Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Parvaiyin Yekkam

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 2025 Times

ftpij - Poem

MuhNuh! vd;W nrhy;yp J}q;f itg;NgNdh
,y;iy> mOfhNj vd;W nrhy;yp Vq;f itg;NgNdh

ehd; ,y;iyalh cd; jha;
Mdhy;> ,Ug;Ngdlh cdf;F jhahf...

cd; ghu;itapy; ,Uf;Fk; Vf;fk; - vd;
cs;sj;jpy; cUthf;Fk; xU tpj jhf;fk;

cd; koiy rpupg;gpy; - ehd;
kwe;J elg;Ngd; epoiyAk; $l...

eP! nra;Ak; FUk;G Nrl;il
epytpid Rj;jp fl;Lk; tz;z Nfhl;il

cd; kyu; Nghd;w ghjq;fs;
ve;jd; khu;gpy; cijf;Fk; NghJ
td;KiwapYk; Rfk; fz;Nld;

eP! J}q;Fk; rp kzpf;fhf - vd;
%r;R rj;jj;ijAk; mlf;fp capu; tpLNtd; cdf;fhf!


- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 2004
Complan to boost- varumai Kavithai Supriya 2871
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1652
Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 3092
Vengadesh Kavithai Ninaivu 1708
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 1758
Godfather Kavithai Nathalie 2183
2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 2069
Kaadhal Thunbam Kavithai silver 1799
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 1864
Anbu Kavithai silent dolphy 2286
Kuchal Kathal Kavithai Prushothaman 1624
PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 1834
Yen Edharku Kavithai Mr. Daywalker 2059
Ninaivugal Kavithai Easwari 2059