Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kangalin Kaadu

Author : Ruthra
Added On : 9/1/2013
Viewed 2579 Times

ftpij - Poem

fz;fspd; fhL
=Uj;uh


ghu;j;Jk; ghuhJ Nghy;
nrd;whNa!
topnay;yhk; cd;
tpopfs;.
kyu;fspy;
,iy ,Lf;Ffspy;
gl;lhk;G+r;rpapd;
,wFfspy;
vy;yhk; cd; fz;fs;.
cd; fz;fspd; fhL..
mjpy;
vd; iky;fw;fs; vy;yhk;
njhiye;J Nghapd.
cd; fUtpop k‌l;LNk
gpu;k;khz;l‌kha;
,e;j gpugQ;rj;ijNa
tpOq;fptpLk; "g;shf; N`hy;"
nkhl;ilkhbapy;
k‌y;yhe;J g‌Lj;J
k‌u‌j;Jf;fpl‌f;fpd;Nwd;.
e‌l;r‌j;jpu‌q;f‌s; G+j;j‌
f‌Uq;fhl;bYk;
cd; ,ik tpspk;Gf‌s;
Filtpupj;j‌d‌.
$l‌Nt
Filr;r‌y; nfhLj;j‌d‌.
cd; Kf‌k; j‌d;id
gpf;fhNrh
ntWk; NfhLf‌spd; fhLf‌sha;
jPw;wptpl;L
rPz;bf;nfhz;bUf;fpwhd;.
vq;Nfh
xU Gs;spiaAk; mq;Nf
J}upifahy; %r;R tpl;bUf;fpwhd;.
Mk;.
mjpy; Nfl;fpw‌J
cd; Vf;f‌g;ngU%r;R.
,Njh t‌Ufpd;Nwd;.
kpd;kpdpf‌spd; k‌ioJ}Tk;
k‌u‌g;nghjpiff‌spy;
cd; f‌z;f‌s; Njb
t‌Ufpd;Nwd;.

=>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2228
Kaamam Kavithai ts raj 3568
nEsam Kavithai ts raj 1930
Oru Thalai Kathal Kavithai Nilavan 4059
KK Kavithai Yaroo 1675
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1607
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2299
Sinthikka Thodangivittargal Kavithai R. Kanirajan 1628
Vidiyal Kavithai R. Kanirajan 3692
Kuchal Kathal Kavithai Prushothaman 1621
Uravugalai Nesi Kavithai R. Kanirajan 2844
Pennee?? Kavithai Vettiarattai 2462
Un Ninaivu Kavithai Kavi 2013
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1706
Kadavul Kavithai Praveen Kumar 2216