Salippu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Salippu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/1/2011
Viewed 1994 Times

ftpij - Poem

gzpXa;T ngw;wthpd; rypg;G!


gzpahw;wpa nghOJ
Ntiynra;j mYg;G!
Xa;Tngw;w gpd;
Rk;kh ,Uf;fpd;w mYg;G!

fhR nrythfhky;
Neuj;ijr; nrytopf;fr;
nrhy;fpd;whh;fs;!

gzpnra;j nghOJ
vd; kidtpf;F
gFjpNeu fztDk;
KOr; rk;gsKk;
fpilj;jjhk;!
Mdhy;
,g;nghOJ ;
KONeuf; fztDk;
ghjpr;kgsKk;jhd;
fpilf;fpd;wjhk;;!
gzpnra;j nghOJ vdf;F
,U v[khdh;fs;!
(mYtyfj;jpy; Nkyhsh;
tPl;by; kidtp;)
tiwaWf;fg;gl;l Ntiy!
Mdhy;
,g;nghOJ xU
v[khdh;
tiwaiwapy;yh Ntiy!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vazhthukiren Kavithai R. Kanirajan 1885
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4996
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1998
Vilagal Kavithai Palani 2123
Thedal Kavithai R. Kanirajan 2127
Picture Kavithai R. Kanirajan 2329
Vaazhnthu Paarungal Kavithai Usha Giridhar 856
Aval Kavithai Bagavathy 2507
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 2803
Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2007
wealth Kavithai ts raj 1932
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 2152
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1852
Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 2227
Nijam Kavithai G B 2397