Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirivu

Author : Kumbakarnann
Added On : 1/29/2008
Viewed 2416 Times

ftpij - Poem

gpupT ekf;F jhw;fhypfk; jhd;
gpiw epyh tsu;tJk; Nja;tJk; rf[k; jhNd
ehk; ,UtUk; nuapy; jz;lthsq;fs; Nghy; jdpj;jpUe;jhYk; - tpl;L tpyfhky;
gw;wp nfhs;Sk; FWf;F fk;gpfshf
ehk; ekf;Fs; ,l;L nfhz;l el;gpd; nfhs;iffNs!

fz;zPu; Ntz;lhk; vd;Dapu; Njhop
cd; rpupj;j Kfk; fhzNt vdJ fz;fs;
Mq;fpyj;jpy; xU thf;fpak; cz;L
"ahUf;fhfTk; mohNj - Vndd;why;
mtu;fs; cd; fz;zPUf;F mUfij mw;wtu;fs;
cd; fz;zPUf;F mUfij cs;stu;fs;
epr;rak; cd;id fz; fyq;f tpl khl;lhu;fs;" vd
fyfyntd rpupf;Fk; cd; Gd;diff;Nf
ehd; fhuzkhf ,Uf;f Mirg;gLfpd;Nwd;...
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thaaye Thyagathaaye Kavithai R. Kanirajan 1362
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1425
Kanneer Kavithai R. Kanirajan 2065
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 1952
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 493
Marantha Kaathal Kavithai eshwar 1420
Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2271
Nee Irunthirunthal...... Kavithai saranyan 1513
Vivasayi Kavithai R. Kanirajan 2502
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 1300
Ellam Etharkaaga Kavithai Nathalie 1801
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 1970
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 1402
Malligai Kavithai cillajenny 1684
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 1894