Puthu Puthu arthangal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthu Puthu arthangal

Author : Pradeep kannan
Added On : 3/1/2009
Viewed 2095 Times

ftpij - Poem

cd; nrhy; xt;nthd;wpw;Fk; mu;j;jq;fis fz;Lgpbj;Jf;
nfhz;bUe;j ehd;!
cd; nksdj;jpw;F kl;Lk; mu;j;jq;fs; fz;Lgpbf;f
Kbatpy;iy

Kjy; Kiw Ngrpdha;
vidg;gw;wp mwpe;J nfhs;s
Mirg;gLfpwha; vd;W epidj;Njd;
,uz;lhk; Kiw Ngrpdha;
cd; kdR vd; fhjYf;F
trg;gLfpwJ vd;W epidj;Njd;
%d;whk; Kiw Ngrpdha;
vd; fhjypd; cr;rfl;l ,d;gj;jpy; %o;fptpl;Nld;
eP rk;kjpj;Jtplha; vd;W epidj;J!!!
NgRk; cjLfis tpl Ngrhky; ,Uf;Fk; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; cz;L vd;W ,g;NghJ Gupe;J nfhz;Nld;
Mdhy; fle;j rpy tUlq;fshf ,Uf;Fk; cd; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; Gupatpy;iy !!!!!!!!!!!!
Nahrpf;fpNwd; %d;W tUlq;fshf !!!!!!!!!!!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thiruttukaara Kalli Kavithai Kavithalayan 1690
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2300
Manikka Maatten Kavithai Shalini 1917
Uzhaipaliyin Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1737
2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 2194
Puthu Varuda Theermanam Kavithai R. Kanirajan 3402
Maanavargal Kavithai R. Kanirajan 2368
mathiyin kathal payanam Kavithai mathi selva 1781
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1786
Maunam Kavithai Saranyan 2196
Maayam Kavithai ts raj 1836
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1787
Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 1925
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 1818
Eppothu Varuvai Kavithai Aarthi 2632