Kudimagan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kudimagan

Author : R. Kanirajan
Added On : 8/18/2011
Viewed 2248 Times

ftpij - Poem

"Fb"kfd;!


fhiy Kjy; khiytiu
fd%ilfs; J}f;fpLthd;!
ifapy; fhR te;jTld;
"lh];khf;"nrd;wpLthd;!

tpiyahprp thq;fp
tPl;by; ciy $l;Lk; epiy
czuhky;
jd;dpiy kwe;jpLthd;!
Nghijapy;
js;shb ele;jpLthd;!;

"Fzk;nfLf;Fk; Fbg;gof;fk;"
"Fbiaf; nfLf;Fk; Fbj;jtd; gof;fk;"
nrhy;thf;Ffis kwe;J
tho;tpy;
nry;thf;Ffis ,oe;J epd;whd;!

ey;ynjhU Fbkfdha;
tho topapd;wp
mtzpapy;
"ngUq;Fb"kfdha;
gtzp tUfpd;whd;!
ghtk;
mtDf;F ,Wjpgtzp
,Jjhd;
vd;gij kwe;jhd;!
tPjpapy; tPO;e;J
kbe;jhd;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kallarai........ Kavithai Saranyan 2253
Kaathali (Thozhi) Kavithai Manibharathi 2808
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1938
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 1806
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2490
Bathil Kavithai R. Kanirajan 2015
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2005
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 2025
Kadhal Kavithai Supriya 2156
Kaneer Malar Kavithai Sathish Pondicherry 2432
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2087
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2613
Godfather Kavithai Nathalie 2624
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 2057
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 1853