Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn

Author : Uma
Added On : 4/4/2017
Viewed 671 Times

ftpij - Poem

rpy jaf;fkhd kdepiyapy;
ghu;f;fg;gLk; ngz;zpd; gpwg;G
mtis ey;y Fzj;NjhL tsu;g;gJ rpug;G
itf;f $lhJ msTf;F kPwpa ghrk;
mjd; tpisTfNsh kpf Nkhrk;
tsu; gUtj;jpy; Ntz;Lk; ey;y xOf;fk;
Gfo; mila nra;Ak; ey;y; gof;f tof;fk;
tho;iff;Fj; Njit gbg;G
nra;Ak; Ntiyfspy; ,Uf;f Ntz;Lk; Jbg;G
gf;Ftk; mile;jJk; jpUkzk;
kd epiwNthL ,iza Ntz;Lk; ,Ukdk;
fUit clypYk; kdj;jpYk; Rkf;Fk;
jha;ik
vij nfhz;Lk; msf;f KbahJ mjd; J}a;ik
flTs; nfhLj;j ,J ,izaw;w NgW
me;j nry;tj;ij tpl epfupy;iy NtW>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Inikattum.. kanavugal Kavithai ts raj 1446
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 2466
Iniya Kanangal Kavithai ts raj 1563
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1242
Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 1456
Kaathal Ottam.. Kavithai ts raj 1363
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1515
Ezhuthu Kavithai Thamil 1735
Ninaivugal Kavithai Uma 2208
Aravanaipu Kavithai Shyamala Ruban 2092
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 606
abimanyu Kavithai ts raj 1445
Anbee Antha Oru Nimitam Kavithai Tenkasi_Monkey 2068
kadhal Kavithai Pradeep kannan 1803
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 1535