Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ennavalai Theydugirein

Author : Scorpion
Added On : 11/30/2007
Viewed 1698 Times

ftpij - Poem

vd;dtNs vd;Wk; eP vd; ,dpatNs..
vdf;fha; md;W gpwe;jtNs..
eP jUk; ,d;gj;ij ehd; ngwNt..
tajwpe;j ehs; Kjy; fhj;J fplf;fpNwd;..!

vd; fz;fis %b cd; Njhspy; rha;e;J
vd;id kwe;J fhjy; tag;gLtJ vg;NghJ?
cd; tpuNyhL tpuy; Nru;j;J elf;f Ntz;Lk;
vd; Neuj;ij tPzbf;f me;j xU fhyk; te;jhy;
cd;dplk; kl;Lk; nghOij fopf;f Ntz;Lk; - mjdhy;
,iwtdplk; tUlj;jpy; cs;s ehl;fis - ,ul;bf;f
Kiw ,LNtd;..

cd; Kfj;ij fz; ,ikf;fhky; ghu;j;J
vd; Kjy; ftpijia ,aw;w ehs; tUk; vg;nghOJ?
Kjy; tupia vOjj; njhlq;f
cd; ngau; vJntd epidf;f Njhd;WfpwJ ,g;NghJ..
fdtpy; cd;id gw;wp epidj;j NghJ
vz;zj;jpYk; cd; tiu Kfk; njupatpy;iyNa..
eP kl;Lk; vdf;F fpilj;Jtpl;lhy;
vd; tho;ifapd; mu;j;jk; ,dp Gupe;J nfhs;Ntd;...

vq;Nf ,Uf;fpwha; eP vq;Nf ,Uf;fpwha;
vd; capupDk; NkyhdtNs..!
vd; jtk; Kw;W ngw ehd; cd;id
vg;NghJ fhz;Ngd; vd; ,d;gkhdtNs..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 1706
bOghi Kavithai ts raj 1711
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1610
Kaadhal Kavithai Francis 2070
Idaivelai Kavithai Fahath A.Majeed 1673
Kanavu Rajyam Kavithai G B 1883
Irudhi yaathirai Kavithai Yadhirajan Sharma 1899
Kaamamum Kaathalum Verillai Kavithai Kingmartine 1598
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2129
Natpu Kavithai Priya 3214
Kavithaiyaaga Aval Kavithai R. Kanirajan 1706
Unmaiyin Uravugal Kavithai Manibharathi 2903
Kavithai Sollavaa?? Kavithai M Rufinas 2207
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1550
Thozhamai Kavithai kumbakarnann 2093