Puthu Puthu arthangal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthu Puthu arthangal

Author : Pradeep kannan
Added On : 3/1/2009
Viewed 2371 Times

ftpij - Poem

cd; nrhy; xt;nthd;wpw;Fk; mu;j;jq;fis fz;Lgpbj;Jf;
nfhz;bUe;j ehd;!
cd; nksdj;jpw;F kl;Lk; mu;j;jq;fs; fz;Lgpbf;f
Kbatpy;iy

Kjy; Kiw Ngrpdha;
vidg;gw;wp mwpe;J nfhs;s
Mirg;gLfpwha; vd;W epidj;Njd;
,uz;lhk; Kiw Ngrpdha;
cd; kdR vd; fhjYf;F
trg;gLfpwJ vd;W epidj;Njd;
%d;whk; Kiw Ngrpdha;
vd; fhjypd; cr;rfl;l ,d;gj;jpy; %o;fptpl;Nld;
eP rk;kjpj;Jtplha; vd;W epidj;J!!!
NgRk; cjLfis tpl Ngrhky; ,Uf;Fk; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; cz;L vd;W ,g;NghJ Gupe;J nfhz;Nld;
Mdhy; fle;j rpy tUlq;fshf ,Uf;Fk; cd; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; Gupatpy;iy !!!!!!!!!!!!
Nahrpf;fpNwd; %d;W tUlq;fshf !!!!!!!!!!!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 1970
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2612
Sumai Kavithai R. Kanirajan 2678
God Kavithai aravinda babu. n 4401
Nirvaanam Kavithai ts raj 2186
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2353
Siriya Matram Kavithai Baskaran 2163
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 2397
I love u kharthi Kavithai Jennu Kharthi 2449
Pathini! Kavithai Thanippiravi 2086
Kanmalar Kavithai Baskaran 1998
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1902
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 2194
Ninaivuhal Kavithai hajfir 2209
Gangaikku Pugazh Kavithai ts raj 2188