Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manitha Iyalbu

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/3/2012
Viewed 1485 Times

ftpij - Poem

kdpj ,ay;G!


mtDf;Ff; fpilf;fhj vJTk;
mjprakhdJ vd;ghd;!
mtDf;Ff; fpilf;fpd;w vJTk;
my;gkhdJ vd;ghd;!

cioj;Jg; nghUs; Nrh;g;gtid
gpiof;fj; njhpahjtd; vd;ghd;!
ciof;fhky; nghUs; Nrh;g;gtid
gpiof;fj; njhpe;jtd; vd;ghd;!

gzf;fhuidg; Nguhirf;fhud;
vd;ghd;!
Vioia guNjrp
vd;ghd;!

ntw;wp ngw;wtid
mjph;\;lf;fhud; vd;ghd;!
Njhy;tp mile;jtid
jpwikapy;yhjtd; vd;ghd;!

Ngrpdhy; thahb vd;ghd;!
Ngrhtpl;lhy; thapy;yhg; G+r;rp vd;ghd;!

kdpjdpd; rpe;jidAk;
nraYk; xd;whFk; epiy
cUthf;FNthk;!
kz;zpy;
kdpjdpd; Kuz;ghlhd
,ay;Gfis khw;WNthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thavam Kavithai Tharanimohan 1768
Yarukkaaga Kavithai Wilson 1595
Kathal Kavithai cellisudha 2300
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 22013
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2213
Maunam Kavithai Saranyan 1902
Mounam Kavithai Vimal 1781
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2077
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 26506
Yemaali Kavithai mr.musicc 2101
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1548
Thaayin Pirivu Kavithai Corus 2455
Abatham Kavithai R. Kanirajan 1613
vvvvvvvvv.. I am angry you... Kavithai ts raj 2027
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1592