Tamil Poem - Tamil Kavithai

MH 370

Author : GeeVee
Added On : 4/3/2017
Viewed 675 Times

ftpij - Poem

gwe;J nfhz;bUe;jJ tpkhdk; kl;Lky;y>
239 tho;f;iffSk; $l ..............
fsT NghdJ Cu;jp kl;Lky;y>
capiu jhq;fpa cly;fSk; $l..............
Njlg;gLtJ thD}u;jp kl;Lky;y>
kjpg;G kpf;f capu;fSk; $l.............
fpilf;fhjpUg;gJ thfdj;jpd; jlq;fs;
kl;Lky;y>
khDlj;jpd; jlaq;fs; $l..............
Kw;W Gs;sp itf;f Kbahky; Cu;jp
kl;Lky;y>
kdpju;fspd; tho;Tk; $l .......................
td;ikapd; vy;iyapy; vk; n`r; 370 kl;Lky;y>
nkd;ikahd ,jaq;fs; $l.............

G+kpapd; fPNo Gije;jdNuh?
MopapDs;Ns fye;jdNuh ?
fhw;wpdpypl;l Nfhyk; Nghy;
fiye;J kiwe;J NghapdNuh?
gizak; gpbj;jhy; capu;fis vy;yhk;
vijAk; mspj;J kPl;blyhk;;
clyha; fpilj;jhy; cwit vy;yhk;
vjid nrhy;yp Njw;WtJ ?
jtiz Kiwapy; jfty;fs;
,g;gb> mg;gb> .....,dp vg;gbNah?!
,Ue;Jk; ,we;j Nrhf epiy
,we;jhy; ,Uf;Fk; Ma;tpdpNy!
mOj fz;fs; tw;wp Nghf
,d;Wk; flypy; Njly;fs;.
tw;wpa fz;fspd; ,Wf;fj;ij
flYk; rpwpJ czul;Lk;
fstpy; Nghd Mfha Njiu
fz;fSf;NfDk; fhl;ll;Lk;.
vl;lh cauk; gwe;j tpkhdk;
vl;lhk; fz;lk; GFe;jJNghy;>
fhg;gpa fhl;rp fdTfspy;
flYf;fbapy; GJ fz;lk;!?
khDl jlak; ,y;yh Nfhs; xd;W
kiwe;J NghdJ tpQ;Qhdj;jpd; Ma;tpy; ;
Gjpa fz;lk; xd;W Gyg;gll;Lk;>
mjpy; GFe;jhy; ,tu;f;Nfhu; kWtho;T.
fdNth> fijNah> fw;gidNah
capUld; epr;rak; njupe;jpll;Lk;
kupj;jtu; gl;bay; gjpj;jpl jaf;fk;
,Ue;jhy; fhl;Lk; vj;jpir ntspr;rk;?
,d;NwDk; fpilg;gNuh?
,d;NwDk; fpilf;FNkh?
Nfs;tpf;Fwpfis Kfj;jpy; njhq;ftpl;L
,d;Dk; ,JNghy; vj;jid ehs; ?
khakhf kiwe;j ehl;fs;
,ul;il ,yf;if njhl;L tpl;Lk;
vd;Nwh Jtq;fpa NjLk; glyk; ,d;W tiu
xU Kbit njhlNt Kbatpy;iy.
fpl;ba xU Jfs; nra;jpapNy
nfhl;ba fz;zPu; Fiwtpy;iy
cly;fspd; Ftpay; fpilj;jpbDk;
vq;qdk; MWjy; nrhy;YtJ?
tpjpapd; ,d;ndhU tpisahl;Nlh ?
rjpfspd; $l;L nray;ghNlh ?
Gjpiu mtpo;f;f ty;Ydu;fs;
capUld; jUkha; gpuhu;j;jidfs;.
tpag;gpy; Jtq;Fk; tpkhd gazq;fs;
,dp gaj;jpy; gwf;fj; Jtq;fpLNkh! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

unakkaha............ Kavithai madesh 1526
wealth Kavithai ts raj 1735
Love Kavithai cellisudha 2519
Nee Irunthirunthal...... Kavithai saranyan 1758
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1798
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 1669
nilavu pen Kavithai ts raj 2180
Anbu Kavithai Hawwa 3175
kadhal Kavithai thamizhini 1913
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 1990
Kanneer Kavithai R. Kanirajan 2359
Deivame Kavithai ts raj 1754
Natpu Kavithai Uma 2539
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 1690
Vaeli Kavithai Thanippiravi 1660