Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Parvaiyin Yekkam

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1840 Times

ftpij - Poem

MuhNuh! vd;W nrhy;yp J}q;f itg;NgNdh
,y;iy> mOfhNj vd;W nrhy;yp Vq;f itg;NgNdh

ehd; ,y;iyalh cd; jha;
Mdhy;> ,Ug;Ngdlh cdf;F jhahf...

cd; ghu;itapy; ,Uf;Fk; Vf;fk; - vd;
cs;sj;jpy; cUthf;Fk; xU tpj jhf;fk;

cd; koiy rpupg;gpy; - ehd;
kwe;J elg;Ngd; epoiyAk; $l...

eP! nra;Ak; FUk;G Nrl;il
epytpid Rj;jp fl;Lk; tz;z Nfhl;il

cd; kyu; Nghd;w ghjq;fs;
ve;jd; khu;gpy; cijf;Fk; NghJ
td;KiwapYk; Rfk; fz;Nld;

eP! J}q;Fk; rp kzpf;fhf - vd;
%r;R rj;jj;ijAk; mlf;fp capu; tpLNtd; cdf;fhf!


- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Asaiyil En Kangal.. Kavithai Rajeswari. V 2547
Anbennum Uli Kavithai damu_b2005@yahoo.co.in 1547
Manitha Manaingal Kavithai Andda-Arul 1992
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 2212
Manadhil Pugunthavale Kavithai Scorpion 1519
Kuchal Kathal Kavithai Prushothaman 1462
Thannambikkai Kavithai AYYAPPAN.GS 4410
Kelaai Penne Kavithai Karthika AK 3476
Ithu than kathala Kavithai LIVING_4FRIENDS 2431
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1378
Kallarai Kavithai silver 1628
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 1481
Anbe Kavithai Thangam 2188
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 1494
Anbu Kavithai Hawwa 2997