Prachinaigal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Prachinaigal

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/29/2010
Viewed 1696 Times

ftpij - Poem

gpur;rpidfs;

cUt kdpjid
mwpT kdpjdhf;f
mt;tg;nghOJ Mz;ltdhy;
mspf;fg;gLk;
'\hf;'l;hPl;nkd;l;];!

jq;fj;ijj;
jukhf;Fk; neWg;G!
mq;fj;ij
mofhf;Fk; ciog;G!
mwpit tphpthf;Fk;
'gpur;rpid vjph;Nehf;F'!

cyfpDs;
cs;sij czh;e;J
czh;e;jij cs;sj;jpy; epWj;jp
cz;ikaha; tho cjTk; gpur;rpidfs;;
tho;f;ifapd; cz;ikahd
'%yke;jpuq;fs;'!

,uTf;Fs; gfy;
,d;dYf;Fs; ,d;gk;
fy;Yf;Fs;
fz;zPUf;Fs; fUiz
fhz;gJ Nghy;
gpur;rpidf;Fs; jPh;T
gpwg;gJ njspT!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1671
Unakku Nigar Yaaro Kavithai GeeVee 1521
Vazhi Nadathum Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1956
Anbu Kavithai Hawwa 3350
Natpu Kadhal Kavithai supriya 2048
Aravanaipu Kavithai Shyamala Ruban 2519
Eppadi Kavithai Kodai 2019
Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 2758
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 2918
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2608
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2963
mathiyin .. oomaiyaanen Kavithai mathi selva 1630
En Seiven ! Kavithai Digi King 1708
Thunbam Kavithai Sashi 4770
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 1393