Puthu Puthu arthangal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthu Puthu arthangal

Author : Pradeep kannan
Added On : 3/1/2009
Viewed 2458 Times

ftpij - Poem

cd; nrhy; xt;nthd;wpw;Fk; mu;j;jq;fis fz;Lgpbj;Jf;
nfhz;bUe;j ehd;!
cd; nksdj;jpw;F kl;Lk; mu;j;jq;fs; fz;Lgpbf;f
Kbatpy;iy

Kjy; Kiw Ngrpdha;
vidg;gw;wp mwpe;J nfhs;s
Mirg;gLfpwha; vd;W epidj;Njd;
,uz;lhk; Kiw Ngrpdha;
cd; kdR vd; fhjYf;F
trg;gLfpwJ vd;W epidj;Njd;
%d;whk; Kiw Ngrpdha;
vd; fhjypd; cr;rfl;l ,d;gj;jpy; %o;fptpl;Nld;
eP rk;kjpj;Jtplha; vd;W epidj;J!!!
NgRk; cjLfis tpl Ngrhky; ,Uf;Fk; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; cz;L vd;W ,g;NghJ Gupe;J nfhz;Nld;
Mdhy; fle;j rpy tUlq;fshf ,Uf;Fk; cd; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; Gupatpy;iy !!!!!!!!!!!!
Nahrpf;fpNwd; %d;W tUlq;fshf !!!!!!!!!!!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2860
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 2231
Thookkam Kavithai Naughty 2715
Manasu Kavithai R. Kanirajan 3158
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 2576
veLLi muLaikkum Kavithai ts raj 2226
Kaadhali Kavithai Oviya.vijay 2671
Vali Illa Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2162
Yaen Kavithai R. Kanirajan 2139
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1979
Mazhai Kavithai Hari 2878
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2200
Echarikai Kavithai Kanirajan 2257
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1930
Puthu Puthu arthangal Kavithai Pradeep kannan 2459