Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Parvaiyin Yekkam

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 2067 Times

ftpij - Poem

MuhNuh! vd;W nrhy;yp J}q;f itg;NgNdh
,y;iy> mOfhNj vd;W nrhy;yp Vq;f itg;NgNdh

ehd; ,y;iyalh cd; jha;
Mdhy;> ,Ug;Ngdlh cdf;F jhahf...

cd; ghu;itapy; ,Uf;Fk; Vf;fk; - vd;
cs;sj;jpy; cUthf;Fk; xU tpj jhf;fk;

cd; koiy rpupg;gpy; - ehd;
kwe;J elg;Ngd; epoiyAk; $l...

eP! nra;Ak; FUk;G Nrl;il
epytpid Rj;jp fl;Lk; tz;z Nfhl;il

cd; kyu; Nghd;w ghjq;fs;
ve;jd; khu;gpy; cijf;Fk; NghJ
td;KiwapYk; Rfk; fz;Nld;

eP! J}q;Fk; rp kzpf;fhf - vd;
%r;R rj;jj;ijAk; mlf;fp capu; tpLNtd; cdf;fhf!


- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kathal Kavithai cellisudha 2072
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1636
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1674
Amma Kavithai Neelakandan 5983
Mudhal Mazhai Kavithai DS Kuttyma 2203
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2081
Naan Kanda Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 1837
Kavithai Kavithai Sakthi 3315
Remix of love Kavithai M Rufinas 1820
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2776
Ninaivugal Kavithai Shalini Kumarasamy 2071
Settaiyum Sottaiyum Kavithai Fahath A.Majeed 1664
En Anbey Kavithai Nivi 2783
Ammaavukkaaka Oru Thottil Kavithai Kingmartine 1918
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 2802