Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithaya Thozhiye!!!

Author : shutupsachin
Added On : 8/16/2009
Viewed 1715 Times

ftpij - Poem

fw;Fk; tajpy; Njf gupkhw;wk;
mjd; tpSk;gpy; tpo Neu;e;jNj
ghitNa cd; ghu;itNa
vd;id jpir jpUg;g itj;j
cd; ngz;ikNa mjd; nkd;ikNa
vd; ,sikf;F mURitahf MdNj
Njlypy; gy ehs; ,wq;fpAs;Nsd;
fz;Lnfhz;Nld; - ,J
ngz;ikapd; el;ig Njb Vq;Fk; xU fhjy;
cd;Dld; cly; cwtw;w
xU neLq;fhy cwit Ntz;bNdd;
Mk; ,JTk; fhjy; jhd;
,J Vd; tpsq;ftpy;iy cdf;F!!
,d;Dk; cd;id vz;zp vd;dpy; gupjtpg;G
vd; capu; NjhopNa!!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aayutham Seivom Kavithai Karthika A 1655
Illathil Inbam Kaanbom Kavithai R. Kanirajan 3032
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 2103
Thedal Kavithai Bhuvaneswari S 1629
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 2048
Urakkam Kavithai Supriya 1819
En Pirappu Kavithai Dency 1990
Vilambaram Kavithai Yadhirajan Sharma 2645
Hiqoo Kavithai tharanimohan 1937
Ai Nila Penney Kavithai Digi King 2676
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1848
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 1872
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1592
Oru Naal Kavithai Sathish 1798
Poda Kavithai PADMA 2206