Penn

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn

Author : Uma
Added On : 4/4/2017
Viewed 2263 Times

ftpij - Poem

rpy jaf;fkhd kdepiyapy;
ghu;f;fg;gLk; ngz;zpd; gpwg;G
mtis ey;y Fzj;NjhL tsu;g;gJ rpug;G
itf;f $lhJ msTf;F kPwpa ghrk;
mjd; tpisTfNsh kpf Nkhrk;
tsu; gUtj;jpy; Ntz;Lk; ey;y xOf;fk;
Gfo; mila nra;Ak; ey;y; gof;f tof;fk;
tho;iff;Fj; Njit gbg;G
nra;Ak; Ntiyfspy; ,Uf;f Ntz;Lk; Jbg;G
gf;Ftk; mile;jJk; jpUkzk;
kd epiwNthL ,iza Ntz;Lk; ,Ukdk;
fUit clypYk; kdj;jpYk; Rkf;Fk;
jha;ik
vij nfhz;Lk; msf;f KbahJ mjd; J}a;ik
flTs; nfhLj;j ,J ,izaw;w NgW
me;j nry;tj;ij tpl epfupy;iy NtW>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 3318
Neeyindri Naanillai Kavithai Malargal 2311
Swasam Kavithai kumaran 2226
Vaazhkaiyum, Varthaiyum Kavithai k.saranyan 2085
Love Kavithai R.Neelakandan 4514
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 2082
Kavithai Kuzhanthai Kavithai ts raj 8697
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2776
Marai Porul Oli Kavithai Dr.P.Madhu 2053
Poove Penn Poove Kavithai Karthika AK 2053
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 1336
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 3781
Daanam Kavithai kindu 2292
Mudhir Kanni Kavithai Silver 2569
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 4213