Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Author : karthika AK
Added On : 4/3/2017
Viewed 1211 Times

ftpij - Poem

vd;id ahnud
vdf;F mwpKfg;gLj;jpa
ahNuh xUtdpw;fhf
vd; ,dpa vOJNfhy;
vOJtJ ..

vd; kPJ
ehd; nfhz;l Ngud;gpw;F
epfu; VJkpy;iy
vd;Nwd; !
ngha;ahf;fpdha; ePalh ...
vd;id Nerpj;J !!

thu;j;ijfSf;Ff; $l
typf;fhjtz;zk; NgRk;
nky;ypa NkdpahisAk;
eL eLq;f
itj;jha; eP >
ghu;itahNyNa !!

vOj;Jfis Nerpf;Fk;
vOJNfhyhfpa ,ts;
urpg;gnjy;yhk; cd;
ifnaOj;ijj;jhd;..
cd; khiaahNy !!

,jw;Fk; NkNy>
tho;f;if Gupatpy;iy
vd;Nwd; >ehd; ..
fhjypf;ff;
fw;Wj;je;jhalh eP !!! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 3824
Love Kavithai cellisudha 2117
Pudhu Vandi Kavithai ts raj 1830
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1624
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1633
Pongal Kavithai Corus 3367
Iruvaraiyum Mara Kavithai Srivaishna 1667
KK Kavithai Yaroo 1738
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1716
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1637
Thirudan Kavithai Mitran 1055
Brammana Sivan Kavithai Vimal 2152
Marai Porul Oli Kavithai Dr.P.Madhu 1698
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 7119
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2408