Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Author : karthika AK
Added On : 4/3/2017
Viewed 892 Times

ftpij - Poem

vd;id ahnud
vdf;F mwpKfg;gLj;jpa
ahNuh xUtdpw;fhf
vd; ,dpa vOJNfhy;
vOJtJ ..

vd; kPJ
ehd; nfhz;l Ngud;gpw;F
epfu; VJkpy;iy
vd;Nwd; !
ngha;ahf;fpdha; ePalh ...
vd;id Nerpj;J !!

thu;j;ijfSf;Ff; $l
typf;fhjtz;zk; NgRk;
nky;ypa NkdpahisAk;
eL eLq;f
itj;jha; eP >
ghu;itahNyNa !!

vOj;Jfis Nerpf;Fk;
vOJNfhyhfpa ,ts;
urpg;gnjy;yhk; cd;
ifnaOj;ijj;jhd;..
cd; khiaahNy !!

,jw;Fk; NkNy>
tho;f;if Gupatpy;iy
vd;Nwd; >ehd; ..
fhjypf;ff;
fw;Wj;je;jhalh eP !!! >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 1888
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1745
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2018
Pirivinai Kavithai Vidhya Devi 1824
Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 1601
kaathirukkiren Kavithai Nathalie 1947
Kallarai........ Kavithai Saranyan 1684
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2191
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 5400
Pirappu Kavithai Kvg 1986
Karupu penne Kavithai David Thavamani 1950
Unmaiyaana Natpu Kavithai R. Kanirajan 2603
Kaadhal Vidai Kavithai narma 1885
Marai Porul Oli Kavithai Dr.P.Madhu 1548
Kaathalin Kavithai Kavithai ts raj 1553