Tamil Poem - Tamil Kavithai

Penn

Author : Uma
Added On : 4/4/2017
Viewed 952 Times

ftpij - Poem

rpy jaf;fkhd kdepiyapy;
ghu;f;fg;gLk; ngz;zpd; gpwg;G
mtis ey;y Fzj;NjhL tsu;g;gJ rpug;G
itf;f $lhJ msTf;F kPwpa ghrk;
mjd; tpisTfNsh kpf Nkhrk;
tsu; gUtj;jpy; Ntz;Lk; ey;y xOf;fk;
Gfo; mila nra;Ak; ey;y; gof;f tof;fk;
tho;iff;Fj; Njit gbg;G
nra;Ak; Ntiyfspy; ,Uf;f Ntz;Lk; Jbg;G
gf;Ftk; mile;jJk; jpUkzk;
kd epiwNthL ,iza Ntz;Lk; ,Ukdk;
fUit clypYk; kdj;jpYk; Rkf;Fk;
jha;ik
vij nfhz;Lk; msf;f KbahJ mjd; J}a;ik
flTs; nfhLj;j ,J ,izaw;w NgW
me;j nry;tj;ij tpl epfupy;iy NtW>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unathu Ammavin Alaral Kavithai Kingmartine 1612
Kadavul Kavithai Praveen Kumar 2111
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1513
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1666
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 2326
Haikkoo Kavithai Siva Sargunam 2249
Thervu Kavithai R. Kanirajan 1845
Enge Selvathu Kavithai mr.daywalker 1605
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1590
2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 1962
Malare Kavithai Govindarajoo 1774
Kaadhal Kaditham Kavithai Thanippiravi 1739
Vali Kavithai Kumbakarnann 2080
Paasa malar Kavithai Kuthub G 2881
Kaathal Ottam.. Kavithai ts raj 1496