Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 21907 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Life Kavithai Corus 7733
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2240
sangamam ennil Kavithai THIRABA sathish 1674
Kavvum Manam Kavithai Dr. P.Madhu 1560
Kallarai........ Kavithai Saranyan 1716
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1581
kadhal Kavithai Corus 1660
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1463
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1502
Yemaali Kavithai mr.musicc 2070
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2039
Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi Kavithai R. Kanirajan 1664
Chat Thirukkural Kavithai Nikajo 2515
Iyalbu Kavithai Manibharathi 1818
ithu pOthaathu Kavithai ts raj 1547