Un Parvaiyin Yekkam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Parvaiyin Yekkam

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 2556 Times

ftpij - Poem

MuhNuh! vd;W nrhy;yp J}q;f itg;NgNdh
,y;iy> mOfhNj vd;W nrhy;yp Vq;f itg;NgNdh

ehd; ,y;iyalh cd; jha;
Mdhy;> ,Ug;Ngdlh cdf;F jhahf...

cd; ghu;itapy; ,Uf;Fk; Vf;fk; - vd;
cs;sj;jpy; cUthf;Fk; xU tpj jhf;fk;

cd; koiy rpupg;gpy; - ehd;
kwe;J elg;Ngd; epoiyAk; $l...

eP! nra;Ak; FUk;G Nrl;il
epytpid Rj;jp fl;Lk; tz;z Nfhl;il

cd; kyu; Nghd;w ghjq;fs;
ve;jd; khu;gpy; cijf;Fk; NghJ
td;KiwapYk; Rfk; fz;Nld;

eP! J}q;Fk; rp kzpf;fhf - vd;
%r;R rj;jj;ijAk; mlf;fp capu; tpLNtd; cdf;fhf!


- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 3325
Beram Kavithai ts raj 2317
Maayam Kavithai ts raj 2274
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2547
Anbulla Kunthavaikku Kavithai Digi King 2110
Unnal mattum Kavithai Sella 2101
Nirappuga Kavithai Valzhai Vendhan (Ramesh .P) 2630
Varam Kavithai PADMA 2581
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2177
Bothaiyin Paathaiyil Kavithai R. Kanirajan 2218
Karvam Kollathe Kavithai R. Kanirajan 2147
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 2106
Neram Kavithai GeeVee 2360
Ninaivuhal Kavithai hajfir 2340
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 2561