Ithaya Thozhiye!!!

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithaya Thozhiye!!!

Author : shutupsachin
Added On : 8/16/2009
Viewed 1941 Times

ftpij - Poem

fw;Fk; tajpy; Njf gupkhw;wk;
mjd; tpSk;gpy; tpo Neu;e;jNj
ghitNa cd; ghu;itNa
vd;id jpir jpUg;g itj;j
cd; ngz;ikNa mjd; nkd;ikNa
vd; ,sikf;F mURitahf MdNj
Njlypy; gy ehs; ,wq;fpAs;Nsd;
fz;Lnfhz;Nld; - ,J
ngz;ikapd; el;ig Njb Vq;Fk; xU fhjy;
cd;Dld; cly; cwtw;w
xU neLq;fhy cwit Ntz;bNdd;
Mk; ,JTk; fhjy; jhd;
,J Vd; tpsq;ftpy;iy cdf;F!!
,d;Dk; cd;id vz;zp vd;dpy; gupjtpg;G
vd; capu; NjhopNa!!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2068
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1820
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1390
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 2314
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1531
Kaathal Ezhuthu Kavithai Ramakirshnan 1996
Vithi Kavithai vijaymohan 2472
Kalvi Kavithai Naughty 11905
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 2278
Kaathal Kavithai Ruvan 2377
MUDHAL THEDAL Kavithai supriya 2020
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 5133
En Kaadhaliyidam kooda Kavithai Vengadesh 1888
Amma Kavithai Jasal 1819
Vettri Naal Kavithai Naughty 2543