Tamil Poem - Tamil Kavithai

Salippu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/1/2011
Viewed 1801 Times

ftpij - Poem

gzpXa;T ngw;wthpd; rypg;G!


gzpahw;wpa nghOJ
Ntiynra;j mYg;G!
Xa;Tngw;w gpd;
Rk;kh ,Uf;fpd;w mYg;G!

fhR nrythfhky;
Neuj;ijr; nrytopf;fr;
nrhy;fpd;whh;fs;!

gzpnra;j nghOJ
vd; kidtpf;F
gFjpNeu fztDk;
KOr; rk;gsKk;
fpilj;jjhk;!
Mdhy;
,g;nghOJ ;
KONeuf; fztDk;
ghjpr;kgsKk;jhd;
fpilf;fpd;wjhk;;!
gzpnra;j nghOJ vdf;F
,U v[khdh;fs;!
(mYtyfj;jpy; Nkyhsh;
tPl;by; kidtp;)
tiwaWf;fg;gl;l Ntiy!
Mdhy;
,g;nghOJ xU
v[khdh;
tiwaiwapy;yh Ntiy!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 1767
Kotti Kidakuthu Arabiyaavil Kavithai NASAR-AMT 5125
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2349
Bayam Kavithai R. Kanirajan 2068
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2023
kaathirukkiren Kavithai Nathalie 2019
Alai Neeyum, Karai Naanum Kavithai GeeVee 1572
My Love Kavithai Christin moses 1934
Vaai Kavithai R. Kanirajan 1650
Amaithi Kavithai R. Kanirajan 3526
True Love Kavithai Malaysia girl 4510
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 2061
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1675
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2206
Kaathalum Kaalamum Kavithai R. Kanirajan 1927