Tamil Poem - Tamil Kavithai

En Uyir Thozhiye

Author : Indhumathy
Added On : 9/15/2011
Viewed 2504 Times

ftpij - Poem

Gjpjha; gpwe;j
ehl;fs;!!!?
fhyj;jpd;
mofpa khw;wq;fs;!!!!!!
VNdh!
vjw;fhfNth?
vdf;fhf
vq;fpUe;Njh?!
te;jhab …..
vd; nry;yj; Njhopaha;
vd; vz;zq;fis
Rw;wp tyk;
te;j fdTfs;
epiwe;j
,g;gazj;jpy;
cd;idAk; fz;Nld;
; kfpo;r;rpapd vy;iyAk; fz;Nld;

R+hpadpd; ghh;itapy;
Fsph;e;j Nkfq;fsha;
khwpa ePh;j;Jspfs;
kPz;Lk;
G+kpia Kj;jkpLfpwJ
mofpa J}wyha;….
,izg;gphpah
,g;Gjpa cwtpw;F
caph; nfhLg;Nghkb
ek; el;G vd;Dk;
thh;j;ijfspy;

cd; mofpa ehl;fis
vd;Dld; gfph;e;j
,e;j ,dpa nghOJfspy;
ek; el;G kyh;fpwJ
gy tz;zq;fsha;…>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thoorathil nee Kavithai Nivi 2002
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3226
Aathangam Kavithai Kavi 1799
Kelvi Kavithai R. Kanirajan 1759
En Seiven ! Kavithai Digi King 1577
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1686
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 1657
Amma Kavithai Anupriya 2770
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1670
Ennai Therinthirukkaathu Kavithai V.Rajagopal 1601
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3432
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 1772
En Anbey Kavithai Nivi 2735
Kadhal Sogam Kavithai Anu 3675
Oru Yezhaiyin Kaadhal Kavithai Digi King 1694