Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Uyir Thozhiye

Author : Indhumathy
Added On : 9/15/2011
Viewed 2117 Times

ftpij - Poem

Gjpjha; gpwe;j
ehl;fs;!!!?
fhyj;jpd;
mofpa khw;wq;fs;!!!!!!
VNdh!
vjw;fhfNth?
vdf;fhf
vq;fpUe;Njh?!
te;jhab …..
vd; nry;yj; Njhopaha;
vd; vz;zq;fis
Rw;wp tyk;
te;j fdTfs;
epiwe;j
,g;gazj;jpy;
cd;idAk; fz;Nld;
; kfpo;r;rpapd vy;iyAk; fz;Nld;

R+hpadpd; ghh;itapy;
Fsph;e;j Nkfq;fsha;
khwpa ePh;j;Jspfs;
kPz;Lk;
G+kpia Kj;jkpLfpwJ
mofpa J}wyha;….
,izg;gphpah
,g;Gjpa cwtpw;F
caph; nfhLg;Nghkb
ek; el;G vd;Dk;
thh;j;ijfspy;

cd; mofpa ehl;fis
vd;Dld; gfph;e;j
,e;j ,dpa nghOJfspy;
ek; el;G kyh;fpwJ
gy tz;zq;fsha;…>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

ithu pOthaathu Kavithai ts raj 1339
Kadhal Kavithai C.Mohana Neelangarai 1896
Peyarin Kavithai Kavithai Jawad Zeynel 1610
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1312
Thaayin Pirivu Kavithai Corus 2172
Mozhihal Palavidham Kavithai Silver 1363
Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa Kavithai Saurabh 1261
Natpaal Kavithai Dayas 1722
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 1397
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 2429
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3286
Aathangam Kavithai Kavi 1466
Mazhai Kavithai Silver 9118
Ninaivugal Kavithai R. Kanirajan 2216
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 1454