Puthu Puthu arthangal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthu Puthu arthangal

Author : Pradeep kannan
Added On : 3/1/2009
Viewed 2298 Times

ftpij - Poem

cd; nrhy; xt;nthd;wpw;Fk; mu;j;jq;fis fz;Lgpbj;Jf;
nfhz;bUe;j ehd;!
cd; nksdj;jpw;F kl;Lk; mu;j;jq;fs; fz;Lgpbf;f
Kbatpy;iy

Kjy; Kiw Ngrpdha;
vidg;gw;wp mwpe;J nfhs;s
Mirg;gLfpwha; vd;W epidj;Njd;
,uz;lhk; Kiw Ngrpdha;
cd; kdR vd; fhjYf;F
trg;gLfpwJ vd;W epidj;Njd;
%d;whk; Kiw Ngrpdha;
vd; fhjypd; cr;rfl;l ,d;gj;jpy; %o;fptpl;Nld;
eP rk;kjpj;Jtplha; vd;W epidj;J!!!
NgRk; cjLfis tpl Ngrhky; ,Uf;Fk; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; cz;L vd;W ,g;NghJ Gupe;J nfhz;Nld;
Mdhy; fle;j rpy tUlq;fshf ,Uf;Fk; cd; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; Gupatpy;iy !!!!!!!!!!!!
Nahrpf;fpNwd; %d;W tUlq;fshf !!!!!!!!!!!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Penn Kavithai Uma 2096
Pirantha Naal Kaanum Kavithai R. Kanirajan 3692
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 2096
Kallarai........ Kavithai Saranyan 2366
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 2376
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1958
Mudhir Kanni Kavithai Silver 2434
Kaathali (Thozhi) Kavithai Manibharathi 2849
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 3101
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 2204
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 2240
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2778
Beram Kavithai ts raj 2098
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 2047
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1888