Tamil Poem - Tamil Kavithai

Madham Piditha Madham

Author : Silver
Added On : 10/25/2009
Viewed 1705 Times

ftpij - Poem

XLk; ,uj;jk; xd;W vd;W czUk; tiu
Xag;Nghtjpy;iy ,e;j [hjpr; rz;il

jha; itj;j ngau; khw;wp
[hjpg; ngauhy; miof;Fk; mstpw;F
kjk; kf;fis Ml;bg; gilf;fpwJ

fhjiy gpupj;j kj ntwp
gy capu;fis fhT nfhz;bUf;fpwJ

gl;bdq;fis tpl
gl;bf;fhl;by; ,d;Dk; [hjp kjk;
gl;L Ntl;b fl;b miyfpwJ

kdpjd; kdjpy; kjk;
kjk; gpbj;J MLk; tiu
khDlk; jiof;fhJ

Mapuk; ghujpfs; te;jhYk;
Ehw;Wfzf;fhd [hjpfs; kjq;fs; khwNghtjpy;iy

xU ,e;JTk; K];ypKk; kzk; Gupe;jhy;
Foe;ij Fuq;fhfthg; gpwf;Fk;

xU fPo;[hjpf;fhud;
NfhapYf;Fs; Eioe;jhy;
nja;tk; tpG+jpf;F gjpy; tp\kh jug; NghfpwJ

epytpw;Nf FbNghdhYk; mq;Fk;

gpiw ghu;g;gjhy; K];yPk;fSf;F nrhe;jk; vd;Wk;
rptd; nfhz;ilapy; ,Ug;gjhy;
,e;Jf;fSf;F nrhe;jk; vd;Wk;
Mk;];l;uhq; fpwpj;Jtd; vd;Wk;

kjk; ntwpg; gpbj;J Mbf;nfhz;Nl ,Ug;ghu;fs;
kjp nfl;l rpy kdpju;fs;
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1713
Puthusu Kannaa Puthusu Kavithai ts raj 1608
Bachelor Kavithai Karmegakannan 1616
En maranam Kavithai surenthiran 2403
Enakkoru Paavai Neethaanae Kavithai Kingmartine 1528
Vithi Kavithai vijaymohan 2087
Anbu Kavithai Hawwa 3130
Kadalai Kathali Kavithai Silver 1706
Kaathali Kavithai Thanippiravi 1630
Love Kavithai cellisudha 1963
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2337
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 1999
Thannambikkai Kavithai AYYAPPAN.GS 4568
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1730
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2146