Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn

Author : Uma
Added On : 4/4/2017
Viewed 1205 Times

ftpij - Poem

rpy jaf;fkhd kdepiyapy;
ghu;f;fg;gLk; ngz;zpd; gpwg;G
mtis ey;y Fzj;NjhL tsu;g;gJ rpug;G
itf;f $lhJ msTf;F kPwpa ghrk;
mjd; tpisTfNsh kpf Nkhrk;
tsu; gUtj;jpy; Ntz;Lk; ey;y xOf;fk;
Gfo; mila nra;Ak; ey;y; gof;f tof;fk;
tho;iff;Fj; Njit gbg;G
nra;Ak; Ntiyfspy; ,Uf;f Ntz;Lk; Jbg;G
gf;Ftk; mile;jJk; jpUkzk;
kd epiwNthL ,iza Ntz;Lk; ,Ukdk;
fUit clypYk; kdj;jpYk; Rkf;Fk;
jha;ik
vij nfhz;Lk; msf;f KbahJ mjd; J}a;ik
flTs; nfhLj;j ,J ,izaw;w NgW
me;j nry;tj;ij tpl epfupy;iy NtW>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2234
Varutham Padhinaaru Kavithai Silver 1733
Thiruttukaara Kalli Kavithai Kavithalayan 1578
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2042
NILAAA Kavithai supriya 1842
Oru cigerattein kural Kavithai R. Kanirajan 1574
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 2856
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1697
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1463
Munne Pinne Kavithai ts raj 1594
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3713
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 1993
aiyo Kavithai fairoze 1994
Nilaa Kavithai Ssridhevi 2333
Manitham Kavithai R. Kanirajan 2135