Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Author : karthika AK
Added On : 4/3/2017
Viewed 1307 Times

ftpij - Poem

vd;id ahnud
vdf;F mwpKfg;gLj;jpa
ahNuh xUtdpw;fhf
vd; ,dpa vOJNfhy;
vOJtJ ..

vd; kPJ
ehd; nfhz;l Ngud;gpw;F
epfu; VJkpy;iy
vd;Nwd; !
ngha;ahf;fpdha; ePalh ...
vd;id Nerpj;J !!

thu;j;ijfSf;Ff; $l
typf;fhjtz;zk; NgRk;
nky;ypa NkdpahisAk;
eL eLq;f
itj;jha; eP >
ghu;itahNyNa !!

vOj;Jfis Nerpf;Fk;
vOJNfhyhfpa ,ts;
urpg;gnjy;yhk; cd;
ifnaOj;ijj;jhd;..
cd; khiaahNy !!

,jw;Fk; NkNy>
tho;f;if Gupatpy;iy
vd;Nwd; >ehd; ..
fhjypf;ff;
fw;Wj;je;jhalh eP !!! >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Iniya indru Kavithai PADMA 1985
Kaathal Ezhuthu Kavithai Ramakirshnan 1825
Adimai Kavithai Manibharathi 1713
Thozhamai Kavithai kumbakarnann 2184
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2623
Kadhavu Kavithai Thanippiravi 1782
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 2388
Penn Kodumai Adhu Van Kodumai Kavithai GeeVee 6695
Natta vithai Kavithai ts raj 1710
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 2037
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1691
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1665
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2350
Inikattum.. kanavugal Kavithai ts raj 1774
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2488