Korikkai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Korikkai

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/11/2011
Viewed 2035 Times

ftpij - Poem

XU md;idapd;
me;jpkfhy Nfhhpf;if....


kfNd..
fUtha; ,Ue;J eP
vd; tapw;wpy; cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

Foe;ijaha; ,Ue;J eP
vd; neQ;rpy; cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

thypgdhf ,Ue;J eP
nryTf;F gzk; Nfl;L
vd;id gyKiw cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

jpUkzj;jpw;F gpd; eP
cd; kidtp Kd;
vd;id cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

vd; js;shj tajpy; eP
caph;jhq;f
czTNfl;l vd;id
cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

kfNd..
ehd; Kj;jkpl;L tsh;j;j
cdJ fhy;fshy;
vj;jidKiw Ntz;LkhdhYk;
vd;id eP
cijj;JtpL jhq;fpf;nfhs;Ntd;!
'cjwptpl;L' kl;Lk; nrd;WtplhNj
mij
vd;dhy; jhq;fKbahJ!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Mudhir Kanni Kavithai Silver 2406
paattu Kavithai ts raj 1891
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 4949
Love Kavithai Dineshvinitha 2519
Thookkam Kavithai Naughty 2535
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 1849
Enakkoru Paavai Neethaanae Kavithai Kingmartine 1861
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 2138
Nenjil Eeramillathavan Kavithai R. Kanirajan 3120
Manaivi Kavithai Kaniarajan 2631
Haikoo Kavithai oviya.vijay 4618
Vali Kavithai Manibharathi 2265
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 2364
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1864
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 2747