Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veshangalum Nilaipathillai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 802 Times

ftpij - Poem

kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top!
kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 2760
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1559
Kaadhali Kavithai Oviya.vijay 2202
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5102
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 1949
Draupathiyin Soolurai - திரௌபதியின் சூளுரை Kavithai GeeVee 1078
Enakkenava Un Pudhu Udayam Kavithai GeeVee 1531
Vali Kavithai Kanirajan 2249
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1514
Kaadhal Vidai Kavithai narma 1955
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 1913
Piriyathe Kavithai Jehanki 2075
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 4290
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 1814
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 1911