Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 22281 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Veandaam Endrume Veandaam Kavithai R. Kanirajan 1636
Iravu Kavithai Sharatha 2212
Theruvorachiruvargal Kavithai R. Kanirajan 1593
Kaathal Kavithai Kazhanimanithan 2190
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1639
vaazhththukkal 2500 Kavithai ts raj 1724
Nanbanai Ariga Kavithai Kanirajan 2026
Kalvi Kavithai R. Kanirajan 5062
Idhayam Kavithai Corus 1914
Nool (Puthagam) Kavithai R. Kanirajan 2363
Vazhvum Saavum Kavithai Dr.P. Madhu 1674
Muthal Poo Kavithai Thanippiravi 2168
Arasiyal Kavithai Beggyyy 2949
Natpu Kavithai vettiarattai 2298
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2668