Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthu Puthu arthangal

Author : Pradeep kannan
Added On : 3/1/2009
Viewed 1945 Times

ftpij - Poem

cd; nrhy; xt;nthd;wpw;Fk; mu;j;jq;fis fz;Lgpbj;Jf;
nfhz;bUe;j ehd;!
cd; nksdj;jpw;F kl;Lk; mu;j;jq;fs; fz;Lgpbf;f
Kbatpy;iy

Kjy; Kiw Ngrpdha;
vidg;gw;wp mwpe;J nfhs;s
Mirg;gLfpwha; vd;W epidj;Njd;
,uz;lhk; Kiw Ngrpdha;
cd; kdR vd; fhjYf;F
trg;gLfpwJ vd;W epidj;Njd;
%d;whk; Kiw Ngrpdha;
vd; fhjypd; cr;rfl;l ,d;gj;jpy; %o;fptpl;Nld;
eP rk;kjpj;Jtplha; vd;W epidj;J!!!
NgRk; cjLfis tpl Ngrhky; ,Uf;Fk; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; cz;L vd;W ,g;NghJ Gupe;J nfhz;Nld;
Mdhy; fle;j rpy tUlq;fshf ,Uf;Fk; cd; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; Gupatpy;iy !!!!!!!!!!!!
Nahrpf;fpNwd; %d;W tUlq;fshf !!!!!!!!!!!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Penn Kodumai Adhu Van Kodumai Kavithai GeeVee 6484
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1655
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 1964
Nenjil Eeramillathavan Kavithai R. Kanirajan 2778
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2338
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 2030
Jakirathai Kavithai Baskaran 1684
Ninaivugal Kavithai Easwari 2019
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7449
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1630
Iyanthira Vazhkai Kavithai SIVASUBRAMANIAN 2293
Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 2977
Kaathu Iruthal Kavithai ramyaa_tirunelveli 2147
Pillai Kavithai Neelam 1871
Parvai Ondre Podhume Kavithai Sivaramakrishnan 1791