En Uyir Thozhiye

Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Uyir Thozhiye

Author : Indhumathy
Added On : 9/15/2011
Viewed 2903 Times

ftpij - Poem

Gjpjha; gpwe;j
ehl;fs;!!!?
fhyj;jpd;
mofpa khw;wq;fs;!!!!!!
VNdh!
vjw;fhfNth?
vdf;fhf
vq;fpUe;Njh?!
te;jhab …..
vd; nry;yj; Njhopaha;
vd; vz;zq;fis
Rw;wp tyk;
te;j fdTfs;
epiwe;j
,g;gazj;jpy;
cd;idAk; fz;Nld;
; kfpo;r;rpapd vy;iyAk; fz;Nld;

R+hpadpd; ghh;itapy;
Fsph;e;j Nkfq;fsha;
khwpa ePh;j;Jspfs;
kPz;Lk;
G+kpia Kj;jkpLfpwJ
mofpa J}wyha;….
,izg;gphpah
,g;Gjpa cwtpw;F
caph; nfhLg;Nghkb
ek; el;G vd;Dk;
thh;j;ijfspy;

cd; mofpa ehl;fis
vd;Dld; gfph;e;j
,e;j ,dpa nghOJfspy;
ek; el;G kyh;fpwJ
gy tz;zq;fsha;…>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Punnagai Kavithai Damodaran 3193
Deepa Olithirunaalil Kavithai R. Kanirajan 2156
Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2298
Endrum Unn Vasam Kavithai Scorpion 2033
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2712
Vali Kavithai R. Kanirajan 2417
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1705
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2339
Anbullam Kavithai Shanthi Abe 2226
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2390
mathiyin ninaivukal Kavithai mathi selva 1994
Bharatha Thaaye Kavithai Devepriya Hariharan 3701
Kadavul Kavithai Praveen Kumar 2554
Naam Pesaatha Vaarthaigal Kavithai Amirtha 3404
Oru Thalai Kathal Kavithai Nilavan 4544