Ninaivin Pulambal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ninaivin Pulambal

Author : Madhavan
Added On : 8/1/2009
Viewed 2330 Times

ftpij - Poem

kPz;Lk; xUKiw...

cd;Dila mwpKfk;
eP Ngrpa Kjy; thu;j;ij

fhiy Neu Good Morning...
cd;dpy; ehd; fye;j Kjy; ];guprk;...

Nfl;fhj Juj;jpy; eP
,Ue;J vd;NdhL NgRk;
irif thu;j;ij...

vjpu;NwjpNu ghu;f;Fk; NghJ
gupkhWk; `ha;...

cd;id njhlu vd;id
ghij khw;wpa epoy;...

Jwk; nrd;wgpd; xU
epkpl jpUk;gp vd;id
NjLk; cd; fz;fs;...

ehis cd;id re;jpg;Ngd;
vd;W jpdKk; cd;id
topaDg;Gk; ehd;...

khiy R+upad; kiwtJ Nghy;
jpdKk; kiwAk; eP...

fz;fs; ,ik %b J}q;f kWf;fpwJ..?
fhuzk; eP ,d;wp ahUkpy;iy...

fil njUtpy; Jise;J
NghtJ my;y ek; cwT...

fhyj;jpd; fy;ntl;Lfspy;
vOjg;gl Ntz;baJ...

cjpuk; nfhz;L cd;
cwit tsu;j;Njd;...

cspia nfhz;L
cilf;fpwJ ,e;j rKfk;...

kiwAk; ek; cwit
kPl;Fk; Nghuhspaha; ehd;....!

epidTfspd; tpspk;gpy;
cd;id NjLfpNwd; ...

fpilg;ghah kPz;Lk; xUKiw
vd; ufrpa rpNefpjpaha;...

cd; epidTfSld;....!

n[. khjtd;.

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathiruntha nodigal Kavithai Bagavathy 2193
Yaroo Nee Kavithai Prasha 1936
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 5405
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 2206
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 3315
Haikoo Kavithai oviya.vijay 4599
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1376
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 3562
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 2194
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 2000
Rasithen Kavithai Easwari 2175
Kaadhal Vidai Kavithai narma 2204
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2650
Marakka Theriyavillai Kavithai DS Kuttyma 3237
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 3004