Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unarnthean Naan

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 1721 Times

ftpij - Poem

eP ,y;yhj cd; njUtpy;
cyTk; NghJjhd;
Neupy; ,y;yhkNy eP
vd; czu;Tfspy; glu;e;jpUf;Fk;
cz;ik Gupe;jJ!

cd; %r;Rf;fhw;W fye;jpUf;Fk;
cd; Cu; fhw;iw Rthrpj;j gpwFjhd;
vd; capUf;Fk; capu; te;jJ!

eP tpUk;gpf; Fbf;Fk; NjdPu; filapy;
xJq;fp epd;wNghJjhd;
vd; RitaUk;G $l kyuj; njhlq;fpaJ!

cd; g;uhu;jidf;Fr; nrtprha;f;Fk;
nry;yg; gps;isahiu
fz;L Gd;difj;j NghJjhd;
tho;f;iff;Nf xU ek;gpf;if te;jJ!

ahUk; mwpahky;..... eP elf;Fk;
cd; thrypd; kz;nzLj;J
vd; ifFl;ilapy; Gijj;J
neQ;NrhL mizj;j gpwFjhd;
vd; fhjYf;Nf fhjy; te;jJ!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2359
Vazhkaiyin Karunizhalgal Kavithai R. Kanirajan 1560
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 3852
Manikka Maatten Kavithai Shalini 1744
Pirivu Kavithai easwari 2879
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2338
Ninaivuhal Kavithai Tonyjesus 1779
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 1895
Sorgam Kavithai Vimal 1730
Neeyaha Naaan Kavithai silver 1541
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1568
Kaadhal Vidai Kavithai narma 1936
Siragugal Kavithai Supriya 2853
Mozhi Kavithai Easwari 2526
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1538