Tamil Poem - Tamil Kavithai

Salippu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/1/2011
Viewed 1878 Times

ftpij - Poem

gzpXa;T ngw;wthpd; rypg;G!


gzpahw;wpa nghOJ
Ntiynra;j mYg;G!
Xa;Tngw;w gpd;
Rk;kh ,Uf;fpd;w mYg;G!

fhR nrythfhky;
Neuj;ijr; nrytopf;fr;
nrhy;fpd;whh;fs;!

gzpnra;j nghOJ
vd; kidtpf;F
gFjpNeu fztDk;
KOr; rk;gsKk;
fpilj;jjhk;!
Mdhy;
,g;nghOJ ;
KONeuf; fztDk;
ghjpr;kgsKk;jhd;
fpilf;fpd;wjhk;;!
gzpnra;j nghOJ vdf;F
,U v[khdh;fs;!
(mYtyfj;jpy; Nkyhsh;
tPl;by; kidtp;)
tiwaWf;fg;gl;l Ntiy!
Mdhy;
,g;nghOJ xU
v[khdh;
tiwaiwapy;yh Ntiy!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Suyanalathil Oru Podhunalam Kavithai GeeVee 3305
Aalayam Kavithai ts raj 2452
Anjali Kavithai Umarani 2081
Idaivelai Kavithai Fahath A.Majeed 1714
Sillarai Kavithai Manibharathi 2000
Kadhal vali Kavithai Valzhai Vendhan 4733
Alukku Kavithai Karu 2216
Manithanin Kural Kavithai Ashokkumar 1750
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1831
Sirippu Kavithai Pandiya Kirupan 2351
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1643
Maanavargal Kavithai R. Kanirajan 2229
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1676
Realisation Kavithai Sony Jeyaseelan 1796
Kuzhanthaiyaaga Ennai Maatrividu Kavithai R. Kanirajan 1888