Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennavalai Theydugirein

Author : Scorpion
Added On : 11/30/2007
Viewed 1733 Times

ftpij - Poem

vd;dtNs vd;Wk; eP vd; ,dpatNs..
vdf;fha; md;W gpwe;jtNs..
eP jUk; ,d;gj;ij ehd; ngwNt..
tajwpe;j ehs; Kjy; fhj;J fplf;fpNwd;..!

vd; fz;fis %b cd; Njhspy; rha;e;J
vd;id kwe;J fhjy; tag;gLtJ vg;NghJ?
cd; tpuNyhL tpuy; Nru;j;J elf;f Ntz;Lk;
vd; Neuj;ij tPzbf;f me;j xU fhyk; te;jhy;
cd;dplk; kl;Lk; nghOij fopf;f Ntz;Lk; - mjdhy;
,iwtdplk; tUlj;jpy; cs;s ehl;fis - ,ul;bf;f
Kiw ,LNtd;..

cd; Kfj;ij fz; ,ikf;fhky; ghu;j;J
vd; Kjy; ftpijia ,aw;w ehs; tUk; vg;nghOJ?
Kjy; tupia vOjj; njhlq;f
cd; ngau; vJntd epidf;f Njhd;WfpwJ ,g;NghJ..
fdtpy; cd;id gw;wp epidj;j NghJ
vz;zj;jpYk; cd; tiu Kfk; njupatpy;iyNa..
eP kl;Lk; vdf;F fpilj;Jtpl;lhy;
vd; tho;ifapd; mu;j;jk; ,dp Gupe;J nfhs;Ntd;...

vq;Nf ,Uf;fpwha; eP vq;Nf ,Uf;fpwha;
vd; capupDk; NkyhdtNs..!
vd; jtk; Kw;W ngw ehd; cd;id
vg;NghJ fhz;Ngd; vd; ,d;gkhdtNs..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1831
Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 3158
Kamala-Haa-San Kavithai Manibharathi 1762
Ezhai kaathali Kavithai Tenkasi_tsunami 2049
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1699
Unnai Naan Ariven Kavithai DS Kuttyma 1902
Devathai Kavithai Arun 2859
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2760
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 1734
Kavalai Agattru Kavithai Arisi Sriram 1685
Poi Kavithai Chandru 2289
Nirappuga Kavithai Valzhai Vendhan (Ramesh .P) 2090
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2261
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1794
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2085