Unarnthean Naan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unarnthean Naan

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 1983 Times

ftpij - Poem

eP ,y;yhj cd; njUtpy;
cyTk; NghJjhd;
Neupy; ,y;yhkNy eP
vd; czu;Tfspy; glu;e;jpUf;Fk;
cz;ik Gupe;jJ!

cd; %r;Rf;fhw;W fye;jpUf;Fk;
cd; Cu; fhw;iw Rthrpj;j gpwFjhd;
vd; capUf;Fk; capu; te;jJ!

eP tpUk;gpf; Fbf;Fk; NjdPu; filapy;
xJq;fp epd;wNghJjhd;
vd; RitaUk;G $l kyuj; njhlq;fpaJ!

cd; g;uhu;jidf;Fr; nrtprha;f;Fk;
nry;yg; gps;isahiu
fz;L Gd;difj;j NghJjhd;
tho;f;iff;Nf xU ek;gpf;if te;jJ!

ahUk; mwpahky;..... eP elf;Fk;
cd; thrypd; kz;nzLj;J
vd; ifFl;ilapy; Gijj;J
neQ;NrhL mizj;j gpwFjhd;
vd; fhjYf;Nf fhjy; te;jJ!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Aasai Kavithai Baskaran 2786
Anbulla Gandhi Kavithai Thangamariyappan 5855
Vazhkaiyin Karunizhalgal Kavithai R. Kanirajan 1843
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 2080
Vayathaana Pertrorin Vali Kavithai R. Kanirajan 1858
Thiruttukaara Kalli Kavithai Kavithalayan 1804
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1871
Tamil Collections Kavithai Shanthi Abe 2506
munna 1 Kavithai mubeen begum 1868
Ammavin Anbu Kavithai RameshKumar Balan 3400
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 2323
Mathiyin Natpu Kavithai mathi selva 1926
Natpu Kavithai vettiarattai 2641
Uzhaippali Kavithai Thanippiravi 3135
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2521