Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 22107 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thavippu Kavithai MUEETH 1609
Alayin Paridhabam Kavithai Saranyan 1889
Kaadhalin Irupakkam Kavithai Shutupsachin 1856
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1665
Mounam Kavithai Mrs.Bharathy 1881
Kallaraip Poonga Kavithai ts raj 1826
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 1525
Yahoo Europe Tamizan Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2036
Thedal Kavithai R. Kanirajan 1897
Ninaivugal Kavithai Shalini Kumarasamy 1995
Penn Kavithai Uma 1148
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1514
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1701
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1563
Vithi Kavithai Kavi 1942