Nilavin Naanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nilavin Naanam

Author : ts raj
Added On : 9/11/2009
Viewed 2089 Times

ftpij - Poem

gfnyy;yhk; gJq;;fp gJq;;fpNa gae;jpUf;FNj..

eP cwq;;fp tpl;lha; vdj; njupe;jJk;..

,utpNy jaq;fpj; jaq;;fpNa vl;bg; ghu;f;FNj

ngsu;zkp epyT ..!


mJ Vd;..? mJ Vd;..?


cd; NghyNt tl;l Kfk; ,Ug;gpDk;..

n[hypj;jpLk; cd; ghu;it tPr;R NghyNt..

gsPnudg; gutpLk; Fspnuhsp tPr;R ,Ug;gpDk;..


epyTf;F ..


tfpnlLj;j tise;j thf;F ,y;iyNa..

mire;jhLk; moF $e;jy; ,y;iyNa..

fhjy; NgRk; fhe;jf; fz;fs; ,y;iyNa..

tpy;nyd tise;j GUtk; ,y;iyNa..

gl;lhk; G+r;rpnad gl glf;Fk; ,ikfs; ,y;iyNa..

itj;Jr; Nru;j;j tl;lg; nghl;L ,y;iyNa..

vLj;J itj;j vLg;ghd ehrp ,y;iyNa..

nfhLj;J rptf;Fk; ,dpg;ghd ,jo;fs; ,y;iyNa..

kly; tpupj;J Nfl;Fk; nrtpg; G+f;fs; ,y;iyNa..


mJ jhd;.. mJ jhd;..
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Natpaal Kavithai Dayas 2292
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 1612
Ezhuthu Kavithai Thamil 2206
Illathil Inbam Kaanbom Kavithai R. Kanirajan 3255
Tasmac Vizhigal Kavithai Wilson 2347
Oorarintha Unmai Kavithai Kanirajan 1841
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1937
Anbulla Gandhi Kavithai Thangamariyappan 5857
Manitham Enge Kavithai Vinoth Kumar R 1568
Archanai Kavithai Balameena 1878
Meditation Kavithai ts raj 2291
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 2387
Thoorathil nee Kavithai Nivi 2309
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 2531
Oru Thalai Kathal Kavithai Nilavan 4493