Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivin Pulambal

Author : Madhavan
Added On : 8/1/2009
Viewed 2100 Times

ftpij - Poem

kPz;Lk; xUKiw...

cd;Dila mwpKfk;
eP Ngrpa Kjy; thu;j;ij

fhiy Neu Good Morning...
cd;dpy; ehd; fye;j Kjy; ];guprk;...

Nfl;fhj Juj;jpy; eP
,Ue;J vd;NdhL NgRk;
irif thu;j;ij...

vjpu;NwjpNu ghu;f;Fk; NghJ
gupkhWk; `ha;...

cd;id njhlu vd;id
ghij khw;wpa epoy;...

Jwk; nrd;wgpd; xU
epkpl jpUk;gp vd;id
NjLk; cd; fz;fs;...

ehis cd;id re;jpg;Ngd;
vd;W jpdKk; cd;id
topaDg;Gk; ehd;...

khiy R+upad; kiwtJ Nghy;
jpdKk; kiwAk; eP...

fz;fs; ,ik %b J}q;f kWf;fpwJ..?
fhuzk; eP ,d;wp ahUkpy;iy...

fil njUtpy; Jise;J
NghtJ my;y ek; cwT...

fhyj;jpd; fy;ntl;Lfspy;
vOjg;gl Ntz;baJ...

cjpuk; nfhz;L cd;
cwit tsu;j;Njd;...

cspia nfhz;L
cilf;fpwJ ,e;j rKfk;...

kiwAk; ek; cwit
kPl;Fk; Nghuhspaha; ehd;....!

epidTfspd; tpspk;gpy;
cd;id NjLfpNwd; ...

fpilg;ghah kPz;Lk; xUKiw
vd; ufrpa rpNefpjpaha;...

cd; epidTfSld;....!

n[. khjtd;.

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2335
Kadhal Devaram Kavithai ts raj 2036
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 1710
Anbu Kavithai Manibharathi 2539
Kaalam Kavithai R. Kanirajan 1757
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 1720
Kadhal Katral Kavithai Babloo 1769
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1616
Oodal Kavithai ts raj 3275
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 1254
Arabu Naatu Avalam Kavithai Kuthubg 2087
Neeyindri Naan Kavithai Vijaynimi 1735
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1687
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2225
Potti Kavithai Vimal 1846