Kangalin Kaadu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kangalin Kaadu

Author : Ruthra
Added On : 9/1/2013
Viewed 2883 Times

ftpij - Poem

fz;fspd; fhL
=Uj;uh


ghu;j;Jk; ghuhJ Nghy;
nrd;whNa!
topnay;yhk; cd;
tpopfs;.
kyu;fspy;
,iy ,Lf;Ffspy;
gl;lhk;G+r;rpapd;
,wFfspy;
vy;yhk; cd; fz;fs;.
cd; fz;fspd; fhL..
mjpy;
vd; iky;fw;fs; vy;yhk;
njhiye;J Nghapd.
cd; fUtpop k‌l;LNk
gpu;k;khz;l‌kha;
,e;j gpugQ;rj;ijNa
tpOq;fptpLk; "g;shf; N`hy;"
nkhl;ilkhbapy;
k‌y;yhe;J g‌Lj;J
k‌u‌j;Jf;fpl‌f;fpd;Nwd;.
e‌l;r‌j;jpu‌q;f‌s; G+j;j‌
f‌Uq;fhl;bYk;
cd; ,ik tpspk;Gf‌s;
Filtpupj;j‌d‌.
$l‌Nt
Filr;r‌y; nfhLj;j‌d‌.
cd; Kf‌k; j‌d;id
gpf;fhNrh
ntWk; NfhLf‌spd; fhLf‌sha;
jPw;wptpl;L
rPz;bf;nfhz;bUf;fpwhd;.
vq;Nfh
xU Gs;spiaAk; mq;Nf
J}upifahy; %r;R tpl;bUf;fpwhd;.
Mk;.
mjpy; Nfl;fpw‌J
cd; Vf;f‌g;ngU%r;R.
,Njh t‌Ufpd;Nwd;.
kpd;kpdpf‌spd; k‌ioJ}Tk;
k‌u‌g;nghjpiff‌spy;
cd; f‌z;f‌s; Njb
t‌Ufpd;Nwd;.

=>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Love Kavithai Amarnath 2599
En maranam Kavithai surenthiran 2807
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 4268
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 5144
Enakkenava Un Pudhu Udayam Kavithai GeeVee 1842
Vilai Maadhar Kavithai Silver 1949
Sumai Kavithai R. Kanirajan 2475
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2302
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 2038
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1842
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2325
Pudhir Kavithai R. Kaniarjan 2266
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 2224
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1857
Kallarai Kavithai silver 2062