Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Author : karthika AK
Added On : 4/3/2017
Viewed 1131 Times

ftpij - Poem

vd;id ahnud
vdf;F mwpKfg;gLj;jpa
ahNuh xUtdpw;fhf
vd; ,dpa vOJNfhy;
vOJtJ ..

vd; kPJ
ehd; nfhz;l Ngud;gpw;F
epfu; VJkpy;iy
vd;Nwd; !
ngha;ahf;fpdha; ePalh ...
vd;id Nerpj;J !!

thu;j;ijfSf;Ff; $l
typf;fhjtz;zk; NgRk;
nky;ypa NkdpahisAk;
eL eLq;f
itj;jha; eP >
ghu;itahNyNa !!

vOj;Jfis Nerpf;Fk;
vOJNfhyhfpa ,ts;
urpg;gnjy;yhk; cd;
ifnaOj;ijj;jhd;..
cd; khiaahNy !!

,jw;Fk; NkNy>
tho;f;if Gupatpy;iy
vd;Nwd; >ehd; ..
fhjypf;ff;
fw;Wj;je;jhalh eP !!! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thookam Kavithai Shyamala Ruban 2003
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 5037
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2078
mathiyin manathin thookkam Kavithai mathi selva 1661
Mazhaikkaala Kaaththirppu Kavithai Vijaynimi 1557
Sila Nodigal Kavithai supriya 2305
Kotti Kidakuthu Arabiyaavil Kavithai NASAR-AMT 5145
Manithanin Kural Kavithai Ashokkumar 1690
Thozhane Thozhilali Kavithai Raman S.J. 2858
Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2297
Ego Kavithai ts raj 2167
Uyirin Mathippu Kavithai Kavi 1978
Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 2779
Thirumanam Kavithai Thainis A 2833
Gangaikku Pugazh Kavithai ts raj 1809