Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veshangalum Nilaipathillai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 834 Times

ftpij - Poem

kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top!
kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 2936
Nanbargal Kavithai Rasmy 3754
Sila Nodigal Kavithai supriya 2324
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 2929
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 2878
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 1758
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 1083
Endrum Unn Vasam Kavithai Scorpion 1751
Valii Kavithai PADMA 1851
Vaazhuven Unakaaga Kavithai Jehanki 1645
Thanthai Aiya Kavithai Manibharathi 2220
Thunbam Kavithai R. Kanirajan 2422
Ithu Enna Nyayam Kavithai Wilson 1687
Computer (Kanini) Kavithai Shanthi Abe 9390
Poo Magal Kavithai Austin 1960