Veveru Thisaigalil

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veveru Thisaigalil

Author : Piranesam
Added On : 5/17/2010
Viewed 2001 Times

ftpij - Poem

eP vdf;fhdts;

,y;iy vdj;njupe;j gpd; jhd;

cd;Nkyhd fhjy; Nkd;NkYk;

capu;j;njOfpwJ.....!!

cdJ tpliyj;jd fhjypd;

Mok; Gupe;j gpd;jhd;

vdjhd fhjy;

jd;idj; jhNd Nrhjpj;jwpfpwJ. .....!!


cdf;Nf njupAk;

ekJ rk;gh\izfspd;

njhlf;fq;fSk; KbTfSk;

ntt;NtW jpirfspNyNa

gazpj;jpUf;fpd;wd. .....!!

vdf;Fj; Njhd;WtJz;L rpy Neuk; ...

ekJ ciuahly;fs;

KbNtapy;yhky; ePz;L tpl;lhnyd;d... .....!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 5359
Nanbanai Ariga Kavithai Kanirajan 2615
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 2264
Ninaivuhal Kavithai hajfir 2209
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2612
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1951
Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 3021
Thaaye Thyagathaaye Kavithai R. Kanirajan 2131
kaathal vali Kavithai Bala 3391
Pitchai Kavithai Corus 2160
Pandrikaaichal Kavithai Silver 2182
Minmini Chellam Kavithai ts raj 2403
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1847
Kavithai Solla En Manam Illai Kavithai Kingmartine 2090
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 2133