Tamil Poem - Tamil Kavithai

Un Parvaiyin Yekkam

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1718 Times

ftpij - Poem

MuhNuh! vd;W nrhy;yp J}q;f itg;NgNdh
,y;iy> mOfhNj vd;W nrhy;yp Vq;f itg;NgNdh

ehd; ,y;iyalh cd; jha;
Mdhy;> ,Ug;Ngdlh cdf;F jhahf...

cd; ghu;itapy; ,Uf;Fk; Vf;fk; - vd;
cs;sj;jpy; cUthf;Fk; xU tpj jhf;fk;

cd; koiy rpupg;gpy; - ehd;
kwe;J elg;Ngd; epoiyAk; $l...

eP! nra;Ak; FUk;G Nrl;il
epytpid Rj;jp fl;Lk; tz;z Nfhl;il

cd; kyu; Nghd;w ghjq;fs;
ve;jd; khu;gpy; cijf;Fk; NghJ
td;KiwapYk; Rfk; fz;Nld;

eP! J}q;Fk; rp kzpf;fhf - vd;
%r;R rj;jj;ijAk; mlf;fp capu; tpLNtd; cdf;fhf!


- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 1451
Nallunarvu Kolga Kavithai R. Kanirajan 1357
Thirumanam Kavithai Thainis A 2513
Vivasayi Kavithai R. Kanirajan 2443
Snegathirkuriyavan Nee Kavithai Divya S 1310
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 1580
Pudhir Kavithai R. Kaniarjan 1528
Why? Kavithai Sony Jeyaseelan 1408
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1257
Vithi Kavithai vijaymohan 1792
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 1348
Ragasiya Madal - ரகசிய மடல் Kavithai karthika AK 489
Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 2722
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 2219
Poo Magal Kavithai Austin 1635