Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Parvaiyin Yekkam

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1867 Times

ftpij - Poem

MuhNuh! vd;W nrhy;yp J}q;f itg;NgNdh
,y;iy> mOfhNj vd;W nrhy;yp Vq;f itg;NgNdh

ehd; ,y;iyalh cd; jha;
Mdhy;> ,Ug;Ngdlh cdf;F jhahf...

cd; ghu;itapy; ,Uf;Fk; Vf;fk; - vd;
cs;sj;jpy; cUthf;Fk; xU tpj jhf;fk;

cd; koiy rpupg;gpy; - ehd;
kwe;J elg;Ngd; epoiyAk; $l...

eP! nra;Ak; FUk;G Nrl;il
epytpid Rj;jp fl;Lk; tz;z Nfhl;il

cd; kyu; Nghd;w ghjq;fs;
ve;jd; khu;gpy; cijf;Fk; NghJ
td;KiwapYk; Rfk; fz;Nld;

eP! J}q;Fk; rp kzpf;fhf - vd;
%r;R rj;jj;ijAk; mlf;fp capu; tpLNtd; cdf;fhf!


- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aval Kavithai Tenkasi_tsunami 2447
Deepavali Kavithai Nivetha 4025
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1411
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1447
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 5618
Kaadhal Soham Kavithai Silver 2320
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2068
Nanbargal Kavithai Rasmy 3566
Arithukol Kavithai R. Kanirajan 2003
Idhayavasal Kavithai R. Kanirajan 1527
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 1919
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2258
Nijam Kavithai G B 2045
Natpu Kavithai Priya 3052
confucious Kavithai ts raj 1568