Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Uyir Thozhiye

Author : Indhumathy
Added On : 9/15/2011
Viewed 2587 Times

ftpij - Poem

Gjpjha; gpwe;j
ehl;fs;!!!?
fhyj;jpd;
mofpa khw;wq;fs;!!!!!!
VNdh!
vjw;fhfNth?
vdf;fhf
vq;fpUe;Njh?!
te;jhab …..
vd; nry;yj; Njhopaha;
vd; vz;zq;fis
Rw;wp tyk;
te;j fdTfs;
epiwe;j
,g;gazj;jpy;
cd;idAk; fz;Nld;
; kfpo;r;rpapd vy;iyAk; fz;Nld;

R+hpadpd; ghh;itapy;
Fsph;e;j Nkfq;fsha;
khwpa ePh;j;Jspfs;
kPz;Lk;
G+kpia Kj;jkpLfpwJ
mofpa J}wyha;….
,izg;gphpah
,g;Gjpa cwtpw;F
caph; nfhLg;Nghkb
ek; el;G vd;Dk;
thh;j;ijfspy;

cd; mofpa ehl;fis
vd;Dld; gfph;e;j
,e;j ,dpa nghOJfspy;
ek; el;G kyh;fpwJ
gy tz;zq;fsha;…>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thaai Kavithai Jayapriya manohar 2052
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 2354
Kadhal Kavithai Corus 1918
Vidiyal Kavithai DS Kuttyma 2809
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1830
Un Ninaivu Kavithai Kavi 2071
Sillarai Kavithai Manibharathi 2001
Un Varugai Kavithai vivek_pmo 2117
Karvam Kollathe Kavithai R. Kanirajan 1619
kaadhal Kavithai Anitha 3909
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 1872
Kaadhal Soham Kavithai Silver 2517
Thodarbu Kavithai R. Kanirajan 1720
Malarukku oor madal Kavithai TriCks 2171
Kaadhal Thunbam Kavithai silver 1848