Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 20543 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

confucious Kavithai ts raj 1324
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 488
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1221
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 1370
vaazhththukkal 2500 Kavithai ts raj 1304
Kanavan Kavithai R. Kanirajan 2177
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1252
Kaathil Ketathu Kavithai R. Kanirajan 1249
Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 1136
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 1362
NATPU...POO Kavithai supriya 1657
Thirumanam Kavithai Isai Arasi 2453
Enakku Enna Azhagu Kavithai Fahath A.Majeed 1647
Uyirin Mathippu Kavithai Kavi 1556
aiyo Kavithai fairoze 1524