Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Uyir Thozhiye

Author : Indhumathy
Added On : 9/15/2011
Viewed 2171 Times

ftpij - Poem

Gjpjha; gpwe;j
ehl;fs;!!!?
fhyj;jpd;
mofpa khw;wq;fs;!!!!!!
VNdh!
vjw;fhfNth?
vdf;fhf
vq;fpUe;Njh?!
te;jhab …..
vd; nry;yj; Njhopaha;
vd; vz;zq;fis
Rw;wp tyk;
te;j fdTfs;
epiwe;j
,g;gazj;jpy;
cd;idAk; fz;Nld;
; kfpo;r;rpapd vy;iyAk; fz;Nld;

R+hpadpd; ghh;itapy;
Fsph;e;j Nkfq;fsha;
khwpa ePh;j;Jspfs;
kPz;Lk;
G+kpia Kj;jkpLfpwJ
mofpa J}wyha;….
,izg;gphpah
,g;Gjpa cwtpw;F
caph; nfhLg;Nghkb
ek; el;G vd;Dk;
thh;j;ijfspy;

cd; mofpa ehl;fis
vd;Dld; gfph;e;j
,e;j ,dpa nghOJfspy;
ek; el;G kyh;fpwJ
gy tz;zq;fsha;…>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vegamai Oru Kaathal Kavithai madtricks 1497
abimanyu Kavithai ts raj 1460
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 1551
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 1819
Iraiye Arulvai Kavithai Kiran Nivedh 1386
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1479
Sorgam Kavithai Vimal 1562
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1369
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 1735
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7236
VELLAI ROJA..... Kavithai Supriya 2263
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 1631
kaathal pisasu Kavithai military ashok 1745
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1420
Vilagal Kavithai Palani 1703