Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pirivu

Author : Kumbakarnann
Added On : 1/29/2008
Viewed 2370 Times

ftpij - Poem

gpupT ekf;F jhw;fhypfk; jhd;
gpiw epyh tsu;tJk; Nja;tJk; rf[k; jhNd
ehk; ,UtUk; nuapy; jz;lthsq;fs; Nghy; jdpj;jpUe;jhYk; - tpl;L tpyfhky;
gw;wp nfhs;Sk; FWf;F fk;gpfshf
ehk; ekf;Fs; ,l;L nfhz;l el;gpd; nfhs;iffNs!

fz;zPu; Ntz;lhk; vd;Dapu; Njhop
cd; rpupj;j Kfk; fhzNt vdJ fz;fs;
Mq;fpyj;jpy; xU thf;fpak; cz;L
"ahUf;fhfTk; mohNj - Vndd;why;
mtu;fs; cd; fz;zPUf;F mUfij mw;wtu;fs;
cd; fz;zPUf;F mUfij cs;stu;fs;
epr;rak; cd;id fz; fyq;f tpl khl;lhu;fs;" vd
fyfyntd rpupf;Fk; cd; Gd;diff;Nf
ehd; fhuzkhf ,Uf;f Mirg;gLfpd;Nwd;...
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaathalum Kadavulum Kavithai ts raj 1264
En vaalvu Kavithai saranyan 1485
Kaathal kanal Kavithai Dhuruvan 1385
Kavithai Kavithai Sakthi 3003
Nila Kavithai Nandhini.R 2718
Haikoo myarchigal-2 Kavithai Sendhu 1551
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3258
Vilai Magal Kavithai MadTricks 2565
Uthiratha Pookkal Kavithai Sulo 1494
Natta vithai Kavithai ts raj 1358
Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 1609
Muhoortham Kavithai Yadhirajan sharma 1523
Anbe Kavithai Thangam 2070
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2307
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 1920