Manitha Iyalbu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manitha Iyalbu

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2391 Times

ftpij - Poem

kdpj ,ay;G!


mtDf;Ff; fpilf;fhj vJTk;
mjprakhdJ vd;ghd;!
mtDf;Ff; fpilf;fpd;w vJTk;
my;gkhdJ vd;ghd;!

cioj;Jg; nghUs; Nrh;g;gtid
gpiof;fj; njhpahjtd; vd;ghd;!
ciof;fhky; nghUs; Nrh;g;gtid
gpiof;fj; njhpe;jtd; vd;ghd;!

gzf;fhuidg; Nguhirf;fhud;
vd;ghd;!
Vioia guNjrp
vd;ghd;!

ntw;wp ngw;wtid
mjph;\;lf;fhud; vd;ghd;!
Njhy;tp mile;jtid
jpwikapy;yhjtd; vd;ghd;!

Ngrpdhy; thahb vd;ghd;!
Ngrhtpl;lhy; thapy;yhg; G+r;rp vd;ghd;!

kdpjdpd; rpe;jidAk;
nraYk; xd;whFk; epiy
cUthf;FNthk;!
kz;zpy;
kdpjdpd; Kuz;ghlhd
,ay;Gfis khw;WNthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kallarai Kavithai silver 2299
Malarukku oor madal Kavithai TriCks 2672
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 2278
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 4315
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 3408
Naalidhazh Kavithai Thainis A 2208
Varam Kavithai PADMA 2564
Kaathal Kavithai Usha Giridhar 1597
mathiyin kavithai Kavithai mathi selva 2198
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 2247
Unmaithaane Kavithai R. Kanirajan 2178
Manitham Kavithai R. Kanirajan 2661
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 3123
Kaadhali 2 Kavithai oviya.vijay 2436
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 2005