Salippu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Salippu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/1/2011
Viewed 2102 Times

ftpij - Poem

gzpXa;T ngw;wthpd; rypg;G!


gzpahw;wpa nghOJ
Ntiynra;j mYg;G!
Xa;Tngw;w gpd;
Rk;kh ,Uf;fpd;w mYg;G!

fhR nrythfhky;
Neuj;ijr; nrytopf;fr;
nrhy;fpd;whh;fs;!

gzpnra;j nghOJ
vd; kidtpf;F
gFjpNeu fztDk;
KOr; rk;gsKk;
fpilj;jjhk;!
Mdhy;
,g;nghOJ ;
KONeuf; fztDk;
ghjpr;kgsKk;jhd;
fpilf;fpd;wjhk;;!
gzpnra;j nghOJ vdf;F
,U v[khdh;fs;!
(mYtyfj;jpy; Nkyhsh;
tPl;by; kidtp;)
tiwaWf;fg;gl;l Ntiy!
Mdhy;
,g;nghOJ xU
v[khdh;
tiwaiwapy;yh Ntiy!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathali (Thozhi) Kavithai Manibharathi 2825
Natpu Kavithai Amsa 5189
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 1979
Kadavule! Kavithai Padma 2447
Veedu Kavithai Dr.P.Madhu 3448
Yen Kavithai Farhan Kariapper 2636
Idhayam Kavithai Corus 2202
Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 3934
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 2067
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 2198
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 1879
Manasu Kavithai R. Kanirajan 2984
Vendiyathai Kel - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1757
Meditation Kavithai ts raj 2310
Ithalvali Kavithai Rasmy 1888