Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vettri Paathayai Mudivu Seithu Vidu

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/22/2011
Viewed 1935 Times

ftpij - Poem

ntw;wpg; ghijia KbT nra;J tpL!


khztNd!
cdJ jpwikia
vg;nghOJk;
gj;NjhL gjpndhd;wha;
gjpT nra;ahNj!
gj;jpy; xd;whthjhf
gjpT nra;!

gs;sp nry;Yk;
gUtk; ,J!
ghlk; gbf;Fk;
fhyk; ,J!
Js;sp tpisahLk;
taJ ,J!
njhL thdk;
njhl;L tuj;Jbf;Fk;
,sik ,J!

eP
njhy;iyjUk;
njhiyf;fhl;rpapYk;
Rj;jkpy;yh
jpiuf;fhl;rpaYk;
gadpy;yhg;
Ngr;rf;fspYk;
gbg;igf; nfLf;Fk;
nray;fspYk;
cdJ
fhyj;ijAk;
ftdj;ijAk
njhiyj;JtplhNj!

khztNd eP
cuj;j rpe;jid %yk;
cah; Nehf;fq;fis
cUthf;F!
cz;ikahd ciog;gpd;Kyk;
cdJ Nehf;fq;fis
epiwNtw;W!
cj;jk Fzj;jpd; %yk;
cah;Nthk; vd;w ek;gpf;ifia
cdf;Fs; kukhf;F!

Kbtpy;yhf; fy;tpg; gazj;jpy;
KbT nra;JtpL cdJ
ntw;wpg; ghijia!
KO epytha; cdJ tho;f;if
KOikahfg; gpufhrpf;Fk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thirudan Kavithai R. Kanirajan 1605
Unarvugal Kavithai nizhal 2453
unakkaha............ Kavithai madesh 1510
Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1632
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1996
aiyo Kavithai fairoze 1957
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1645
Kaathal Vazhkai Inimaiyaga Amaiya - காதல் வாழ்கை இனிமையாக அமைய Kavithai Mani Meganathan 985
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 2202
Settaiyum Sottaiyum Kavithai Fahath A.Majeed 1584
Deepavali Kavithai Silver 3550
Oru cigerattein kural Kavithai R. Kanirajan 1548
Thookam Kavithai Lalgudi Ponraj 1531
Uthiratha Pookkal Kavithai Sulo 1793
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 1660