Ennavalai Theydugirein

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennavalai Theydugirein

Author : Scorpion
Added On : 11/30/2007
Viewed 1883 Times

ftpij - Poem

vd;dtNs vd;Wk; eP vd; ,dpatNs..
vdf;fha; md;W gpwe;jtNs..
eP jUk; ,d;gj;ij ehd; ngwNt..
tajwpe;j ehs; Kjy; fhj;J fplf;fpNwd;..!

vd; fz;fis %b cd; Njhspy; rha;e;J
vd;id kwe;J fhjy; tag;gLtJ vg;NghJ?
cd; tpuNyhL tpuy; Nru;j;J elf;f Ntz;Lk;
vd; Neuj;ij tPzbf;f me;j xU fhyk; te;jhy;
cd;dplk; kl;Lk; nghOij fopf;f Ntz;Lk; - mjdhy;
,iwtdplk; tUlj;jpy; cs;s ehl;fis - ,ul;bf;f
Kiw ,LNtd;..

cd; Kfj;ij fz; ,ikf;fhky; ghu;j;J
vd; Kjy; ftpijia ,aw;w ehs; tUk; vg;nghOJ?
Kjy; tupia vOjj; njhlq;f
cd; ngau; vJntd epidf;f Njhd;WfpwJ ,g;NghJ..
fdtpy; cd;id gw;wp epidj;j NghJ
vz;zj;jpYk; cd; tiu Kfk; njupatpy;iyNa..
eP kl;Lk; vdf;F fpilj;Jtpl;lhy;
vd; tho;ifapd; mu;j;jk; ,dp Gupe;J nfhs;Ntd;...

vq;Nf ,Uf;fpwha; eP vq;Nf ,Uf;fpwha;
vd; capupDk; NkyhdtNs..!
vd; jtk; Kw;W ngw ehd; cd;id
vg;NghJ fhz;Ngd; vd; ,d;gkhdtNs..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 1908
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1817
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 2481
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1419
Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 3144
Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2834
Nila Kavithai Nandhini.R 3277
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 1786
nEsam Kavithai ts raj 2128
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 2145
Bayam Kavithai R. Kanirajan 2465
Deepavali Kavithai Nivetha 4517
Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 3130
En vaalvu Kavithai saranyan 1998
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 2028