Salippu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Salippu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/1/2011
Viewed 2219 Times

ftpij - Poem

gzpXa;T ngw;wthpd; rypg;G!


gzpahw;wpa nghOJ
Ntiynra;j mYg;G!
Xa;Tngw;w gpd;
Rk;kh ,Uf;fpd;w mYg;G!

fhR nrythfhky;
Neuj;ijr; nrytopf;fr;
nrhy;fpd;whh;fs;!

gzpnra;j nghOJ
vd; kidtpf;F
gFjpNeu fztDk;
KOr; rk;gsKk;
fpilj;jjhk;!
Mdhy;
,g;nghOJ ;
KONeuf; fztDk;
ghjpr;kgsKk;jhd;
fpilf;fpd;wjhk;;!
gzpnra;j nghOJ vdf;F
,U v[khdh;fs;!
(mYtyfj;jpy; Nkyhsh;
tPl;by; kidtp;)
tiwaWf;fg;gl;l Ntiy!
Mdhy;
,g;nghOJ xU
v[khdh;
tiwaiwapy;yh Ntiy!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Rayil Payanam Kavithai M Rufinas 2252
Sattavirodha Aalthulai Kavithai Boopathi 2047
Unakaaga Kavithai kumaresan 2229
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 4207
Vidumurai Kavithai saranyan 3003
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 2192
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 2202
mathiyin.. kannin kanavu Kavithai mathi selva 1940
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 2045
Varam Kavithai R. Kanirajan 2295
Ilaignane Kavithai Kartik 3103
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 2093
Kaathal Raagam Paadum Poove Kavithai R. Kanirajan 1931
Kannadi Kavithai R. Kanirajan 2416
Marakka Theriyavillai Kavithai DS Kuttyma 3395