Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thendrale Bathil Sol

Author : R. Kanirajan
Added On : 6/24/2011
Viewed 1758 Times

ftpij - Poem

njd;wNy gjpy; nrhy;....!


njd;wNy ,sk; njd;wNy!
G+kpad;idapd;
GOf;fj;ijj; jPh;j;Jitf;f
ntz;rhkukha;
"fhw;Wmd;id"
cd;id
topaDg;gpitj;jhsh?

njd;wNy ,irj; njd;wNy!
kiyfidAk
kuq;fisAk
khdpl ,dq;fisAk;
jOtpj;jhyhl;l
",aw;if md;id"
cd;id
,irghl mDg;gpitj;jhsh?

njd;wNy ehNlhbj njd;wNy!
kuj;jpd; mirtpyh
kyh;r;nrbapd; mirtpyh
G+tpd; mirtpyh
G+itahpd; mirtpyh
flypd; eLtpyh
fhZah; kiyapd; Kfl;byh
cdJ
gpwg;gplk; vJNth?

njd;wNy tPRk; njd;wNy!
G+tpd; thrkh
G+itah; ,jo;j;Njdh
kyh; cjph;f;Fk; kfue;jkh
kz;zpy; xypf;Fk; fhzkh
fhjyhfs;; kdk; cjph;j;j
kfpo;r;rpr; nra;jpah
eP
Rke;J nry;tJ vJNth?>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unmai Kavithai R. Kanirajan 2049
Appa Thirumbi Vitten Kavithai Madhura 1605
Vazhkai Enthiram Kavithai R. Kanirajan 2183
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 2769
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1649
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 1939
Nee Enbathu Kavithai R. Kanirajan 1842
Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 1884
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 838
Kannaamoochi Kavithai ts raj 1563
Malarukku oor madal Kavithai TriCks 2064
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2130
Smile Kavithai David 3032
Gunabalan Kavithai R. Kanirajan 1583
Yen Kavithai Farhan Kariapper 1992