Tamil Poem - Tamil Kavithai

Bharatha Thaaye

Author : Devepriya Hariharan
Added On : 2/14/2014
Viewed 3358 Times

ftpij - Poem

vd; ghuj jhNa
Mfj;J 15 ,e;ehs;
150 Mz;LfSf;Fk; Nkyhf
vk; Kd;Ndhu; tpioe;j ehs;...

24 kzp Neu fhyr;rf;fuj;jpy;
Mz;LfSf;Fk; Nkyhf Rod;W
nre;epw cjpuk; rpe;jpAk;
mikjp vDk; m`pk;ir topapYk;
gRikahd tho;T tho;e;jpl vjpu;ghu;j;J
fpilj;j ehs;.

,d;W
,e;j ek; Rje;jpu ehs;.

vk; Kd;Ndhu;fspd; jpahfj;ijAk;
tPuj;ijAk; tpNtfj;ijAk;
kupahij nra;a %tu;z nfhbahf;fp cd;
ifapy; je;jhd; cd; kfd; xUtd;...

mk;%tu;z nfhbia fhZk; NghJmJ
czu;j;Jk; cd; Rje;jpu Nghul;l jpahfp
gps;isfspd; epidtQ;rypahy;......

vd; fuq;fs; jhdhf cau;e;J cuf;f
nrhy;fpwJ eh
"n[a;`pe;j;"
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

En Kaadhaliyidam kooda Kavithai Vengadesh 1595
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 2800
Pirivu ubsara vila.! Kavithai Uma Thaya 4079
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2175
Radham Kavithai Saranyan 1826
Jakirathai Kavithai Baskaran 1680
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1592
Salanam Kavithai Vinothkumar Pasupathi 2029
Aattam Kavithai ts raj 1622
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 1962
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 1635
vaazhththukkal 2500 Kavithai ts raj 1652
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1476
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 806
Amma Kavithai Anupriya 2717