Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veshangalum Nilaipathillai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 398 Times

ftpij - Poem

kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top!
kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aasai Kavithai Kavithalayan 1645
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 1146
Pirivinai Kavithai Vidhya Devi 1453
Suyam Kavithai Manibharathi 1217
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1165
Kanneer Kavithai Vimal 1488
Naam Sandhitha Naatkal Kavithai LIVING_4FRIENDS 1858
Namakkul Kavithai Kavithaikkanavu 1839
Neeye Poruppu Kavithai R. Kanirajan 1333
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 1988
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 1633
Nalla Nithirai Kavithai Silver 1837
Vazhi Nadathum Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1348
Unakaaga Kavithai Rajalakshmi 1873
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 1143