Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Author : karthika AK
Added On : 4/3/2017
Viewed 642 Times

ftpij - Poem

vd;id ahnud
vdf;F mwpKfg;gLj;jpa
ahNuh xUtdpw;fhf
vd; ,dpa vOJNfhy;
vOJtJ ..

vd; kPJ
ehd; nfhz;l Ngud;gpw;F
epfu; VJkpy;iy
vd;Nwd; !
ngha;ahf;fpdha; ePalh ...
vd;id Nerpj;J !!

thu;j;ijfSf;Ff; $l
typf;fhjtz;zk; NgRk;
nky;ypa NkdpahisAk;
eL eLq;f
itj;jha; eP >
ghu;itahNyNa !!

vOj;Jfis Nerpf;Fk;
vOJNfhyhfpa ,ts;
urpg;gnjy;yhk; cd;
ifnaOj;ijj;jhd;..
cd; khiaahNy !!

,jw;Fk; NkNy>
tho;f;if Gupatpy;iy
vd;Nwd; >ehd; ..
fhjypf;ff;
fw;Wj;je;jhalh eP !!! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aval Paarvai Thantha Saabam Kavithai Kingmartine 1400
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1369
Kanmalar Kavithai Baskaran 1402
Appa Thirumbi Vitten Kavithai Madhura 1420
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 1995
Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 1603
Kaamamum Kaathalum Verillai Kavithai Kingmartine 1371
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1319
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 1625
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1333
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1590
Kotti Kidakuthu Arabiyaavil Kavithai NASAR-AMT 4907
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1360
Manitha Manaingal Kavithai Andda-Arul 1927
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 1703