Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithaya Thozhiye!!!

Author : shutupsachin
Added On : 8/16/2009
Viewed 1753 Times

ftpij - Poem

fw;Fk; tajpy; Njf gupkhw;wk;
mjd; tpSk;gpy; tpo Neu;e;jNj
ghitNa cd; ghu;itNa
vd;id jpir jpUg;g itj;j
cd; ngz;ikNa mjd; nkd;ikNa
vd; ,sikf;F mURitahf MdNj
Njlypy; gy ehs; ,wq;fpAs;Nsd;
fz;Lnfhz;Nld; - ,J
ngz;ikapd; el;ig Njb Vq;Fk; xU fhjy;
cd;Dld; cly; cwtw;w
xU neLq;fhy cwit Ntz;bNdd;
Mk; ,JTk; fhjy; jhd;
,J Vd; tpsq;ftpy;iy cdf;F!!
,d;Dk; cd;id vz;zp vd;dpy; gupjtpg;G
vd; capu; NjhopNa!!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

matiyin ...panam Kavithai mathi selva 2980
Nambikkai Kavithai sarayu 2919
Deepavali Kavithai Nivetha 4314
Naalidhazh Kavithai Thainis A 1804
En Kadhal Kavithai silent dolphy 1905
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1674
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 1018
Seethayanam Kavithai Ramya tirunelveli 2770
Anbulla Kunthavaikku Kavithai Digi King 1670
Marai Porul Oli Kavithai Dr.P.Madhu 1720
Abatham Kavithai R. Kanirajan 1723
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1820
Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 3620
Oodal Kavithai ts raj 3334
confucious Kavithai ts raj 1767