Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veshangalum Nilaipathillai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 758 Times

ftpij - Poem

kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top!
kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 1292
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 4605
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 1937
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1463
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2018
Manitha Manaingal Kavithai Andda-Arul 2098
Nambikkai Kavithai Nathalie 4617
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2395
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3395
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 1754
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1502
VAZTHU Kavithai Jose 1780
Iniya Magal Kavithai ts raj 1818
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2503
Nee Kavithai Manimagan 2050