Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Author : karthika AK
Added On : 4/3/2017
Viewed 1452 Times

ftpij - Poem

vd;id ahnud
vdf;F mwpKfg;gLj;jpa
ahNuh xUtdpw;fhf
vd; ,dpa vOJNfhy;
vOJtJ ..

vd; kPJ
ehd; nfhz;l Ngud;gpw;F
epfu; VJkpy;iy
vd;Nwd; !
ngha;ahf;fpdha; ePalh ...
vd;id Nerpj;J !!

thu;j;ijfSf;Ff; $l
typf;fhjtz;zk; NgRk;
nky;ypa NkdpahisAk;
eL eLq;f
itj;jha; eP >
ghu;itahNyNa !!

vOj;Jfis Nerpf;Fk;
vOJNfhyhfpa ,ts;
urpg;gnjy;yhk; cd;
ifnaOj;ijj;jhd;..
cd; khiaahNy !!

,jw;Fk; NkNy>
tho;f;if Gupatpy;iy
vd;Nwd; >ehd; ..
fhjypf;ff;
fw;Wj;je;jhalh eP !!! >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 1822
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 2009
Poovum Paniyum Kavithai Austin 1910
VELLAI ROJA..... Kavithai Supriya 2929
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1768
Hahaa.. (erumai..! arumai..! ) Kavithai ts raj 2362
Therthal Kavithai Thainis A 2404
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1715
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2230
Seethayanam Kavithai Ramya tirunelveli 2872
Amma Kavithai Nila 5806
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1783
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 2100
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 5008
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 3992