Tamil Poem - Tamil Kavithai

mathiyin .kavithaiyin karu .

Author : mathi selva
Added On : 1/9/2010
Viewed 1283 Times

ftpij - Poem

!! vd; ftpijapd; fU !!


ftpij vOj jhd; fUit
NjLfpNwd; ...
vt;tsNth Nahrpj;Jk; vJTNk
fpilf;ftpy;iy ..

Nrhfkha; ehd; [d;diy
ntwpj;J ghu;j;jgb ,Ue;Njd; .
rhiyapy; eP ... mk;khTld;
NgRk;NghNj cd; mofhd tpopfis
mq;fq;F cUl;bf;nfhz;L
mwpahj gps;isaha; eP nra;j
Nrl;ilfs; ....VNdh vd; fz;izAk;
gwpj;J tpl;lJ ..


vjpu;ghuhJ eP
vd;id ghu;j;jJk; .. ePawpahkNy
glu;e;j ntf;fk; cd;id
Ngrtplhky; nra;jijAk; ghu;j;Njd; ..


kyiu fz;l tz;LNghy; vd; kdJ
cd;ghy; kaq;f .. Mu;t NkyPl;lhy;
vd;id mwpahkNy vd; if cd;id
miof;f ..mk;kh ghu;j;J tpl;lhYk;
vd;nwz;zp eP gae;jhNa ..

me;j nehb cd; Xufz;zhy; ..
vd;id nfhy;Yk;..xU ghu;it
ghu;j;jha; ... ,ij tplth
xU fU Ntz;Lk; vdf;F
ftpij vOj .... mJ jhd; fhjy;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2347
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1348
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1370
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 1574
unakkaha............ Kavithai madesh 1345
Adimai Kavithai Manibharathi 1390
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 1630
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 1437
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1338
Enakkoru Paavai Neethaanae Kavithai Kingmartine 1417
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 1642
Engum Nee Kavithai Vijaynimi 1691
Bothaiyin Paathaiyil Kavithai R. Kanirajan 1444
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 2661
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1619