mathiyin .kavithaiyin karu .

Tamil Poem - Tamil Kavithai

mathiyin .kavithaiyin karu .

Author : mathi selva
Added On : 1/9/2010
Viewed 1596 Times

ftpij - Poem

!! vd; ftpijapd; fU !!


ftpij vOj jhd; fUit
NjLfpNwd; ...
vt;tsNth Nahrpj;Jk; vJTNk
fpilf;ftpy;iy ..

Nrhfkha; ehd; [d;diy
ntwpj;J ghu;j;jgb ,Ue;Njd; .
rhiyapy; eP ... mk;khTld;
NgRk;NghNj cd; mofhd tpopfis
mq;fq;F cUl;bf;nfhz;L
mwpahj gps;isaha; eP nra;j
Nrl;ilfs; ....VNdh vd; fz;izAk;
gwpj;J tpl;lJ ..


vjpu;ghuhJ eP
vd;id ghu;j;jJk; .. ePawpahkNy
glu;e;j ntf;fk; cd;id
Ngrtplhky; nra;jijAk; ghu;j;Njd; ..


kyiu fz;l tz;LNghy; vd; kdJ
cd;ghy; kaq;f .. Mu;t NkyPl;lhy;
vd;id mwpahkNy vd; if cd;id
miof;f ..mk;kh ghu;j;J tpl;lhYk;
vd;nwz;zp eP gae;jhNa ..

me;j nehb cd; Xufz;zhy; ..
vd;id nfhy;Yk;..xU ghu;it
ghu;j;jha; ... ,ij tplth
xU fU Ntz;Lk; vdf;F
ftpij vOj .... mJ jhd; fhjy;!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 4307
Ammaavukkaaka Oru Thottil Kavithai Kingmartine 2004
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2620
Thanthai Kavithai Charan 3216
Kathalum Kurunjeithiyum Kavithai Kovai Satheesh 1880
veLLi muLaikkum Kavithai ts raj 1641
Or Abalaiyin Sabatham Kavithai Karthika AK 1621
aiyo Kavithai fairoze 2165
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2521
Muthal Kaathal Kavithai Tenkasi_tsunami 2133
Amma Anbu Kavithai Thangamariyappan 3762
Vazhkaiyin Karunizhalgal Kavithai R. Kanirajan 1720
kaathal pisasu Kavithai military ashok 2087
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1863
Muyarchi Kavithai Venkatachalam 7956