Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nilavin Naanam

Author : ts raj
Added On : 9/11/2009
Viewed 1780 Times

ftpij - Poem

gfnyy;yhk; gJq;;fp gJq;;fpNa gae;jpUf;FNj..

eP cwq;;fp tpl;lha; vdj; njupe;jJk;..

,utpNy jaq;fpj; jaq;;fpNa vl;bg; ghu;f;FNj

ngsu;zkp epyT ..!


mJ Vd;..? mJ Vd;..?


cd; NghyNt tl;l Kfk; ,Ug;gpDk;..

n[hypj;jpLk; cd; ghu;it tPr;R NghyNt..

gsPnudg; gutpLk; Fspnuhsp tPr;R ,Ug;gpDk;..


epyTf;F ..


tfpnlLj;j tise;j thf;F ,y;iyNa..

mire;jhLk; moF $e;jy; ,y;iyNa..

fhjy; NgRk; fhe;jf; fz;fs; ,y;iyNa..

tpy;nyd tise;j GUtk; ,y;iyNa..

gl;lhk; G+r;rpnad gl glf;Fk; ,ikfs; ,y;iyNa..

itj;Jr; Nru;j;j tl;lg; nghl;L ,y;iyNa..

vLj;J itj;j vLg;ghd ehrp ,y;iyNa..

nfhLj;J rptf;Fk; ,dpg;ghd ,jo;fs; ,y;iyNa..

kly; tpupj;J Nfl;Fk; nrtpg; G+f;fs; ,y;iyNa..


mJ jhd;.. mJ jhd;..
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Puthaandu 2011 Kavithai R. Kanirajan 2210
Ea(n) Maatram!? Kavithai R. Kanirajan 1667
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 657
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 1745
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1490
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 2759
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1547
Pothagar Kavithai R. Kanirajan 1562
Subavam Maarathu Kavithai R. Kanirajan 2042
Kanmalar Kavithai Baskaran 1541
Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1581
Kangal Kavithai Sharatha 2677
Kanneer Kavithai Thanippiravi 1979
Swasam Kavithai Rajeswari. V 1927
Siriya Matram Kavithai Baskaran 1685