Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 20482 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 1306
Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 1288
Vithai Kavithai Thainis A 1701
Naanam Kavithai Yadhirajan Sharma 1672
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 1332
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1225
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 1431
Oru Sol Kavithai Scorpion 1773
mathiyin manathin thookkam Kavithai mathi selva 1266
Kaathal Ottam.. Kavithai ts raj 1159
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 1431
En Irappu Kavithai abimanyu 2031
Brammana Sivan Kavithai Vimal 1649
Thaayin Anbu Kavithai M. Rufinas 3592
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 1532