Tamil Poem - Tamil Kavithai

Korikkai

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/11/2011
Viewed 1642 Times

ftpij - Poem

XU md;idapd;
me;jpkfhy Nfhhpf;if....


kfNd..
fUtha; ,Ue;J eP
vd; tapw;wpy; cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

Foe;ijaha; ,Ue;J eP
vd; neQ;rpy; cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

thypgdhf ,Ue;J eP
nryTf;F gzk; Nfl;L
vd;id gyKiw cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

jpUkzj;jpw;F gpd; eP
cd; kidtp Kd;
vd;id cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

vd; js;shj tajpy; eP
caph;jhq;f
czTNfl;l vd;id
cijj;jha;
jhq;fpf; nfhz;Nld;!

kfNd..
ehd; Kj;jkpl;L tsh;j;j
cdJ fhy;fshy;
vj;jidKiw Ntz;LkhdhYk;
vd;id eP
cijj;JtpL jhq;fpf;nfhs;Ntd;!
'cjwptpl;L' kl;Lk; nrd;WtplhNj
mij
vd;dhy; jhq;fKbahJ!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pugaipadam....! Kavithai saranyan 2071
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 2771
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1574
Natpu Kadhal Kavithai supriya 1855
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 1602
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 1749
Veandaam Endrume Veandaam Kavithai R. Kanirajan 1544
Ethirmarai Kavithai Vijaynimi 1654
Sirippum Pirappum Kavithai R. Kanirajan 1741
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 1691
Naam Sandhitha Naatkal Kavithai LIVING_4FRIENDS 2189
AAA...Nathigam Kavithai Supriya 3466
Aasai Kavithai Kavithalayan 2095
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 1876
Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 1917