mathiyin .kavithaiyin karu .

Tamil Poem - Tamil Kavithai

mathiyin .kavithaiyin karu .

Author : mathi selva
Added On : 1/9/2010
Viewed 1652 Times

ftpij - Poem

!! vd; ftpijapd; fU !!


ftpij vOj jhd; fUit
NjLfpNwd; ...
vt;tsNth Nahrpj;Jk; vJTNk
fpilf;ftpy;iy ..

Nrhfkha; ehd; [d;diy
ntwpj;J ghu;j;jgb ,Ue;Njd; .
rhiyapy; eP ... mk;khTld;
NgRk;NghNj cd; mofhd tpopfis
mq;fq;F cUl;bf;nfhz;L
mwpahj gps;isaha; eP nra;j
Nrl;ilfs; ....VNdh vd; fz;izAk;
gwpj;J tpl;lJ ..


vjpu;ghuhJ eP
vd;id ghu;j;jJk; .. ePawpahkNy
glu;e;j ntf;fk; cd;id
Ngrtplhky; nra;jijAk; ghu;j;Njd; ..


kyiu fz;l tz;LNghy; vd; kdJ
cd;ghy; kaq;f .. Mu;t NkyPl;lhy;
vd;id mwpahkNy vd; if cd;id
miof;f ..mk;kh ghu;j;J tpl;lhYk;
vd;nwz;zp eP gae;jhNa ..

me;j nehb cd; Xufz;zhy; ..
vd;id nfhy;Yk;..xU ghu;it
ghu;j;jha; ... ,ij tplth
xU fU Ntz;Lk; vdf;F
ftpij vOj .... mJ jhd; fhjy;!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2247
Thookam Kavithai Shyamala Ruban 2187
mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 1867
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 3031
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 1720
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 2530
Alukku Kavithai Karu 2346
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 1871
Saarathi Kavithai Deeparaja 2088
Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu Kavithai Kazhanimainthan 1626
Yen Kavithai Farhan Kariapper 2345
abimanyu Kavithai ts raj 1841
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2672
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2450
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1753