Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 20613 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1747
Tasmac Vizhigal Kavithai Wilson 1704
Naatu Nadappu Kavithai R. Kanirajan 1915
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1213
Mozhi Kavithai R. Kanirajan 2098
Maanavargal Kavithai R. Kanirajan 1715
Kavithai Solla En Manam Illai Kavithai Kingmartine 1405
Niir Kavithai Pugal Azhagan 1828
Endrum Unn Vasam Kavithai Scorpion 1423
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1286
NILAAA Kavithai supriya 1450
Muthal Kaathal Kavithai Tenkasi_tsunami 1677
Thaaye Thyagathaaye Kavithai R. Kanirajan 1271
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1556
Pancha boothamum neeyum Kavithai Nivi 1526