Anbin Vali(mai)

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Anbin Vali(mai)

Author : Malargal
Added On : 8/13/2009
Viewed 4288 Times

ftpij - Poem

md;gpd; typ(ik)

ehd; mwpe;j typ
eP mwpahj typ

cd; md;gpdhy; eida itj;jha;
ehd; eide;Njd; Mde;jkha;
gpd;dhspy; fz;zPupy; eidag;NghtJ mwpahky;

njhlu;G nfhz;l NghJ
Jz;bj;jha;

cd;id tho;j;Jk; NghJ
kTdkha; jz;bj;jha;

nrhy;yhkNy njhiyTf;Fg; Nghdha;
md;gpd; typ kl;Lk; vdf;F tpl;Lr; nrd;wha;

Vd; Nghdha; ehd; mwpNad;
eP Nfhionad;W ehd; mwpNtd;

eP mwpaha; md;gpd; typik
eP mwptha; md;gpd; typik

md;W ehd; ,Ug;Ngdh ,wg;Ngdh
flTs; mwpthu;

md;gpd; typ Nrhfk;
md;gpd; typik Rfk;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2625
Aayutham Seivom Kavithai Karthika A 1914
Thodarum Kavithai Neelam 1980
Amman chapparam Kavithai Ramyaa_tirunelveli 3629
Kaathal Kavithai Ruvan 2400
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2592
Palan Kavithai R. Kanirajan 2056
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 2062
Saarathi Kavithai Deeparaja 2431
Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 2964
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 2131
Maatrangal Kavithai siva sargunam 2251
Sattavirodha Aalthulai Kavithai Boopathi 1970
Pennee?? Kavithai Vettiarattai 2775
Mazhai Kavithai Hari 2701