To kvg and digi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

To kvg and digi

Author : ts raj
Added On : 12/14/2009
Viewed 2228 Times

ftpij - Poem

(Nf tp [p-f;F)
jiaf; fhl;L
Fe;jitiaf; fhl;L
ghbapUe;jtu; b[p fpq;

,d;W ghLfpwhu;
jiyJhf;fp
epyhg;ngz;zpd; fz;zh%r;rp

ed;W jhNd
khw;wk;
fhw;wpy; tUk; fPjk;

(b[pf;F)
tprhupj;Njd; tpil njupe;jJ
milgl;L jhdpUf;fpwhuhk;
Nf tp [p

b];nyf;]pah Nghy;
uh[hit $[h vd;wiof;Fk;
];ngy;Nyh kp];Nlf;fpah Nkdpahtpy;

,Ue;Jk; rpukg;gl;L
,Njh
milj;Jtpl;Nld;

336 ghl;bd; Nfhl;ilf;Fs; tPw;wpUf;Fk;
ypupf;]; uhzp Nf tp [p-ia
ftpijf; $z;Lf;Fs;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Maatrangal Kavithai siva sargunam 2329
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 2274
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 5924
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1912
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1814
Vali Kavithai R. Kanirajan 3471
Unakku Nigar Yaaro Kavithai GeeVee 1887
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2285
Kadhal Kavithai Tharini Kannan 4642
Daanam Kavithai kindu 2228
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 2208
Gunabalan Kavithai R. Kanirajan 1973
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 2050
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 2201
aiyo Kavithai fairoze 2402