Tamil Poem - Tamil Kavithai

Madham Piditha Madham

Author : Silver
Added On : 10/25/2009
Viewed 1499 Times

ftpij - Poem

XLk; ,uj;jk; xd;W vd;W czUk; tiu
Xag;Nghtjpy;iy ,e;j [hjpr; rz;il

jha; itj;j ngau; khw;wp
[hjpg; ngauhy; miof;Fk; mstpw;F
kjk; kf;fis Ml;bg; gilf;fpwJ

fhjiy gpupj;j kj ntwp
gy capu;fis fhT nfhz;bUf;fpwJ

gl;bdq;fis tpl
gl;bf;fhl;by; ,d;Dk; [hjp kjk;
gl;L Ntl;b fl;b miyfpwJ

kdpjd; kdjpy; kjk;
kjk; gpbj;J MLk; tiu
khDlk; jiof;fhJ

Mapuk; ghujpfs; te;jhYk;
Ehw;Wfzf;fhd [hjpfs; kjq;fs; khwNghtjpy;iy

xU ,e;JTk; K];ypKk; kzk; Gupe;jhy;
Foe;ij Fuq;fhfthg; gpwf;Fk;

xU fPo;[hjpf;fhud;
NfhapYf;Fs; Eioe;jhy;
nja;tk; tpG+jpf;F gjpy; tp\kh jug; NghfpwJ

epytpw;Nf FbNghdhYk; mq;Fk;

gpiw ghu;g;gjhy; K];yPk;fSf;F nrhe;jk; vd;Wk;
rptd; nfhz;ilapy; ,Ug;gjhy;
,e;Jf;fSf;F nrhe;jk; vd;Wk;
Mk;];l;uhq; fpwpj;Jtd; vd;Wk;

kjk; ntwpg; gpbj;J Mbf;nfhz;Nl ,Ug;ghu;fs;
kjp nfl;l rpy kdpju;fs;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1281
Munne Pinne Kavithai ts raj 1364
Kaadhal Kaditham Kavithai Thanippiravi 1581
Kadalai Kathali Kavithai Silver 1533
Nee Neeyaga Iru Kavithai Thanippiravi 1541
Puthu Varuda Theermanam Kavithai R. Kanirajan 2997
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1350
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 1595
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1435
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 4796
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 492
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2166
Kanmalar Kavithai Baskaran 1368
Naam Sandhitha Naatkal Kavithai LIVING_4FRIENDS 2019
Naanam Kavithai Yadhirajan Sharma 1812