Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivin Pulambal

Author : Madhavan
Added On : 8/1/2009
Viewed 1999 Times

ftpij - Poem

kPz;Lk; xUKiw...

cd;Dila mwpKfk;
eP Ngrpa Kjy; thu;j;ij

fhiy Neu Good Morning...
cd;dpy; ehd; fye;j Kjy; ];guprk;...

Nfl;fhj Juj;jpy; eP
,Ue;J vd;NdhL NgRk;
irif thu;j;ij...

vjpu;NwjpNu ghu;f;Fk; NghJ
gupkhWk; `ha;...

cd;id njhlu vd;id
ghij khw;wpa epoy;...

Jwk; nrd;wgpd; xU
epkpl jpUk;gp vd;id
NjLk; cd; fz;fs;...

ehis cd;id re;jpg;Ngd;
vd;W jpdKk; cd;id
topaDg;Gk; ehd;...

khiy R+upad; kiwtJ Nghy;
jpdKk; kiwAk; eP...

fz;fs; ,ik %b J}q;f kWf;fpwJ..?
fhuzk; eP ,d;wp ahUkpy;iy...

fil njUtpy; Jise;J
NghtJ my;y ek; cwT...

fhyj;jpd; fy;ntl;Lfspy;
vOjg;gl Ntz;baJ...

cjpuk; nfhz;L cd;
cwit tsu;j;Njd;...

cspia nfhz;L
cilf;fpwJ ,e;j rKfk;...

kiwAk; ek; cwit
kPl;Fk; Nghuhspaha; ehd;....!

epidTfspd; tpspk;gpy;
cd;id NjLfpNwd; ...

fpilg;ghah kPz;Lk; xUKiw
vd; ufrpa rpNefpjpaha;...

cd; epidTfSld;....!

n[. khjtd;.

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

veLLi muLaikkum Kavithai ts raj 1460
Antha oru mani neram Kavithai Thanippiravi 2180
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1501
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 1780
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 1978
Abatham Kavithai R. Kanirajan 1592
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 4562
Kaathal Ezhuthu Kavithai Ramakirshnan 1669
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 984
Minsaram Kavithai PRAVEEN RAJ 3384
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2165
Maranam Kavithai Devi priya 2159
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1558
Amma Kavithai Jasal 1140
Thappo Thandanaiyoo Kavithai Nila Thozhi 1712