Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirivu

Author : Kumbakarnann
Added On : 1/29/2008
Viewed 2488 Times

ftpij - Poem

gpupT ekf;F jhw;fhypfk; jhd;
gpiw epyh tsu;tJk; Nja;tJk; rf[k; jhNd
ehk; ,UtUk; nuapy; jz;lthsq;fs; Nghy; jdpj;jpUe;jhYk; - tpl;L tpyfhky;
gw;wp nfhs;Sk; FWf;F fk;gpfshf
ehk; ekf;Fs; ,l;L nfhz;l el;gpd; nfhs;iffNs!

fz;zPu; Ntz;lhk; vd;Dapu; Njhop
cd; rpupj;j Kfk; fhzNt vdJ fz;fs;
Mq;fpyj;jpy; xU thf;fpak; cz;L
"ahUf;fhfTk; mohNj - Vndd;why;
mtu;fs; cd; fz;zPUf;F mUfij mw;wtu;fs;
cd; fz;zPUf;F mUfij cs;stu;fs;
epr;rak; cd;id fz; fyq;f tpl khl;lhu;fs;" vd
fyfyntd rpupf;Fk; cd; Gd;diff;Nf
ehd; fhuzkhf ,Uf;f Mirg;gLfpd;Nwd;...
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Manam Thuninthuvittal Kavithai R. Kanirajan 1448
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 1565
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1701
Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1582
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 4854
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 1596
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1568
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 1820
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 1641
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1502
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1534
Kasapaana Unmaigal Kavithai Nilavan 1563
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 1849
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1399
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1385