Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iravum Pagalum

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/24/2010
Viewed 1843 Times

ftpij - Poem

,uT

cioj;Jf; fisj;j cyfk;
cwq;fpf; fisg;G ePq;f
flTs; Nghh;j;jp tpl;l
'fUg;Gf; fk;gsk;!'


fath;fSk; fs;th;fSk;
flikahw;wf; fhj;jpUf;Fk;
fhyk;!


#hpaidj; njhlh;e;J
tpbAk;tiu efUk;
'fUepoy;!'


gfy;

cwq;Fk; caphpdq;fis
xl;Lnkhj;jkhf vOg;gptpl
cja#hpad; ePl;Lk;
'xspf;fuk;!'


,uNthL cwthb
Xa;T fz;l cyfk;
tapw;Wf;fhfTk;
trjpf;fhfTk; ghLgl
,iwtd; mspj;Js;s
'mtfhrf; fhyk;!'


#hpaf; fz;zhbapy;
G+kpapd; Njhw;wk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vilambaram Kavithai Yadhirajan Sharma 2672
Nee Attra Verumai Kavithai Ramesh Padmanaban 2076
En Pirappu Kavithai Dency 2011
Illaamai Kavithai Manibharathi 1643
Maatram Kavithai Vijaynimi 2014
Nadippu Kavithai R. Kanirajan 1875
Nilaa Kavithai Ssridhevi 2392
Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi Kavithai R. Kanirajan 1776
Pudhu Vandi Kavithai ts raj 1832
Agam Thee Kavithai Manibharathi 1733
Kalaiyamal Kavithai Jeevan 1723
Unmaiyin Uravugal Kavithai Manibharathi 2939
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1599
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 1844
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1862