Tamil nadu 1 Chat room

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Tamil nadu 1 Chat room

Author : Raavanan
Added On : 8/15/2009
Viewed 3177 Times

ftpij - Poem

ehq;fs; ,q;F mdhijfs; Nghy tho;fpNwhk; - epiyaw;w
ehNlhb Nghy gzk; xd;Nw Fwpf;Nfhs; vd;W

ehL tpl;L ehL te;J - vq;fs;
ehl;fis vz;zpf; nfhz;L

Ngr;R Jiz VJkpd;wp - vk;nkhop
Ngr topAkpd;wp

tho top ,y;iyah vq;fSf;F - ,y;iy
tho;ifia njhiyj;J trjpahf tho;fpNwhk;

tiyjsk; xd;W vq;fSf;F - ey;ynjhU
trjp je;jJ fijNgr fliy Nghl

mq;F fz;Nld; vk; kf;fis - fz;lJk;
mstpy;yh Mde;jk; nfhz;Nld;

rpy tpguPjq;fisAk; fz;Nld; - xUrpy
rpd;dj;jdkhd kdpju;fisAk; fz;Nld;

ngz;;fis ,opT gLj;jp - NgRtNj
ngUik vd Ngrp jpupAk; $l;lk; fz;Nld;

tiyjsj;jpy; tpj;ijfs; njupe;jhy; - cd;id
tzq;fTk; tho;j;jTk; Ml;fs; ,q;Fz;L

el;ghf NgrTk; ez;gu;fs; gyu; - eP
efu;e;j gpd;G cd;idg; gw;wp Gwk; NgRNthu; xU rpyu;

jdpikapy; tho;Nthu; ,t;tplk; te;jhy; - tpl;L
jtpu;f;f ,ayhJ ,ij tpl;L Nghf

,izg;gpwpah el;Gf;Fk; top tFf;fyhk; - tpj;jpahrkpd;wp
,q;F ahUk; aNuhLk; fhjy; Gupayhk;

ed;ikAk; cz;L ,q;F nfLjYk; cz;L - VJdf;F
ey;yNjh mij vLj;J nfLjiy tpL
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 2180
Palan Kavithai R. Kanirajan 2149
MUDHAL THEDAL Kavithai supriya 2169
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 1149
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 2338
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2632
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 2176
Nee Kavithai Manimagan 2776
Kasapaana Unmaigal Kavithai Nilavan 2141
En Thaaikku Thaayanavan Kavithai mathi selva 1918
Hahaa.. (erumai..! arumai..! ) Kavithai ts raj 2805
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1999
Noitroba Kavithai ts raj 2352
Un Thevai En Anbu Kavithai Usha Giridhar 1164
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1914