Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Parvaiyin Yekkam

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1932 Times

ftpij - Poem

MuhNuh! vd;W nrhy;yp J}q;f itg;NgNdh
,y;iy> mOfhNj vd;W nrhy;yp Vq;f itg;NgNdh

ehd; ,y;iyalh cd; jha;
Mdhy;> ,Ug;Ngdlh cdf;F jhahf...

cd; ghu;itapy; ,Uf;Fk; Vf;fk; - vd;
cs;sj;jpy; cUthf;Fk; xU tpj jhf;fk;

cd; koiy rpupg;gpy; - ehd;
kwe;J elg;Ngd; epoiyAk; $l...

eP! nra;Ak; FUk;G Nrl;il
epytpid Rj;jp fl;Lk; tz;z Nfhl;il

cd; kyu; Nghd;w ghjq;fs;
ve;jd; khu;gpy; cijf;Fk; NghJ
td;KiwapYk; Rfk; fz;Nld;

eP! J}q;Fk; rp kzpf;fhf - vd;
%r;R rj;jj;ijAk; mlf;fp capu; tpLNtd; cdf;fhf!


- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin marathi Kavithai mathi selva 1857
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 1573
Kamala-Haa-San Kavithai Manibharathi 1626
Echarikai Kavithai Kanirajan 1713
Kadan Kavithai R. Kanirajan 1867
Un Thevai En Anbu Kavithai Usha Giridhar 655
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 1574
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 742
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2166
Sollivitaal - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1485
NATPIN AZHAGHU !! Kavithai LIVING_4FRIENDS 3028
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2029
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2429
Thoorathil nee Kavithai Nivi 1905
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 5928