Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veshangalum Nilaipathillai

Author : Usha Giridhar
Added On : 3/10/2016
Viewed 375 Times

ftpij - Poem

kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top!
kdk; tpl;L Ngrpdhy; ey;yJ Mapd;
kdjpy; cs;sij vy;yhk; my;y.
kdpju;fs; rhjfkha; Ngrpdhy; Nghw;Wthu;
ghjfkhdhy; Fw;wk; rhl;Ltu;.
ahUf;fhTk; ebg;gjpy; mu;j;jkpy;iy
ngha;ahd Nt\q;fSk; epiyg;gjpy;iy.
xU kio NghJk; rhak; ntSj;j
eupapd; fij jhd; KbT.
vd;Wk; ehk; ehkhf ,Ue;jhYk;
thu;j;ijfspy; ftdk; Ntz;Lk;.
Gupa itf;f epidj;J vj;jdpj;j Kaw;rp
Gupjy; md;wpy; gpuptpw;F xU top! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ninaivuhal Kavithai Tonyjesus 1329
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 1177
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1155
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1120
Thedal Kavithai Andda 2040
Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 1881
Nirvaanam Kavithai ts raj 1403
Ettappan Kavithai ts raj 1283
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 1567
Kadhal Kavithai D. Parthipan 2170
Asaiyil En Kangal.. Kavithai Rajeswari. V 2255
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 1622
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 1232
Natpu Kavithai ts raj 4074
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 1229