Thirumana Vazhthu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 22962 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Abatham Kavithai R. Kanirajan 1809
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 3119
Natpu Kavithai ts raj 4791
Sweet Nothings Kavithai ts raj 2065
Amma Kavithai cellisudha 2856
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 3692
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 2109
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 27534
Kadhal Kavithai Supriya 1976
Yaroo Nee Kavithai Prasha 1843
Natpu Kavithai Priya 3391
Kaathal Kavithai Ruvan 2273
Unathu Ammavin Alaral Kavithai Kingmartine 1884
Vali Kavithai R. Kanirajan 3094
kadhal Kavithai Corus 1898