Bharatha Thaaye

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Bharatha Thaaye

Author : Devepriya Hariharan
Added On : 2/14/2014
Viewed 3776 Times

ftpij - Poem

vd; ghuj jhNa
Mfj;J 15 ,e;ehs;
150 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf
vk; Kd;Ndhu; tpioe;j ehs;...

24 kzp Neu fhyr;rf;fuj;jpy;
Mz;LfSf;Fk; Nkyhf Rod;W
nre;epw cjpuk; rpe;jpAk;
mikjp vDk; m`pk;ir topapYk;
gRikahd tho;T tho;e;jpl vjpu;ghu;j;J
fpilj;j ehs;.

,d;W
,e;j ek; Rje;jpu ehs;.

vk; Kd;Ndhu;fspd; jpahfj;ijAk;
tPuj;ijAk; tpNtfj;ijAk;
kupahij nra;a %tu;z nfhbahf;fp cd;
ifapy; je;jhd; cd; kfd; xUtd;...

mk;%tu;z nfhbia fhZk; NghJmJ
czu;j;Jk; cd; Rje;jpu Nghul;l jpahfp
gps;isfspd; epidtQ;rypahy;......

vd; fuq;fs; jhdhf cau;e;J cuf;f
nrhy;fpwJ eh
"n[a;`pe;j;"
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
nilavu pen Kavithai ts raj 2718
Pennee?? Kavithai Vettiarattai 2833
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2630
sangamam ennil Kavithai THIRABA sathish 2128
Mother Kavithai Pradeepkannan 10012
Sol Kavithai R. Kanirajan 2083
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2749
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5552
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 2397
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 3159
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 2125
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1911
Birthday Greetings Kavithai R. Kanirajan 3777
Semippu Kavithai Padma 3053
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 2323