En Uyir Thozhiye

Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Uyir Thozhiye

Author : Indhumathy
Added On : 9/15/2011
Viewed 3005 Times

ftpij - Poem

Gjpjha; gpwe;j
ehl;fs;!!!?
fhyj;jpd;
mofpa khw;wq;fs;!!!!!!
VNdh!
vjw;fhfNth?
vdf;fhf
vq;fpUe;Njh?!
te;jhab …..
vd; nry;yj; Njhopaha;
vd; vz;zq;fis
Rw;wp tyk;
te;j fdTfs;
epiwe;j
,g;gazj;jpy;
cd;idAk; fz;Nld;
; kfpo;r;rpapd vy;iyAk; fz;Nld;

R+hpadpd; ghh;itapy;
Fsph;e;j Nkfq;fsha;
khwpa ePh;j;Jspfs;
kPz;Lk;
G+kpia Kj;jkpLfpwJ
mofpa J}wyha;….
,izg;gphpah
,g;Gjpa cwtpw;F
caph; nfhLg;Nghkb
ek; el;G vd;Dk;
thh;j;ijfspy;

cd; mofpa ehl;fis
vd;Dld; gfph;e;j
,e;j ,dpa nghOJfspy;
ek; el;G kyh;fpwJ
gy tz;zq;fsha;…>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Pongal Kavithai Bella Thomas 2282
Oru Yezhaiyin Kaadhal Kavithai Digi King 2088
Roja Nee Enakkaaga Kavithai A.L. Selvakumar 2448
mathiyin.. aval aayul kaithi Kavithai mathi selva 1836
Penn Kodumai Adhu Van Kodumai Kavithai GeeVee 7079
Ilaatha Pothu Kavithai Kavithalayan 2027
Kuladhanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2254
Puruvam Kavithai ts raj 2302
Pugazh Kavithai R. Kanirajan 2537
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 2172
Naan kadavul Kavithai Preetha 3060
Enakkupirakkum Valigal Kavithai Sendhil 2332
Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 2403
Vilai Maadhar Kavithai Silver 2063
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 2028