Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ragasiya Madal - ரகசிய மடல்

Author : karthika AK
Added On : 4/3/2017
Viewed 1735 Times

ftpij - Poem

vd;id ahnud
vdf;F mwpKfg;gLj;jpa
ahNuh xUtdpw;fhf
vd; ,dpa vOJNfhy;
vOJtJ ..

vd; kPJ
ehd; nfhz;l Ngud;gpw;F
epfu; VJkpy;iy
vd;Nwd; !
ngha;ahf;fpdha; ePalh ...
vd;id Nerpj;J !!

thu;j;ijfSf;Ff; $l
typf;fhjtz;zk; NgRk;
nky;ypa NkdpahisAk;
eL eLq;f
itj;jha; eP >
ghu;itahNyNa !!

vOj;Jfis Nerpf;Fk;
vOJNfhyhfpa ,ts;
urpg;gnjy;yhk; cd;
ifnaOj;ijj;jhd;..
cd; khiaahNy !!

,jw;Fk; NkNy>
tho;f;if Gupatpy;iy
vd;Nwd; >ehd; ..
fhjypf;ff;
fw;Wj;je;jhalh eP !!! >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Aids Kavithai varshini 6003
Aval ninaive Kavithai Thanippiravi 2559
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 2427
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1925
Manamirunthal Kavithai Kavikyuil 4042
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 2337
Vayathaana Pertrorin Vali Kavithai R. Kanirajan 2115
Vengadesh Kavithai Ninaivu 2091
Silanthiye Kavithai Kiran Nivedh 2018
Love Kavithai Sashi 3079
2010 Kavithai ts raj 2488
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 2233
Arasiyalvaadhi Kavithai Beggyyy 2038
Karupu penne Kavithai David Thavamani 2453
Agathi Kavithai GeeVee 1461