Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iravum Pagalum

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/24/2010
Viewed 1741 Times

ftpij - Poem

,uT

cioj;Jf; fisj;j cyfk;
cwq;fpf; fisg;G ePq;f
flTs; Nghh;j;jp tpl;l
'fUg;Gf; fk;gsk;!'


fath;fSk; fs;th;fSk;
flikahw;wf; fhj;jpUf;Fk;
fhyk;!


#hpaidj; njhlh;e;J
tpbAk;tiu efUk;
'fUepoy;!'


gfy;

cwq;Fk; caphpdq;fis
xl;Lnkhj;jkhf vOg;gptpl
cja#hpad; ePl;Lk;
'xspf;fuk;!'


,uNthL cwthb
Xa;T fz;l cyfk;
tapw;Wf;fhfTk;
trjpf;fhfTk; ghLgl
,iwtd; mspj;Js;s
'mtfhrf; fhyk;!'


#hpaf; fz;zhbapy;
G+kpapd; Njhw;wk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam Kavithai Chemmozhi 3940
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 1709
Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1735
Mazhai Kavithai Silver 9342
Velaikaaga VIP aanein Kavithai Thanippiravi 1711
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 1945
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 1650
Vazhi Nadathum Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1730
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1797
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 1988
Un kangal.......! Kavithai saranyan 2956
Siragugal Kavithai Supriya 2850
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 4621
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1527
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 1787