Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 21848 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1472
paattu Kavithai ts raj 1544
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2137
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 1158
Silanthiye Kavithai Kiran Nivedh 1583
Vazhkai Enthiram Kavithai R. Kanirajan 2169
Oru Yezhaiyin Kaadhal Kavithai Digi King 1611
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 1934
Appa Thirumbi Vitten Kavithai Madhura 1585
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 1610
Maatrangal Kavithai siva sargunam 1860
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1527
Pillai Kavithai Geetha 2396
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1622
Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 1913