Kaamamum Kaathalum Verillai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaamamum Kaathalum Verillai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 2148 Times

ftpij - Poem

ghyhilf;fl;bapy; xspe;jpUf;Fk; ce;jd; Nkdpiaa;
,d;g grpf;nfhz;L gUFNtd; - ve;jd; uhzpNa!

ce;jd; MilNah epytpid kiwf;Fk; Nkfk;
Nkfq;fs; fiya - ehd;
urpg;Ngd; epyit!

Njd; nrhl;Lk; cd; ,jopy;
Njd; vLf;f tUNtdb ehd; ,utpy...

G+f;fs; fbf;Fk; tz;L mjd; ,jNohuk; - cd;
gw;fs; fbf;Fk; vd;W? - vd; fhNjhuk;...

Kf;fdpfspy; vd;db Rit - cd;
,U fdpfSf;F
tz;Lfs; cwq;Fk; NghJ
G+f;fs; NaRNkh me;j nehb - ehd;
gLf;Fk; NghJ $RNkh ce;jd; kb!

fhl;by; epytpd; xspapy; curpf;nfhs;Sk; thiof;Fiyfs;
mJNghy;> vg;NghJ gpd;dpf;nfhs;Sk; ek; fhy;fs;...?

mts; G+Tld; ,izAk; vd; fhk;G
mgNghJ> me;j G+ vOg;Gk; ,d;g rj;jNk!
mJNt fhk Aj;jNk!

- vk;.tp.uh[;...!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ellam Etharkaaga Kavithai Nathalie 2544
Pillai Kavithai Neelam 2596
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 2767
Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 2530
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2942
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 2293
Kathali Kavithai vsasikala 1864
Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 2759
Kanavukkum Ninaivukkum Potti Kavithai Jehanki 2299
Nizhal Kavithai sarayu 2904
Puruvam Kavithai ts raj 2412
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2522
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 2805
Unakku Nigar Yaaro Kavithai GeeVee 2123
Kadhal Kavithai Tharini Kannan 4818