Manitha Iyalbu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manitha Iyalbu

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/3/2012
Viewed 2433 Times

ftpij - Poem

kdpj ,ay;G!


mtDf;Ff; fpilf;fhj vJTk;
mjprakhdJ vd;ghd;!
mtDf;Ff; fpilf;fpd;w vJTk;
my;gkhdJ vd;ghd;!

cioj;Jg; nghUs; Nrh;g;gtid
gpiof;fj; njhpahjtd; vd;ghd;!
ciof;fhky; nghUs; Nrh;g;gtid
gpiof;fj; njhpe;jtd; vd;ghd;!

gzf;fhuidg; Nguhirf;fhud;
vd;ghd;!
Vioia guNjrp
vd;ghd;!

ntw;wp ngw;wtid
mjph;\;lf;fhud; vd;ghd;!
Njhy;tp mile;jtid
jpwikapy;yhjtd; vd;ghd;!

Ngrpdhy; thahb vd;ghd;!
Ngrhtpl;lhy; thapy;yhg; G+r;rp vd;ghd;!

kdpjdpd; rpe;jidAk;
nraYk; xd;whFk; epiy
cUthf;FNthk;!
kz;zpy;
kdpjdpd; Kuz;ghlhd
,ay;Gfis khw;WNthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 2111
Muthal Kaathal Kavithai Tenkasi_tsunami 2524
mathiyin ninaivukal Kavithai mathi selva 2290
Kaamam Kavithai ts raj 4554
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 2288
Kathali Kavithai vsasikala 1911
Kaadhal Varam Kavithai Silver 2284
Thedal Kavithai Usha Giridhar 1602
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 2179
Ippadikku Snowlin Age 17 Kavithai Soorpanagai 4933
Thedal Kavithai Andda 3274
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3835
Muthal iravu Kavithai NASAR-AMT 7298
Peyarin Kavithai Kavithai Jawad Zeynel 2381
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 2381