Thirumana Vazhthu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 22655 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2487
Mudhal Thaai Kavithai mr.daywalker 1967
Noitroba Kavithai ts raj 1726
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 2653
Pongal Kavithai Bella Thomas 1412
Natpu Kadhal Kavithai supriya 2008
Un Varugai Kavithai vivek_pmo 2158
Thirumanam Kavithai Thainis A 2942
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 2074
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1867
Karpanai Vasapadum Kavithai Thainis A 2127
Kadhal Kavithai karthikeyan 2054
Vazhvum Saavum Kavithai Dr.P. Madhu 1751
Ex kaathalan Kavithai NASAR-AMT 2146
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 2102