Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vettri Paathayai Mudivu Seithu Vidu

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/22/2011
Viewed 2009 Times

ftpij - Poem

ntw;wpg; ghijia KbT nra;J tpL!


khztNd!
cdJ jpwikia
vg;nghOJk;
gj;NjhL gjpndhd;wha;
gjpT nra;ahNj!
gj;jpy; xd;whthjhf
gjpT nra;!

gs;sp nry;Yk;
gUtk; ,J!
ghlk; gbf;Fk;
fhyk; ,J!
Js;sp tpisahLk;
taJ ,J!
njhL thdk;
njhl;L tuj;Jbf;Fk;
,sik ,J!

eP
njhy;iyjUk;
njhiyf;fhl;rpapYk;
Rj;jkpy;yh
jpiuf;fhl;rpaYk;
gadpy;yhg;
Ngr;rf;fspYk;
gbg;igf; nfLf;Fk;
nray;fspYk;
cdJ
fhyj;ijAk;
ftdj;ijAk
njhiyj;JtplhNj!

khztNd eP
cuj;j rpe;jid %yk;
cah; Nehf;fq;fis
cUthf;F!
cz;ikahd ciog;gpd;Kyk;
cdJ Nehf;fq;fis
epiwNtw;W!
cj;jk Fzj;jpd; %yk;
cah;Nthk; vd;w ek;gpf;ifia
cdf;Fs; kukhf;F!

Kbtpy;yhf; fy;tpg; gazj;jpy;
KbT nra;JtpL cdJ
ntw;wpg; ghijia!
KO epytha; cdJ tho;f;if
KOikahfg; gpufhrpf;Fk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unmai Kavithai R. Kanirajan 1729
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2048
Mazhai Kavithai Silver 9457
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 2039
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1907
mathiyin kanavin alaku Kavithai mathi selva 1671
AMMA Kavithai S.R.Paramesh 3619
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1631
Kaathal Kavithai living4_friends 1906
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1698
Sirippu Kavithai ts raj 2686
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1564
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2359
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 1770
Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 3071