Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kangalin Kaadu

Author : Ruthra
Added On : 9/1/2013
Viewed 2660 Times

ftpij - Poem

fz;fspd; fhL
=Uj;uh


ghu;j;Jk; ghuhJ Nghy;
nrd;whNa!
topnay;yhk; cd;
tpopfs;.
kyu;fspy;
,iy ,Lf;Ffspy;
gl;lhk;G+r;rpapd;
,wFfspy;
vy;yhk; cd; fz;fs;.
cd; fz;fspd; fhL..
mjpy;
vd; iky;fw;fs; vy;yhk;
njhiye;J Nghapd.
cd; fUtpop k‌l;LNk
gpu;k;khz;l‌kha;
,e;j gpugQ;rj;ijNa
tpOq;fptpLk; "g;shf; N`hy;"
nkhl;ilkhbapy;
k‌y;yhe;J g‌Lj;J
k‌u‌j;Jf;fpl‌f;fpd;Nwd;.
e‌l;r‌j;jpu‌q;f‌s; G+j;j‌
f‌Uq;fhl;bYk;
cd; ,ik tpspk;Gf‌s;
Filtpupj;j‌d‌.
$l‌Nt
Filr;r‌y; nfhLj;j‌d‌.
cd; Kf‌k; j‌d;id
gpf;fhNrh
ntWk; NfhLf‌spd; fhLf‌sha;
jPw;wptpl;L
rPz;bf;nfhz;bUf;fpwhd;.
vq;Nfh
xU Gs;spiaAk; mq;Nf
J}upifahy; %r;R tpl;bUf;fpwhd;.
Mk;.
mjpy; Nfl;fpw‌J
cd; Vf;f‌g;ngU%r;R.
,Njh t‌Ufpd;Nwd;.
kpd;kpdpf‌spd; k‌ioJ}Tk;
k‌u‌g;nghjpiff‌spy;
cd; f‌z;f‌s; Njb
t‌Ufpd;Nwd;.

=>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2580
Kaadhal Vidai Kavithai narma 2042
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3785
Kathaliye Kaaranam Sol Kavithai R. Kanirajan 1702
Muyarchi Kavithai Thainis A 3686
Aasiriyar Dinam Kavithai R. Kanirajan 19624
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2569
Uzhaippali Kavithai Thanippiravi 2773
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 1813
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 1878
Vali Kavithai Manibharathi 1882
Naan Solvathu Unmaiyanathu Kavithai Kaniarajan 1787
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1674
Vilambaram Kavithai Yadhirajan Sharma 2690
Vazhkai Enthiram Kavithai R. Kanirajan 2305