Penn

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn

Author : Uma
Added On : 4/4/2017
Viewed 1393 Times

ftpij - Poem

rpy jaf;fkhd kdepiyapy;
ghu;f;fg;gLk; ngz;zpd; gpwg;G
mtis ey;y Fzj;NjhL tsu;g;gJ rpug;G
itf;f $lhJ msTf;F kPwpa ghrk;
mjd; tpisTfNsh kpf Nkhrk;
tsu; gUtj;jpy; Ntz;Lk; ey;y xOf;fk;
Gfo; mila nra;Ak; ey;y; gof;f tof;fk;
tho;iff;Fj; Njit gbg;G
nra;Ak; Ntiyfspy; ,Uf;f Ntz;Lk; Jbg;G
gf;Ftk; mile;jJk; jpUkzk;
kd epiwNthL ,iza Ntz;Lk; ,Ukdk;
fUit clypYk; kdj;jpYk; Rkf;Fk;
jha;ik
vij nfhz;Lk; msf;f KbahJ mjd; J}a;ik
flTs; nfhLj;j ,J ,izaw;w NgW
me;j nry;tj;ij tpl epfupy;iy NtW>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kadhal Kavithai D. Parthipan 2685
Enna Sir Nyayam Kavithai R. Kanirajan 1935
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1737
Iyanthira Vazhkai Kavithai SIVASUBRAMANIAN 2463
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 2599
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1658
Peyarin Kavithai Kavithai Jawad Zeynel 1934
Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 1583
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 1806
Enakku Enna Azhagu Kavithai Fahath A.Majeed 2116
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 2008
Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 3196
My Love Kavithai yaki.bala 1910
Kaadhal Manaivi Kavithai nizhal 3343
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2899