Unarnthean Naan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Unarnthean Naan

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 2054 Times

ftpij - Poem

eP ,y;yhj cd; njUtpy;
cyTk; NghJjhd;
Neupy; ,y;yhkNy eP
vd; czu;Tfspy; glu;e;jpUf;Fk;
cz;ik Gupe;jJ!

cd; %r;Rf;fhw;W fye;jpUf;Fk;
cd; Cu; fhw;iw Rthrpj;j gpwFjhd;
vd; capUf;Fk; capu; te;jJ!

eP tpUk;gpf; Fbf;Fk; NjdPu; filapy;
xJq;fp epd;wNghJjhd;
vd; RitaUk;G $l kyuj; njhlq;fpaJ!

cd; g;uhu;jidf;Fr; nrtprha;f;Fk;
nry;yg; gps;isahiu
fz;L Gd;difj;j NghJjhd;
tho;f;iff;Nf xU ek;gpf;if te;jJ!

ahUk; mwpahky;..... eP elf;Fk;
cd; thrypd; kz;nzLj;J
vd; ifFl;ilapy; Gijj;J
neQ;NrhL mizj;j gpwFjhd;
vd; fhjYf;Nf fhjy; te;jJ!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 5061
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 2292
Thavippu Kavithai MUEETH 2158
Kathal Kavithai cellisudha 2721
Amma Kavithai Kvg 14300
Thoorathil nee Kavithai Nivi 2526
kaathirukindren Kavithai Meera 4900
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2869
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2858
En vaalvu Kavithai saranyan 2131
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2814
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 2418
Vaeli Kavithai Thanippiravi 2002
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 3174
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2091