Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn

Author : Uma
Added On : 4/4/2017
Viewed 457 Times

ftpij - Poem

rpy jaf;fkhd kdepiyapy;
ghu;f;fg;gLk; ngz;zpd; gpwg;G
mtis ey;y Fzj;NjhL tsu;g;gJ rpug;G
itf;f $lhJ msTf;F kPwpa ghrk;
mjd; tpisTfNsh kpf Nkhrk;
tsu; gUtj;jpy; Ntz;Lk; ey;y xOf;fk;
Gfo; mila nra;Ak; ey;y; gof;f tof;fk;
tho;iff;Fj; Njit gbg;G
nra;Ak; Ntiyfspy; ,Uf;f Ntz;Lk; Jbg;G
gf;Ftk; mile;jJk; jpUkzk;
kd epiwNthL ,iza Ntz;Lk; ,Ukdk;
fUit clypYk; kdj;jpYk; Rkf;Fk;
jha;ik
vij nfhz;Lk; msf;f KbahJ mjd; J}a;ik
flTs; nfhLj;j ,J ,izaw;w NgW
me;j nry;tj;ij tpl epfupy;iy NtW>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aasai Kavithai Soulspecter 2049
Kaathali Kavithai Thanippiravi 1377
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 1342
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 1561
kadhal Kavithai Corus 1390
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 1360
Tragic Love Kavithai Sindu I 1317
Kaaththiruththal Suhamaa... Kavithai M Rufinas 1214
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 1798
Chat Thirukkural Kavithai Nikajo 2267
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 2966
Vaanaththu arasan..! Kavithai ts raj 1342
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2197
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1234
Vidumurai Kavithai saranyan 2301