Kaakai Siraganile

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaakai Siraganile

Author : GeeVee
Added On : 9/1/2013
Viewed 1675 Times

ftpij - Poem

fUj;j epwkhdjhy; fhf;if rpwfpdpNy
rpWj;j cUtnkd;id nghWj;Jk;
epidg;gpdpNy
thdpd; Rtw;wpdpNy tz;z jkpnoOJk;
ngWj;j fdNthL tpopj;J fhj;jpUf;Fk;>
fdT nka;g;gLk; epiyAk; tag;gLNkh
epyj;jpy; epiyapy;yhjpUf;Fk; vdf;Fk;?

cUfpa nghd;dpw thdk;>
miyfspd; tz;zj;jpy; Nkfk;.
ehisapd; rpe;jid rpwpJkpd;wp
,d;iwa nghOJ Nghdnjd;W
jpidf;nfd;Nwhb gwe;j $l;lk;> jd;
,dj;jpNdhL jpUk;gp fPo;tUk;.
,tw;Nwhbize;J tPRk; fhw;Wk;
njd;wypd; nkd;ikia fye;J NgRk;.
thdpybj;j Xtpak;Nghy;
jpl;Ljpl;lha; tz;zk; fye;J
,lk; tykha; tyk; ,lkha;>
NkYk; fPOk;> fPOk; NkYk;>
,wfpdpy; gpize;j rpwif tpupj;J
gwe;jpLk; moif ghu;f;ifapNy>
kdJ jd;id kwe;jpLk;>
ftiyfs; vy;yhk; gwe;jpLk;!
thd; tpupj;j $iuapd; fPo;
jhd; tpupj;j rpwftpo;j;J
jho; gwe;J jpupifapNy
vd;dpU iffSk; ,wf;iffsha; ,d;dKk;
khwhky; .......

nts;spapd; G+r;Rnfhz;L ntz;zpyh
ntspapy; tu>
nghd;dplk; nkUFnfhz;l tpz;kPd;fs;
ntspr;rk; ju>
gfy;KOJk; gwe;Jz;l mYg;gfy rpwpjau >
G+l;by;yhnjhU $l;by;
fl;bypy;iy> nkj;ijapy;iy;
njhl;biyg;Nghy; ePu; Kile;j
tl;lnjhU Ntu;$Nlh> thDau; khkuNkh
fpl;Lkplk; ckf;fhf> epk;kjpaha; xU
J}f;fk;!
fhiya cztpd; nrupkhdk;> mjw;fha;
xt;nthU ,uTk; xUnghOJ.
,iug;igf;F ,utpy; jUk; Xa;T>
tpbaypd; tpopg;G ck; tpopapy;.

fh..fh....ntd fhf;ifapd; uhfj;Jld; >
fP....fP...vDk; fpspapd; Fuypizj;J>
$..$..ntd Fapypd; ,ir fye;J>
fpr;....fpr;nrd;W rpl;Lf;FUtpfspd; XirAld;>
nky;ypir nkl;likj;J>
gl;il gl;ilaha; ePq;fs; gwf;ifapYk;>
tpgj;njjpYk; gl;Lf;nfhz;ljha;
Fwpg;ngJTk; gjptpypy;iy !
tytupy;yhJ gwf;Fk; thNdhb > ,itf;F
jpirawpa Njitapy;iy xU jpirfhl;b
thdpy; FOf; Nfhykpl;Nl> fspg;ig
jdf;Fs; Efu;e;jgb
fiyAk; ftiy JspAkpd;wp>
tise;JNghFk; gwe;jgb.

ty;Yeu; Jizapd;wp tiuglq;fs;
cjtpapd;wp
rUFfis rPuikj;J> tpaf;Fk; NguoNfhL
gpd;dpitj;j xU $L>
ck; gps;isfSf;fha; xU tPL.
Kl;ilfis milfhf;f
Kile;J itj;j xU $il>
gj;jpukha; fhf;Fk; fiy
fw;wplNtz;Lk; jtwhJ.

,l;l tpij tpisj;j nrb
tpise;jpUf;F nfhb kukha;
,aw;iff;F tsikapy; Gd;rpupg;G>
,jw;fhf ,ytr FbapUg;G
kuk; NfhupagbNa Edp %f;fpdpd; topNa
,iy NfhjpagbNa fpis ePtpagbNa
gwe;Nj xU kid cUthfpa moif
mwpe;Nj kuk; tpaf;Fk;>kwe;Nj kdk;
fspf;Fk;.
cwq;fhjh xU gwit vd Vq;Fk; kuj;jpy;>
te;jku;e;J JQ;rpaNj> mJjhd; mjd; tuNk!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kavithai Kavithai Maragathamuthu 2572
Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 2082
Muhoortham Kavithai Yadhirajan sharma 1922
Maranna Devathai Kavithai cillajenny 2015
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1822
Aasai Kavithai Kavithalayan 2354
Enakkoru Paavai Neethaanae Kavithai Kingmartine 1715
Vaazhvu Enbathu Saabam Kavithai Kingmartine 1721
Palan Kavithai R. Kanirajan 1867
Uzhaipaliyin Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1737
Kadhal Sogam Kavithai Anu 3836
Iyarkai Kavithai R. Kanirajan 7208
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 2707
wealth Kavithai ts raj 1889
leonardo da vinci Kavithai aravinda babu. n 1818