Tamil Poem - Tamil Kavithai

mathiyin .kavithaiyin karu .

Author : mathi selva
Added On : 1/9/2010
Viewed 1498 Times

ftpij - Poem

!! vd; ftpijapd; fU !!


ftpij vOj jhd; fUit
NjLfpNwd; ...
vt;tsNth Nahrpj;Jk; vJTNk
fpilf;ftpy;iy ..

Nrhfkha; ehd; [d;diy
ntwpj;J ghu;j;jgb ,Ue;Njd; .
rhiyapy; eP ... mk;khTld;
NgRk;NghNj cd; mofhd tpopfis
mq;fq;F cUl;bf;nfhz;L
mwpahj gps;isaha; eP nra;j
Nrl;ilfs; ....VNdh vd; fz;izAk;
gwpj;J tpl;lJ ..


vjpu;ghuhJ eP
vd;id ghu;j;jJk; .. ePawpahkNy
glu;e;j ntf;fk; cd;id
Ngrtplhky; nra;jijAk; ghu;j;Njd; ..


kyiu fz;l tz;LNghy; vd; kdJ
cd;ghy; kaq;f .. Mu;t NkyPl;lhy;
vd;id mwpahkNy vd; if cd;id
miof;f ..mk;kh ghu;j;J tpl;lhYk;
vd;nwz;zp eP gae;jhNa ..

me;j nehb cd; Xufz;zhy; ..
vd;id nfhy;Yk;..xU ghu;it
ghu;j;jha; ... ,ij tplth
xU fU Ntz;Lk; vdf;F
ftpij vOj .... mJ jhd; fhjy;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kalvikkoodam Kavithai R. Kanirajan 1894
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 1992
Aasai Kavithai Baskaran 2317
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3531
Pookal Kavithai Sathish 3580
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 2037
Kathalum Kurunjeithiyum Kavithai Kovai Satheesh 1788
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 1960
Unnal mattum Kavithai Sella 1660
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2235
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 5962
Gunabalan Kavithai R. Kanirajan 1664
Nee Nanaipathu Eppo Kavithai Jera 2318
En Kadhal Kavithai silent dolphy 1864
Ea(n) Maatram!? Kavithai R. Kanirajan 1780