Tamil Poem - Tamil Kavithai

Prachinaigal

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/29/2010
Viewed 1583 Times

ftpij - Poem

gpur;rpidfs;

cUt kdpjid
mwpT kdpjdhf;f
mt;tg;nghOJ Mz;ltdhy;
mspf;fg;gLk;
'\hf;'l;hPl;nkd;l;];!

jq;fj;ijj;
jukhf;Fk; neWg;G!
mq;fj;ij
mofhf;Fk; ciog;G!
mwpit tphpthf;Fk;
'gpur;rpid vjph;Nehf;F'!

cyfpDs;
cs;sij czh;e;J
czh;e;jij cs;sj;jpy; epWj;jp
cz;ikaha; tho cjTk; gpur;rpidfs;;
tho;f;ifapd; cz;ikahd
'%yke;jpuq;fs;'!

,uTf;Fs; gfy;
,d;dYf;Fs; ,d;gk;
fy;Yf;Fs;
fz;zPUf;Fs; fUiz
fhz;gJ Nghy;
gpur;rpidf;Fs; jPh;T
gpwg;gJ njspT!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thanthai Aiya Kavithai Manibharathi 2235
Uyire Piriyaade.... Kavithai Abirami 1925
Vithi Kavithai vijaymohan 2208
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 1867
Oru Nodi Kavithai Devi priya 3212
Namakkul Kavithai Kavithaikkanavu 2293
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1610
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1538
Kaathal Kavithai living4_friends 1876
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2173
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1640
Thaai Kavithai R. Kanirajan 2488
mathiyin tamil samuthayam Kavithai mathi selva 3022
Mounam Kavithai Vimal 1855
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2049