Tamil Poem - Tamil Kavithai

Tamil nadu 1 Chat room

Author : Raavanan
Added On : 8/15/2009
Viewed 2709 Times

ftpij - Poem

ehq;fs; ,q;F mdhijfs; Nghy tho;fpNwhk; - epiyaw;w
ehNlhb Nghy gzk; xd;Nw Fwpf;Nfhs; vd;W

ehL tpl;L ehL te;J - vq;fs;
ehl;fis vz;zpf; nfhz;L

Ngr;R Jiz VJkpd;wp - vk;nkhop
Ngr topAkpd;wp

tho top ,y;iyah vq;fSf;F - ,y;iy
tho;ifia njhiyj;J trjpahf tho;fpNwhk;

tiyjsk; xd;W vq;fSf;F - ey;ynjhU
trjp je;jJ fijNgr fliy Nghl

mq;F fz;Nld; vk; kf;fis - fz;lJk;
mstpy;yh Mde;jk; nfhz;Nld;

rpy tpguPjq;fisAk; fz;Nld; - xUrpy
rpd;dj;jdkhd kdpju;fisAk; fz;Nld;

ngz;;fis ,opT gLj;jp - NgRtNj
ngUik vd Ngrp jpupAk; $l;lk; fz;Nld;

tiyjsj;jpy; tpj;ijfs; njupe;jhy; - cd;id
tzq;fTk; tho;j;jTk; Ml;fs; ,q;Fz;L

el;ghf NgrTk; ez;gu;fs; gyu; - eP
efu;e;j gpd;G cd;idg; gw;wp Gwk; NgRNthu; xU rpyu;

jdpikapy; tho;Nthu; ,t;tplk; te;jhy; - tpl;L
jtpu;f;f ,ayhJ ,ij tpl;L Nghf

,izg;gpwpah el;Gf;Fk; top tFf;fyhk; - tpj;jpahrkpd;wp
,q;F ahUk; aNuhLk; fhjy; Gupayhk;

ed;ikAk; cz;L ,q;F nfLjYk; cz;L - VJdf;F
ey;yNjh mij vLj;J nfLjiy tpL
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadhal Kavithai karthikeyan 1926
Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 3618
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2014
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1583
Kangal Kavithai Sharatha 2725
Kallarai........ Kavithai Saranyan 1754
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1804
Vagupparaigal Kavithai Isai Arasi 2032
Illaamai Kavithai Manibharathi 1564
Azhagu Kavithai R. Kanirajan 2920
Mathiyin Kanavu Kavithai mathi selva 1719
Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 2753
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2590
Kaadhali Kavithai Oviya.vijay 2194
Iniya indru Kavithai PADMA 1861