Iravum Pagalum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iravum Pagalum

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/24/2010
Viewed 1913 Times

ftpij - Poem

,uT

cioj;Jf; fisj;j cyfk;
cwq;fpf; fisg;G ePq;f
flTs; Nghh;j;jp tpl;l
'fUg;Gf; fk;gsk;!'


fath;fSk; fs;th;fSk;
flikahw;wf; fhj;jpUf;Fk;
fhyk;!


#hpaidj; njhlh;e;J
tpbAk;tiu efUk;
'fUepoy;!'


gfy;

cwq;Fk; caphpdq;fis
xl;Lnkhj;jkhf vOg;gptpl
cja#hpad; ePl;Lk;
'xspf;fuk;!'


,uNthL cwthb
Xa;T fz;l cyfk;
tapw;Wf;fhfTk;
trjpf;fhfTk; ghLgl
,iwtd; mspj;Js;s
'mtfhrf; fhyk;!'


#hpaf; fz;zhbapy;
G+kpapd; Njhw;wk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pirivu Kavithai Kumbakarnann 2793
Ponguvom Nanbargale Kavithai Mohammed Aasique 1100
Vidiyal Kavithai R. Kanirajan 3796
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 2086
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2744
Kalvi Kavithai Naughty 11566
Jakirathai Kavithai Baskaran 1817
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 2866
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 1900
AZHAGU Kavithai NAUGHTY 3215
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2388
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 2020
Alaipesi Uravu Kavithai Thainis A 2166
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1676
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2361