Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manitha Iyalbu

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/3/2012
Viewed 1390 Times

ftpij - Poem

kdpj ,ay;G!


mtDf;Ff; fpilf;fhj vJTk;
mjprakhdJ vd;ghd;!
mtDf;Ff; fpilf;fpd;w vJTk;
my;gkhdJ vd;ghd;!

cioj;Jg; nghUs; Nrh;g;gtid
gpiof;fj; njhpahjtd; vd;ghd;!
ciof;fhky; nghUs; Nrh;g;gtid
gpiof;fj; njhpe;jtd; vd;ghd;!

gzf;fhuidg; Nguhirf;fhud;
vd;ghd;!
Vioia guNjrp
vd;ghd;!

ntw;wp ngw;wtid
mjph;\;lf;fhud; vd;ghd;!
Njhy;tp mile;jtid
jpwikapy;yhjtd; vd;ghd;!

Ngrpdhy; thahb vd;ghd;!
Ngrhtpl;lhy; thapy;yhg; G+r;rp vd;ghd;!

kdpjdpd; rpe;jidAk;
nraYk; xd;whFk; epiy
cUthf;FNthk;!
kz;zpy;
kdpjdpd; Kuz;ghlhd
,ay;Gfis khw;WNthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Ninaivugal Kavithai Shalini Kumarasamy 1830
Kangal Kavithai Sharatha 2607
Un Varugai Kavithai vivek_pmo 1863
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 1695
Unnal mattum Kavithai Sella 1513
Iruzholivu Vetkai Kavithai Dr.P.Madhu 1675
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2088
PesungalEn Nanbargale.. Kavithai ts raj 1482
Idhayam Kavithai Raji Kannan 1994
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1455
Thaayin Anbu Kavithai M. Rufinas 3855
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 3640
Allah! Atha! Kavithai Ismail 1687
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 659
Love Kavithai cellisudha 1865