Tamil Poem - Tamil Kavithai

Bharatha Thaaye

Author : Devepriya Hariharan
Added On : 2/14/2014
Viewed 3170 Times

ftpij - Poem

vd; ghuj jhNa
Mfj;J 15 ,e;ehs;
150 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf
vk; Kd;Ndhu; tpioe;j ehs;...

24 kzp Neu fhyr;rf;fuj;jpy;
Mz;LfSf;Fk; Nkyhf Rod;W
nre;epw cjpuk; rpe;jpAk;
mikjp vDk; m`pk;ir topapYk;
gRikahd tho;T tho;e;jpl vjpu;ghu;j;J
fpilj;j ehs;.

,d;W
,e;j ek; Rje;jpu ehs;.

vk; Kd;Ndhu;fspd; jpahfj;ijAk;
tPuj;ijAk; tpNtfj;ijAk;
kupahij nra;a %tu;z nfhbahf;fp cd;
ifapy; je;jhd; cd; kfd; xUtd;...

mk;%tu;z nfhbia fhZk; NghJmJ
czu;j;Jk; cd; Rje;jpu Nghul;l jpahfp
gps;isfspd; epidtQ;rypahy;......

vd; fuq;fs; jhdhf cau;e;J cuf;f
nrhy;fpwJ eh
"n[a;`pe;j;"
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amma Kavithai Nila 5340
Uyirin Mathippu Kavithai Kavi 1730
Tholaivu Kavithai Shalini Kumarasamy 1711
kaadhal Kavithai Anitha 3622
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1623
Kodai Kavithai R. Kanirajan 1541
Uzhaippali Kavithai Thanippiravi 2286
Muyarchi Kavithai Thainis A 3404
Vendathathu Vendam Kavithai R. Kanirajan 1317
Pesungal Kavithai R. Kanirajan 1464
munna Kavithai mubeen begum 1717
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1513
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 1752
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 1382
Engeyo Kettathu Kavithai R. Kanirajan 2322