Tamil Poem - Tamil Kavithai

mathiyin .kavithaiyin karu .

Author : mathi selva
Added On : 1/9/2010
Viewed 1476 Times

ftpij - Poem

!! vd; ftpijapd; fU !!


ftpij vOj jhd; fUit
NjLfpNwd; ...
vt;tsNth Nahrpj;Jk; vJTNk
fpilf;ftpy;iy ..

Nrhfkha; ehd; [d;diy
ntwpj;J ghu;j;jgb ,Ue;Njd; .
rhiyapy; eP ... mk;khTld;
NgRk;NghNj cd; mofhd tpopfis
mq;fq;F cUl;bf;nfhz;L
mwpahj gps;isaha; eP nra;j
Nrl;ilfs; ....VNdh vd; fz;izAk;
gwpj;J tpl;lJ ..


vjpu;ghuhJ eP
vd;id ghu;j;jJk; .. ePawpahkNy
glu;e;j ntf;fk; cd;id
Ngrtplhky; nra;jijAk; ghu;j;Njd; ..


kyiu fz;l tz;LNghy; vd; kdJ
cd;ghy; kaq;f .. Mu;t NkyPl;lhy;
vd;id mwpahkNy vd; if cd;id
miof;f ..mk;kh ghu;j;J tpl;lhYk;
vd;nwz;zp eP gae;jhNa ..

me;j nehb cd; Xufz;zhy; ..
vd;id nfhy;Yk;..xU ghu;it
ghu;j;jha; ... ,ij tplth
xU fU Ntz;Lk; vdf;F
ftpij vOj .... mJ jhd; fhjy;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaalam Kavithai R. Kanirajan 1725
Thayee Un Kavithai Sajitharan 1703
Kalvikkoodam Kavithai R. Kanirajan 1872
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1685
Vagupparaigal Kavithai Isai Arasi 2061
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 1836
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1839
Kathal Kavithai Pandy 1934
Kaamamum Kaathalum Verillai Kavithai Kingmartine 1587
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1711
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2425
Nodigalil Kavithai Karthika AK 1559
munna 1 Kavithai mubeen begum 1629
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 1733
Roja Kavithai David 2962