Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 20809 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaadhal Thunbam Kavithai silver 1505
Mozhi Kavithai R. Kanirajan 2166
Kaaththiruththal Suhamaa... Kavithai M Rufinas 1234
Pasi Kavithai Kumbakarnann 1649
Settaiyum Sottaiyum Kavithai Fahath A.Majeed 1328
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 1656
Snegathirkuriyavan Nee Kavithai Divya S 1310
Maatrangal Kavithai siva sargunam 1597
Kathal Kavithai cellisudha 2051
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 1432
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1261
Devathai Kavithai Arun 2498
Pongal Kavithai Bella Thomas 508
mathiyin .. oomaiyaanen Kavithai mathi selva 1219
Selva Nayagi Kavithai Selva Nayagi 1431