Tamil Poem - Tamil Kavithai

mathiyin .kavithaiyin karu .

Author : mathi selva
Added On : 1/9/2010
Viewed 1191 Times

ftpij - Poem

!! vd; ftpijapd; fU !!


ftpij vOj jhd; fUit
NjLfpNwd; ...
vt;tsNth Nahrpj;Jk; vJTNk
fpilf;ftpy;iy ..

Nrhfkha; ehd; [d;diy
ntwpj;J ghu;j;jgb ,Ue;Njd; .
rhiyapy; eP ... mk;khTld;
NgRk;NghNj cd; mofhd tpopfis
mq;fq;F cUl;bf;nfhz;L
mwpahj gps;isaha; eP nra;j
Nrl;ilfs; ....VNdh vd; fz;izAk;
gwpj;J tpl;lJ ..


vjpu;ghuhJ eP
vd;id ghu;j;jJk; .. ePawpahkNy
glu;e;j ntf;fk; cd;id
Ngrtplhky; nra;jijAk; ghu;j;Njd; ..


kyiu fz;l tz;LNghy; vd; kdJ
cd;ghy; kaq;f .. Mu;t NkyPl;lhy;
vd;id mwpahkNy vd; if cd;id
miof;f ..mk;kh ghu;j;J tpl;lhYk;
vd;nwz;zp eP gae;jhNa ..

me;j nehb cd; Xufz;zhy; ..
vd;id nfhy;Yk;..xU ghu;it
ghu;j;jha; ... ,ij tplth
xU fU Ntz;Lk; vdf;F
ftpij vOj .... mJ jhd; fhjy;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nam Karpanai Kulantaigal Kavithai Amirtha 1671
Anbu Thaai Kavithai Silver 2381
Kathali Kavithai vsasikala 465
Kaadhal Vidai Kavithai narma 1685
vaazhththukkal 2500 Kavithai ts raj 1377
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1584
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 1585
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1281
Swasam Kavithai Rajeswari. V 1686
Irandrum Ondraa Kavithai R. Kanirajan 1291
Kaathal Vazhkai Inimaiyaga Amaiya - காதல் வாழ்கை இனிமையாக அமைய Kavithai Mani Meganathan 407
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1769
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 742
Anbe Kavithai Thangam 2070
Uyir Kavithai Neelakandan 1895