Tamil Poem - Tamil Kavithai

Piththanalla Naan

Author : DS Kuttyma
Added On : 5/3/2011
Viewed 1814 Times

ftpij - Poem

thu filrp jpdq;fspy; cid fhz Kbahky;
thb nfhz;L ,Ue;j vd; kdJf;F eP
cre;jiyapYk; new;wpapYk; itf;Fk; nghl;il vd;
cs;sq;ifia itf;f nrhy;yp nehbf;nfhU juk; ghu;f;f nra;jha;

xU ehisf;F Xuhapuk; Kiw vd; cs;sq;ifia
cw;W cw;W ghu;j;J nfhs;fpNwd; rpupf;fpd;Nwd; mjpy;
cs;spUf;Fk; nghl;by; cd; Kfk; njupa mfk; kyu;fpNwd;
cw;w ez;gDk; cld; ,Ug;gtUk; Nfyp nra;tij kwf;fpNwd;

vdf;Fs; ehNd rpupj;J nfhs;fpNwd;
vg;NghJk; cd; Qhgfk; ,Uf;f jhd; eP
nghl;L itf;Fk; tpisahl;il Muk;gpj;jhNah...
gpj;jd; Mfptpl;NlNdh mbf;fb eP nrhy;tJ Nghy;!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1646
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 1814
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 1852
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2736
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 2053
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1560
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj M 1652
Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 2802
Nee Neeyaga Iru Kavithai Thanippiravi 2073
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 767
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 1940
Maanavargal Kavithai R. Kanirajan 2204
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1676
Kaadhali 2 Kavithai oviya.vijay 1924
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1595