Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirivu

Author : Kumbakarnann
Added On : 1/29/2008
Viewed 2745 Times

ftpij - Poem

gpupT ekf;F jhw;fhypfk; jhd;
gpiw epyh tsu;tJk; Nja;tJk; rf[k; jhNd
ehk; ,UtUk; nuapy; jz;lthsq;fs; Nghy; jdpj;jpUe;jhYk; - tpl;L tpyfhky;
gw;wp nfhs;Sk; FWf;F fk;gpfshf
ehk; ekf;Fs; ,l;L nfhz;l el;gpd; nfhs;iffNs!

fz;zPu; Ntz;lhk; vd;Dapu; Njhop
cd; rpupj;j Kfk; fhzNt vdJ fz;fs;
Mq;fpyj;jpy; xU thf;fpak; cz;L
"ahUf;fhfTk; mohNj - Vndd;why;
mtu;fs; cd; fz;zPUf;F mUfij mw;wtu;fs;
cd; fz;zPUf;F mUfij cs;stu;fs;
epr;rak; cd;id fz; fyq;f tpl khl;lhu;fs;" vd
fyfyntd rpupf;Fk; cd; Gd;diff;Nf
ehd; fhuzkhf ,Uf;f Mirg;gLfpd;Nwd;...
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1670
Adaimazhai Kavithai Vijaynimi 1853
kadhal Kavithai Pradeep kannan 2133
Vidumurai Kavithai saranyan 2679
Yahoo Europe Tamizan Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2109
Indru Kavithai Thavasi 1623
Kadavul Kavithai Praveen Kumar 2271
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3761
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1590
Poi Kavithai Chandru 2284
Kaadhalin Irupakkam Kavithai Shutupsachin 1926
Love Kavithai Shanmugapriya 2621
Poovum Paniyum Kavithai Austin 1776
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 2048
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 957