Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 22442 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1560
Godfather Kavithai Nathalie 2246
aiyo Kavithai fairoze 2062
Chennai Auto Kavithai Ganpat 2325
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1878
Love Kavithai cellisudha 2617
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1815
Kadhal Devaram Kavithai ts raj 2056
Tasmac Vizhigal Kavithai Wilson 2145
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2093
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2755
Karpanai Vasapadum Kavithai Thainis A 2081
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 2760
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1732
Vazhkaiyin Karunizhalgal Kavithai R. Kanirajan 1651