Tamil Poem - Tamil Kavithai

Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய்

Author : GeeVee
Added On : 4/4/2017
Viewed 1202 Times

ftpij - Poem

tpaf;Fk;gb tpsq;Fk; kjp
mupar; nray; GupAk;
cyTk;tiu nka;naDk; ngau;
,Uf;Fk; Gtpapy; vtu;f;Fk;.
tpyf;Fk; ,aq;Fk; tpjp jd; fuk; >
ngha;ahFk; mjd; ngau; mg;Gwk;
thDf;fpiuaha; MAs;
epyDf;fpiuaha; CDk;
ePUf;fpiuaha; rhk;gy;
fhw;Wf;fpiuaha; capUk;
jPapDf;fpiuaha; ahf;if
cd;dpy; vJTk; ,y;iy cdf;fha;!
cjpuk; vd;nwhU jputk; CWk;
mJtiujhd; ,e;j capnuDk; khak;
vd;W ciue;jpLk; cjpuj;jpd; <uk;
md;W jsu;e;jpLk; capu; gpbthjk;
rpuj;jpy; %isapd; tiyj;jis
J}J mDg;Gk; gy fl;lisia
epd;WNghFk; mJ gpd;ndhU ehs;
md;Nw khWk; nka; ngha;aha;.
Neu;j;jpwk; nfhz;l Nej;jpuq;fs;
epj;jpiu nfhs;Sk; epue;jukha;;
vr;rpy; eidj;j eh cyu
fzj;jpy; MFk; nka; ngha;aha;.
Gyd;fs; Ftpe;j Njfj;jpiu
Fzq;fs; ,af;Fk; Xu; gl;liw
New;iwa eP> ,d;iwa ehd;
ehisa ahu;> ahu; ahNuh?
NtuWk; Mtp NtNwhu; $l;bid NrUk;
Vw;gJk; kWg;gJk; mtutu; tpUg;gk; rhUk;.
vj;jid Kiw capu; cUntLj;jhYk;
epiyj;Nj epy;yh nka; xU ngha;Na!
nka;Ak; ngha;Ak; ,yf;fz nrhw;gjk;
md;gpd; khu;f;fk; tho;e;jply; mw;Gjk;! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2451
Kaadhal Varam Kavithai Silver 1670
Unarvugal Kavithai nizhal 2406
Amma Kavithai C.Mohana 14377
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 4974
Kathal Kavithai cellisudha 2277
Thaayin Anbu Kavithai M. Rufinas 3966
Kaamamum Kaathalum Verillai Kavithai Kingmartine 1529
Thodarbu Kavithai R. Kanirajan 1611
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1526
vvvvvvvvv.. I am angry you... Kavithai ts raj 1998
Kaathil Ketathu Kavithai R. Kanirajan 1555
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 1056
Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 1584
PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 1769