Tamil nadu 1 Chat room

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Tamil nadu 1 Chat room

Author : Raavanan
Added On : 8/15/2009
Viewed 3088 Times

ftpij - Poem

ehq;fs; ,q;F mdhijfs; Nghy tho;fpNwhk; - epiyaw;w
ehNlhb Nghy gzk; xd;Nw Fwpf;Nfhs; vd;W

ehL tpl;L ehL te;J - vq;fs;
ehl;fis vz;zpf; nfhz;L

Ngr;R Jiz VJkpd;wp - vk;nkhop
Ngr topAkpd;wp

tho top ,y;iyah vq;fSf;F - ,y;iy
tho;ifia njhiyj;J trjpahf tho;fpNwhk;

tiyjsk; xd;W vq;fSf;F - ey;ynjhU
trjp je;jJ fijNgr fliy Nghl

mq;F fz;Nld; vk; kf;fis - fz;lJk;
mstpy;yh Mde;jk; nfhz;Nld;

rpy tpguPjq;fisAk; fz;Nld; - xUrpy
rpd;dj;jdkhd kdpju;fisAk; fz;Nld;

ngz;;fis ,opT gLj;jp - NgRtNj
ngUik vd Ngrp jpupAk; $l;lk; fz;Nld;

tiyjsj;jpy; tpj;ijfs; njupe;jhy; - cd;id
tzq;fTk; tho;j;jTk; Ml;fs; ,q;Fz;L

el;ghf NgrTk; ez;gu;fs; gyu; - eP
efu;e;j gpd;G cd;idg; gw;wp Gwk; NgRNthu; xU rpyu;

jdpikapy; tho;Nthu; ,t;tplk; te;jhy; - tpl;L
jtpu;f;f ,ayhJ ,ij tpl;L Nghf

,izg;gpwpah el;Gf;Fk; top tFf;fyhk; - tpj;jpahrkpd;wp
,q;F ahUk; aNuhLk; fhjy; Gupayhk;

ed;ikAk; cz;L ,q;F nfLjYk; cz;L - VJdf;F
ey;yNjh mij vLj;J nfLjiy tpL
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vidiyal Kavithai DS Kuttyma 3111
Love Kavithai Dineshvinitha 2538
Muhoortham Kavithai Yadhirajan sharma 2114
Nam Karpanai Kulantaigal Kavithai Amirtha 2307
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1898
Paadam Kavithai R. Kanirajan 2435
Aiye Kavithai ts raj 2232
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 3082
Vazhkaiyin Karunizhalgal Kavithai R. Kanirajan 1883
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2604
Naan Iyatriyadhu Kaviyalla Kavithai Kingmartine 1841
Iravu Kavithai Sharatha 2538
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 4015
Panbin Sigaram... Kavithai Shanthi Abe 2821
Paradesi Kavithai Kuthub 2381