Puthu Puthu arthangal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthu Puthu arthangal

Author : Pradeep kannan
Added On : 3/1/2009
Viewed 2140 Times

ftpij - Poem

cd; nrhy; xt;nthd;wpw;Fk; mu;j;jq;fis fz;Lgpbj;Jf;
nfhz;bUe;j ehd;!
cd; nksdj;jpw;F kl;Lk; mu;j;jq;fs; fz;Lgpbf;f
Kbatpy;iy

Kjy; Kiw Ngrpdha;
vidg;gw;wp mwpe;J nfhs;s
Mirg;gLfpwha; vd;W epidj;Njd;
,uz;lhk; Kiw Ngrpdha;
cd; kdR vd; fhjYf;F
trg;gLfpwJ vd;W epidj;Njd;
%d;whk; Kiw Ngrpdha;
vd; fhjypd; cr;rfl;l ,d;gj;jpy; %o;fptpl;Nld;
eP rk;kjpj;Jtplha; vd;W epidj;J!!!
NgRk; cjLfis tpl Ngrhky; ,Uf;Fk; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; cz;L vd;W ,g;NghJ Gupe;J nfhz;Nld;
Mdhy; fle;j rpy tUlq;fshf ,Uf;Fk; cd; nksdj;jpw;F
mu;j;jq;fs; Gupatpy;iy !!!!!!!!!!!!
Nahrpf;fpNwd; %d;W tUlq;fshf !!!!!!!!!!!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1988
Nadpu Kavithai Nila 5195
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1826
Pudhukavithai Kavithai R. Kanirajan 1834
Arasiyal Kavithai Beggyyy 3183
Kanavan Kavithai R. Kanirajan 2762
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1738
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 1175
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 1788
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 2104
Seethayanam-maruppu Kavithai Nikajo 2061
Inaintha Paravaigal Kavithai ts raj 2325
Mathiyin Kavithai Kavithai mathi selva 1933
Pongal Kavithai Padma 2715
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2346