Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 21599 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Manaivi Kavithai Tabu Shankar 26108
sangamam ennil Kavithai THIRABA sathish 1618
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 2656
Korikkai Kavithai R. Kanirajan 1584
Oru Yezhaiyin Kaadhal Kavithai Digi King 1556
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 2121
Vilambaram Kavithai Yadhirajan Sharma 2467
Maayai Kavithai Kavee 1711
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 608
Thedal Kavithai R. Kanirajan 1781
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1662
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 2502
AMMA Kavithai S.R.Paramesh 3430
Kaathal Ezhuthu Kavithai Ramakirshnan 1620
Thoorathil nee Kavithai Nivi 1863