Tamil Poem - Tamil Kavithai

Bharatha Thaaye

Author : Devepriya Hariharan
Added On : 2/14/2014
Viewed 3222 Times

ftpij - Poem

vd; ghuj jhNa
Mfj;J 15 ,e;ehs;
150 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf
vk; Kd;Ndhu; tpioe;j ehs;...

24 kzp Neu fhyr;rf;fuj;jpy;
Mz;LfSf;Fk; Nkyhf Rod;W
nre;epw cjpuk; rpe;jpAk;
mikjp vDk; m`pk;ir topapYk;
gRikahd tho;T tho;e;jpl vjpu;ghu;j;J
fpilj;j ehs;.

,d;W
,e;j ek; Rje;jpu ehs;.

vk; Kd;Ndhu;fspd; jpahfj;ijAk;
tPuj;ijAk; tpNtfj;ijAk;
kupahij nra;a %tu;z nfhbahf;fp cd;
ifapy; je;jhd; cd; kfd; xUtd;...

mk;%tu;z nfhbia fhZk; NghJmJ
czu;j;Jk; cd; Rje;jpu Nghul;l jpahfp
gps;isfspd; epidtQ;rypahy;......

vd; fuq;fs; jhdhf cau;e;J cuf;f
nrhy;fpwJ eh
"n[a;`pe;j;"
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1414
Realisation Kavithai Sony Jeyaseelan 1537
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 1630
Kaadhal Kaditham Kavithai Thanippiravi 1675
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1405
Vizhi Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1571
Sahi Kavithai Thanippiravi 1751
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1382
Amma Kavithai Kvg 12358
I love u kharthi Kavithai Jennu Kharthi 1861
Aalayam Kavithai ts raj 2179
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 1509
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2445
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 1829
Alayin Paridhabam Kavithai Saranyan 1772