Thirumana Vazhthu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 23043 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2476
Kaathal Kavithai Ruvan 2295
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1935
Muyarchi Kavithai Thainis A 3811
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2823
Maatrangal Kavithai siva sargunam 2144
Thaali Kavithai ARTS_HEARTS 2174
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 2000
Pen Kavithai Kvg 2443
Oorarintha Unmai Kavithai Kanirajan 1776
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1930
En Kelvikku Enna Bathil Kavithai R. Kanirajan 2849
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5374
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 3040
Vendathathu Vendam Kavithai R. Kanirajan 1750