Un Parvaiyin Yekkam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Parvaiyin Yekkam

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 2244 Times

ftpij - Poem

MuhNuh! vd;W nrhy;yp J}q;f itg;NgNdh
,y;iy> mOfhNj vd;W nrhy;yp Vq;f itg;NgNdh

ehd; ,y;iyalh cd; jha;
Mdhy;> ,Ug;Ngdlh cdf;F jhahf...

cd; ghu;itapy; ,Uf;Fk; Vf;fk; - vd;
cs;sj;jpy; cUthf;Fk; xU tpj jhf;fk;

cd; koiy rpupg;gpy; - ehd;
kwe;J elg;Ngd; epoiyAk; $l...

eP! nra;Ak; FUk;G Nrl;il
epytpid Rj;jp fl;Lk; tz;z Nfhl;il

cd; kyu; Nghd;w ghjq;fs;
ve;jd; khu;gpy; cijf;Fk; NghJ
td;KiwapYk; Rfk; fz;Nld;

eP! J}q;Fk; rp kzpf;fhf - vd;
%r;R rj;jj;ijAk; mlf;fp capu; tpLNtd; cdf;fhf!


- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1988
Vidiyal Kavithai DS Kuttyma 2996
Software Life Kavithai vijay.S 2292
Therindhukol Kavithai R. Kanirajan 1935
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1822
Kangal Kavithai Sharatha 3086
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 3053
Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 2199
Ettappan Kavithai ts raj 1999
Vazhvum Saavum Kavithai Dr.P. Madhu 1871
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1718
POODAAAA Kavithai THIRABA sathish 2228
Aasai Kavithai Kavithalayan 2489
Natpu Kavithai Priya 3434
Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 2025