Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Parvaiyin Yekkam

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1752 Times

ftpij - Poem

MuhNuh! vd;W nrhy;yp J}q;f itg;NgNdh
,y;iy> mOfhNj vd;W nrhy;yp Vq;f itg;NgNdh

ehd; ,y;iyalh cd; jha;
Mdhy;> ,Ug;Ngdlh cdf;F jhahf...

cd; ghu;itapy; ,Uf;Fk; Vf;fk; - vd;
cs;sj;jpy; cUthf;Fk; xU tpj jhf;fk;

cd; koiy rpupg;gpy; - ehd;
kwe;J elg;Ngd; epoiyAk; $l...

eP! nra;Ak; FUk;G Nrl;il
epytpid Rj;jp fl;Lk; tz;z Nfhl;il

cd; kyu; Nghd;w ghjq;fs;
ve;jd; khu;gpy; cijf;Fk; NghJ
td;KiwapYk; Rfk; fz;Nld;

eP! J}q;Fk; rp kzpf;fhf - vd;
%r;R rj;jj;ijAk; mlf;fp capu; tpLNtd; cdf;fhf!


- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Oru Nodi Kavithai Devi priya 2864
Engeyo Kettadhu Kavithai R. Kanirajan 1270
mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 1516
Love Kavithai Shanmugapriya 2276
Eppadi Kavithai Kodai 1489
Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 1421
Aasaiyil Or Kaditham Kavithai Hi_Tech_Erumai_Maadu 3109
Unakku Nigar Yaaro Kavithai GeeVee 603
Thaali Kavithai ARTS_HEARTS 1640
no idea Kavithai TricKs 1930
Realisation Kavithai Sony Jeyaseelan 1405
Mathiyin Kanavu Kavithai mathi selva 1450
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2073
En Aththaan Kavithai Silver 1380
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1418