Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iravum Pagalum

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/24/2010
Viewed 1780 Times

ftpij - Poem

,uT

cioj;Jf; fisj;j cyfk;
cwq;fpf; fisg;G ePq;f
flTs; Nghh;j;jp tpl;l
'fUg;Gf; fk;gsk;!'


fath;fSk; fs;th;fSk;
flikahw;wf; fhj;jpUf;Fk;
fhyk;!


#hpaidj; njhlh;e;J
tpbAk;tiu efUk;
'fUepoy;!'


gfy;

cwq;Fk; caphpdq;fis
xl;Lnkhj;jkhf vOg;gptpl
cja#hpad; ePl;Lk;
'xspf;fuk;!'


,uNthL cwthb
Xa;T fz;l cyfk;
tapw;Wf;fhfTk;
trjpf;fhfTk; ghLgl
,iwtd; mspj;Js;s
'mtfhrf; fhyk;!'


#hpaf; fz;zhbapy;
G+kpapd; Njhw;wk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Oru cigerattein kural Kavithai R. Kanirajan 1573
Love Kavithai Dineshvinitha 2223
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 1929
Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 1506
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1650
Thalaivaa 49 O Thalaivaa Kavithai Manibharathi 1832
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2444
Kaathal Vazhkai Inimaiyaga Amaiya - காதல் வாழ்கை இனிமையாக அமைய Kavithai Mani Meganathan 1054
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1578
Maram Kavithai mr.daywalker 2913
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2152
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2187
Natpu Kavithai Manimaran 2864
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 2007
Sattam Kavithai R. Kanirajan 2142