Piththanalla Naan

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Piththanalla Naan

Author : DS Kuttyma
Added On : 5/3/2011
Viewed 1947 Times

ftpij - Poem

thu filrp jpdq;fspy; cid fhz Kbahky;
thb nfhz;L ,Ue;j vd; kdJf;F eP
cre;jiyapYk; new;wpapYk; itf;Fk; nghl;il vd;
cs;sq;ifia itf;f nrhy;yp nehbf;nfhU juk; ghu;f;f nra;jha;

xU ehisf;F Xuhapuk; Kiw vd; cs;sq;ifia
cw;W cw;W ghu;j;J nfhs;fpNwd; rpupf;fpd;Nwd; mjpy;
cs;spUf;Fk; nghl;by; cd; Kfk; njupa mfk; kyu;fpNwd;
cw;w ez;gDk; cld; ,Ug;gtUk; Nfyp nra;tij kwf;fpNwd;

vdf;Fs; ehNd rpupj;J nfhs;fpNwd;
vg;NghJk; cd; Qhgfk; ,Uf;f jhd; eP
nghl;L itf;Fk; tpisahl;il Muk;gpj;jhNah...
gpj;jd; Mfptpl;NlNdh mbf;fb eP nrhy;tJ Nghy;!!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1994
Thervukkalamithu Kavithai R. Kanirajan 1924
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1922
Sumaithangi Kavithai Divya 2225
Vazhigalai Thedi Kavithai Thanippiravi 2005
Sooniyam Kavithai Dr.P. Madhu 1836
Natta vithai Kavithai ts raj 1787
Minsaram Kavithai PRAVEEN RAJ 3625
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1757
Aasaiyil Or Kaditham Kavithai Hi_Tech_Erumai_Maadu 3558
paattu Kavithai ts raj 1802
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2402
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 1068
Agam Thee Kavithai Manibharathi 1856
Seethayanam Kavithai Ramya tirunelveli 2865