Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kangalin Kaadu

Author : Ruthra
Added On : 9/1/2013
Viewed 2479 Times

ftpij - Poem

fz;fspd; fhL
=Uj;uh


ghu;j;Jk; ghuhJ Nghy;
nrd;whNa!
topnay;yhk; cd;
tpopfs;.
kyu;fspy;
,iy ,Lf;Ffspy;
gl;lhk;G+r;rpapd;
,wFfspy;
vy;yhk; cd; fz;fs;.
cd; fz;fspd; fhL..
mjpy;
vd; iky;fw;fs; vy;yhk;
njhiye;J Nghapd.
cd; fUtpop k‌l;LNk
gpu;k;khz;l‌kha;
,e;j gpugQ;rj;ijNa
tpOq;fptpLk; "g;shf; N`hy;"
nkhl;ilkhbapy;
k‌y;yhe;J g‌Lj;J
k‌u‌j;Jf;fpl‌f;fpd;Nwd;.
e‌l;r‌j;jpu‌q;f‌s; G+j;j‌
f‌Uq;fhl;bYk;
cd; ,ik tpspk;Gf‌s;
Filtpupj;j‌d‌.
$l‌Nt
Filr;r‌y; nfhLj;j‌d‌.
cd; Kf‌k; j‌d;id
gpf;fhNrh
ntWk; NfhLf‌spd; fhLf‌sha;
jPw;wptpl;L
rPz;bf;nfhz;bUf;fpwhd;.
vq;Nfh
xU Gs;spiaAk; mq;Nf
J}upifahy; %r;R tpl;bUf;fpwhd;.
Mk;.
mjpy; Nfl;fpw‌J
cd; Vf;f‌g;ngU%r;R.
,Njh t‌Ufpd;Nwd;.
kpd;kpdpf‌spd; k‌ioJ}Tk;
k‌u‌g;nghjpiff‌spy;
cd; f‌z;f‌s; Njb
t‌Ufpd;Nwd;.

=>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Life Kavithai Corus 7718
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2301
Pesungal Kavithai R. Kanirajan 1606
Draupathiyin Soolurai - திரௌபதியின் சூளுரை Kavithai GeeVee 931
Tamilan Kavithai Tamildasan 2784
Marantha Kaathal Kavithai eshwar 1600
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 1652
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1591
Kuchal Kathal Kavithai Prushothaman 1554
Viralgal Kavithai Raji Kannan 2048
Vazhi Nadathum Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1693
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3238
Idhayam Kavithai Corus 1814
Uiyyum Markam Kavithai Dr. P. Madhu 1528
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1491