vUikab.. ehd;..!

N[hb rup jhdb..

,dpatNs..

Fspf;Fk; vUikf;F..

rpupf;Fk; vUik..

N[hb rup jhdb.." vd;W nrhy;yp ..

ehDk; rpupj;Njd;..

nrhy;ypf; nfhz;Nld;..!


" czu;T Nru;e;j cs;sj;jpNy..

mUik.. mUik..

midj;Jk;.. mUik..!">MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Sumaithangi Kavithai Divya 2242
Amma Kavithai cellisudha 2875
mathiyin vidiyalkal Kavithai mathi selva 1740
Nee Enbathu Kavithai R. Kanirajan 2078
Kaathal vairas Kavithai Tenkasi_tsunami 2223
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 2173
Thambi Oru Nimidam Kavithai R. Kanirajan 2140
Minsaram Kavithai PRAVEEN RAJ 3644
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 2990
Yaar Panakaaran Kavithai R. Kanirajan 1944
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1744
Thanthai Kavithai Charan 3294
Anna Kavithai Peace Girl 4006
Arasiyal Kavithai Beggyyy 3218
Pugazh Kavithai R. Kanirajan 2336