Thanthai Manam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thanthai Manam

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/17/2010
Viewed 2672 Times

ftpij - Poem

je;ijkdk;

gzk; fhR nryT nra;J
igaidg; gbf;f itj;Njd;
FzKs;s vd; kfDk;
kdk; itj;Jg; gbj;J
vk;.V. Kbj;J tpl;lhd;


Ntiy NjLtij
Ntiyahff; nfhz;lkfd;
gy Nghl;bj; Njh;Tfs; vOjpdhd;
Neh;Kfg; Ngl;bj; Njh;tpw;Fk;
nrd;W te;jhd;


epakd Xiy
NjbtUk; ehis
ehb epd;whd;
Kfthbr; nrd;whd;


mtid mioj;J
'Nghl;b cyfklh kfNd!
nghWik kpf Ntz;Lklh
kdJ jsuhky;
Kaw;rpiaj; njhlh;e;jpL
Ntiy tUk; Ntis
ntFJ}ukpy;iy' vdj;
jl;bf;nfhLj;J
ijhpa%l;bNdd;


mtid mDg;gp tpl;L
mONjd; jdpikapNy
' ,e;epiyapy; ghh;g;gjw;fh
vd; kfid ,t;tsT
gbf;f itj;Njd;
,td; tho;T kyu
,iwth eP topfhl;L!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 2703
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7782
Thaayum Thaaramum Kavithai R. Kanirajan 2314
Kaathalan Kavithai saranyan 2370
Kangal Kavithai Sharatha 3152
Salippu Kavithai R. Kanirajan 2083
Kalloori Vaasalil Kavithai Kiran Nivedh 2003
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 1007
Thervu Kavithai R. Kanirajan 2201
Minmini Chellam Kavithai ts raj 2117
Thaai Kavithai nizhal 2297
Thookam Kavithai Shyamala Ruban 2252
Idhayam Kavithai Raji Kannan 5345
Ponguvom Nanbargale Kavithai Mohammed Aasique 1405
Unmaiyaana Natpu Kavithai R. Kanirajan 2970