Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 22190 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadhal Kavithai Corus 1859
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2078
Aasiriyargalukku Kavithai R. Kanirajan 1886
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2599
Mozhigal Kavithai Swasthika 2068
Tharkolai Kavithai P.A.Boopathi 2697
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2251
Muran Kavithai R. Kanirajan 1967
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 2781
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1699
Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 1818
Bathil Kavithai R. Kanirajan 1729
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 1558
Kathalum Kurunjeithiyum Kavithai Kovai Satheesh 1764
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 1934