Bharatha Thaaye

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Bharatha Thaaye

Author : Devepriya Hariharan
Added On : 2/14/2014
Viewed 3668 Times

ftpij - Poem

vd; ghuj jhNa
Mfj;J 15 ,e;ehs;
150 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf
vk; Kd;Ndhu; tpioe;j ehs;...

24 kzp Neu fhyr;rf;fuj;jpy;
Mz;LfSf;Fk; Nkyhf Rod;W
nre;epw cjpuk; rpe;jpAk;
mikjp vDk; m`pk;ir topapYk;
gRikahd tho;T tho;e;jpl vjpu;ghu;j;J
fpilj;j ehs;.

,d;W
,e;j ek; Rje;jpu ehs;.

vk; Kd;Ndhu;fspd; jpahfj;ijAk;
tPuj;ijAk; tpNtfj;ijAk;
kupahij nra;a %tu;z nfhbahf;fp cd;
ifapy; je;jhd; cd; kfd; xUtd;...

mk;%tu;z nfhbia fhZk; NghJmJ
czu;j;Jk; cd; Rje;jpu Nghul;l jpahfp
gps;isfspd; epidtQ;rypahy;......

vd; fuq;fs; jhdhf cau;e;J cuf;f
nrhy;fpwJ eh
"n[a;`pe;j;"
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 2418
anuman - seethai Kavithai ts raj 2009
Kallaraip Poonga Kavithai ts raj 2168
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 2300
Thedal Kavithai R. Kanirajan 2232
Ninaivugal Kavithai Uma 2911
Penn Kavithai Uma 2058
Vali Kavithai Kanirajan 2808
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 2061
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2503
Sahi Kavithai Thanippiravi 2363
Bell Sirippu Kavithai ts raj 2093
Love Kavithai Dineshvinitha 2519
Marantha Kaathal Kavithai eshwar 1935
Thirumanam Kavithai Isai Arasi 3309