Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Uyir Thozhiye

Author : Indhumathy
Added On : 9/15/2011
Viewed 2232 Times

ftpij - Poem

Gjpjha; gpwe;j
ehl;fs;!!!?
fhyj;jpd;
mofpa khw;wq;fs;!!!!!!
VNdh!
vjw;fhfNth?
vdf;fhf
vq;fpUe;Njh?!
te;jhab …..
vd; nry;yj; Njhopaha;
vd; vz;zq;fis
Rw;wp tyk;
te;j fdTfs;
epiwe;j
,g;gazj;jpy;
cd;idAk; fz;Nld;
; kfpo;r;rpapd vy;iyAk; fz;Nld;

R+hpadpd; ghh;itapy;
Fsph;e;j Nkfq;fsha;
khwpa ePh;j;Jspfs;
kPz;Lk;
G+kpia Kj;jkpLfpwJ
mofpa J}wyha;….
,izg;gphpah
,g;Gjpa cwtpw;F
caph; nfhLg;Nghkb
ek; el;G vd;Dk;
thh;j;ijfspy;

cd; mofpa ehl;fis
vd;Dld; gfph;e;j
,e;j ,dpa nghOJfspy;
ek; el;G kyh;fpwJ
gy tz;zq;fsha;…>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Bathil Kavithai R. Kanirajan 1559
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2381
Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 4335
Anbulla Kunthavaikku Kavithai Digi King 1442
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3225
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1992
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1500
Sol Kavithai R. Kanirajan 1443
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1532
Ezhuthukal Kavithai Preetha 2997
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2074
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2249
Thavikkiren Kavithai Malar 1997
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 2690
Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 1484