Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nilavin Naanam

Author : ts raj
Added On : 9/11/2009
Viewed 1860 Times

ftpij - Poem

gfnyy;yhk; gJq;;fp gJq;;fpNa gae;jpUf;FNj..

eP cwq;;fp tpl;lha; vdj; njupe;jJk;..

,utpNy jaq;fpj; jaq;;fpNa vl;bg; ghu;f;FNj

ngsu;zkp epyT ..!


mJ Vd;..? mJ Vd;..?


cd; NghyNt tl;l Kfk; ,Ug;gpDk;..

n[hypj;jpLk; cd; ghu;it tPr;R NghyNt..

gsPnudg; gutpLk; Fspnuhsp tPr;R ,Ug;gpDk;..


epyTf;F ..


tfpnlLj;j tise;j thf;F ,y;iyNa..

mire;jhLk; moF $e;jy; ,y;iyNa..

fhjy; NgRk; fhe;jf; fz;fs; ,y;iyNa..

tpy;nyd tise;j GUtk; ,y;iyNa..

gl;lhk; G+r;rpnad gl glf;Fk; ,ikfs; ,y;iyNa..

itj;Jr; Nru;j;j tl;lg; nghl;L ,y;iyNa..

vLj;J itj;j vLg;ghd ehrp ,y;iyNa..

nfhLj;J rptf;Fk; ,dpg;ghd ,jo;fs; ,y;iyNa..

kly; tpupj;J Nfl;Fk; nrtpg; G+f;fs; ,y;iyNa..


mJ jhd;.. mJ jhd;..
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1610
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 1827
Puruvam Kavithai ts raj 1842
Kalloori Vaasalil Kavithai Kiran Nivedh 1753
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 1767
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 2030
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2833
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 1772
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1713
Muran Kavithai R. Kanirajan 1972
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 1700
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 1864
Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2022
Hiqoo Kavithai tharanimohan 1914
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1615