Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn

Author : Uma
Added On : 4/4/2017
Viewed 763 Times

ftpij - Poem

rpy jaf;fkhd kdepiyapy;
ghu;f;fg;gLk; ngz;zpd; gpwg;G
mtis ey;y Fzj;NjhL tsu;g;gJ rpug;G
itf;f $lhJ msTf;F kPwpa ghrk;
mjd; tpisTfNsh kpf Nkhrk;
tsu; gUtj;jpy; Ntz;Lk; ey;y xOf;fk;
Gfo; mila nra;Ak; ey;y; gof;f tof;fk;
tho;iff;Fj; Njit gbg;G
nra;Ak; Ntiyfspy; ,Uf;f Ntz;Lk; Jbg;G
gf;Ftk; mile;jJk; jpUkzk;
kd epiwNthL ,iza Ntz;Lk; ,Ukdk;
fUit clypYk; kdj;jpYk; Rkf;Fk;
jha;ik
vij nfhz;Lk; msf;f KbahJ mjd; J}a;ik
flTs; nfhLj;j ,J ,izaw;w NgW
me;j nry;tj;ij tpl epfupy;iy NtW>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

THUNAI..... Kavithai supriya 1486
Nirvaanam Kavithai ts raj 1682
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 4940
Thannambikkai Kavithai AYYAPPAN.GS 4408
Vidumurai Kavithai saranyan 2442
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2153
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 1539
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1504
Paithiyakarathanam Kavithai R. Kanirajan 1500
Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 1687
Mudhal Mazhai Kavithai DS Kuttyma 1975
Poli Saamiyarhal Kavithai silver 1443
veLLi muLaikkum Kavithai ts raj 1353
Kavithai Kavithai ts raj 2747
Paambu Kavithai ts raj 1736