Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Uyir Thozhiye

Author : Indhumathy
Added On : 9/15/2011
Viewed 2420 Times

ftpij - Poem

Gjpjha; gpwe;j
ehl;fs;!!!?
fhyj;jpd;
mofpa khw;wq;fs;!!!!!!
VNdh!
vjw;fhfNth?
vdf;fhf
vq;fpUe;Njh?!
te;jhab …..
vd; nry;yj; Njhopaha;
vd; vz;zq;fis
Rw;wp tyk;
te;j fdTfs;
epiwe;j
,g;gazj;jpy;
cd;idAk; fz;Nld;
; kfpo;r;rpapd vy;iyAk; fz;Nld;

R+hpadpd; ghh;itapy;
Fsph;e;j Nkfq;fsha;
khwpa ePh;j;Jspfs;
kPz;Lk;
G+kpia Kj;jkpLfpwJ
mofpa J}wyha;….
,izg;gphpah
,g;Gjpa cwtpw;F
caph; nfhLg;Nghkb
ek; el;G vd;Dk;
thh;j;ijfspy;

cd; mofpa ehl;fis
vd;Dld; gfph;e;j
,e;j ,dpa nghOJfspy;
ek; el;G kyh;fpwJ
gy tz;zq;fsha;…>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2172
Verumai Kavithai ts raj 1726
Kaanumbothenkannukullum Kavithai Gee Vee 1485
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1593
Swasam Kavithai Rajeswari. V 1962
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2181
Alukku Kavithai Karu 2099
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1790
Love Kavithai R.Neelakandan 3644
Yarukkaaga Kavithai Wilson 1595
Ethirmarai Kavithai Vijaynimi 1696
Anbu Kavithai Easwari 3440
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1721
Kalvikkoodam Kavithai R. Kanirajan 1833
Munne Pinne Kavithai ts raj 1555