Kangalin Kaadu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kangalin Kaadu

Author : Ruthra
Added On : 9/1/2013
Viewed 3174 Times

ftpij - Poem

fz;fspd; fhL
=Uj;uh


ghu;j;Jk; ghuhJ Nghy;
nrd;whNa!
topnay;yhk; cd;
tpopfs;.
kyu;fspy;
,iy ,Lf;Ffspy;
gl;lhk;G+r;rpapd;
,wFfspy;
vy;yhk; cd; fz;fs;.
cd; fz;fspd; fhL..
mjpy;
vd; iky;fw;fs; vy;yhk;
njhiye;J Nghapd.
cd; fUtpop k‌l;LNk
gpu;k;khz;l‌kha;
,e;j gpugQ;rj;ijNa
tpOq;fptpLk; "g;shf; N`hy;"
nkhl;ilkhbapy;
k‌y;yhe;J g‌Lj;J
k‌u‌j;Jf;fpl‌f;fpd;Nwd;.
e‌l;r‌j;jpu‌q;f‌s; G+j;j‌
f‌Uq;fhl;bYk;
cd; ,ik tpspk;Gf‌s;
Filtpupj;j‌d‌.
$l‌Nt
Filr;r‌y; nfhLj;j‌d‌.
cd; Kf‌k; j‌d;id
gpf;fhNrh
ntWk; NfhLf‌spd; fhLf‌sha;
jPw;wptpl;L
rPz;bf;nfhz;bUf;fpwhd;.
vq;Nfh
xU Gs;spiaAk; mq;Nf
J}upifahy; %r;R tpl;bUf;fpwhd;.
Mk;.
mjpy; Nfl;fpw‌J
cd; Vf;f‌g;ngU%r;R.
,Njh t‌Ufpd;Nwd;.
kpd;kpdpf‌spd; k‌ioJ}Tk;
k‌u‌g;nghjpiff‌spy;
cd; f‌z;f‌s; Njb
t‌Ufpd;Nwd;.

=>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
kaadhal Kavithai Anitha 4411
Sorgam Kavithai Vimal 2339
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 2873
Love Kavithai R.Neelakandan 4651
Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 3771
Thookam Kavithai Shyamala Ruban 2532
Sol Kavithai R. Kanirajan 2228
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 2358
Natpu Kavithai Joshua Daniel 2848
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 3174
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 2252
kaathirukkiren Kavithai Nathalie 2551
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2534
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 2134
Padaiyal (haha receipe) Kavithai ts raj 2045