Oru Naal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Oru Naal

Author : Sathish
Added On : 4/9/2011
Viewed 2320 Times

ftpij - Poem

flTs; tho;j;J

may;ehl;by; ,Ue;jgb jkpod;id Kjy;tzq;fp
fay;tpop vy;iyapNy ikahf vOjpajpy;
,ay;ghf mike;j rpe;J

FwpQ;rp FkuidAk; Ky;iytd ehjidAk;
newpkUj jiytidAk; fly;rha;e;j fz;zidAk;
gwpghiy nfhw;witAk; JizNa

rpj;jpiu khjk; KOepyT ehsd;W
epj;jpiu Kd;ghf ntz;zpyT Kd;ghf
rj;jpAs;s Fynja;tk; JizNa

fhiy nghOJ

ePz;lePy flYf;Fk; ntz;ePy thDf;Fk;
rPz;ba rpWxspNa ngUxypaha; epynkq;Fk;
gutpa fhiy nghOJ

gwitfspd; ,dpaNahir kyu;fspd; tz;zrpupg;G
epwkpy;yh kioapdpir ,irte;J kdijjpULk;
,irthd fhiy nghOJ

NgUe;J epWj;jj;jpy; jiytd; mtd; fw;wpUf;f
Nju;Ue;jp tUtJNghy; nky;y mts; tUfpd;w
,sikahd fhiy nghOJ

jiytDk; jiytpAk;

kyupd; Nkd;ikAk; kapypd; vopYk;
ftupkhd; fw;Gk; ney;ypd; ehzKk;
mike;jtis fhtpup vd;gu;

epyj;jpd; nghWikAk; ahidapd; tPuKk;
Mw;wpd; typikiaAk; nghd;dpd; kjpg;Gk;
mike;jtid fhyd; vd;gu;

fhtpup tUifapy; nropj;jd vy;yhk;
NkYk; nropf;f mizj;jtd; fhyd;Nghy;
,d;gKw;W tho;e;j ,y;yk;

njhlUk; ...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Amaithi Kavithai R. Kanirajan 4456
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 3412
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 2022
Sirippu Kavithai ts raj 3364
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 2508
Nizhalai Thirudum Mazhalai Kavithai Kingmartine 2243
Unathu Ammavin Alaral Kavithai Kingmartine 2218
Kaathal Vazhkai Inimaiyaga Amaiya - காதல் வாழ்கை இனிமையாக அமைய Kavithai Mani Meganathan 1784
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 2118
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 3324
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 6107
Aasai Manam Kavithai SUMAIYAA 4395
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1645
Puyal Kavithai I3aa_I3aa 3464
Ithalvali Kavithai Rasmy 2184