Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaamamum Kaathalum Verillai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1525 Times

ftpij - Poem

ghyhilf;fl;bapy; xspe;jpUf;Fk; ce;jd; Nkdpiaa;
,d;g grpf;nfhz;L gUFNtd; - ve;jd; uhzpNa!

ce;jd; MilNah epytpid kiwf;Fk; Nkfk;
Nkfq;fs; fiya - ehd;
urpg;Ngd; epyit!

Njd; nrhl;Lk; cd; ,jopy;
Njd; vLf;f tUNtdb ehd; ,utpy...

G+f;fs; fbf;Fk; tz;L mjd; ,jNohuk; - cd;
gw;fs; fbf;Fk; vd;W? - vd; fhNjhuk;...

Kf;fdpfspy; vd;db Rit - cd;
,U fdpfSf;F
tz;Lfs; cwq;Fk; NghJ
G+f;fs; NaRNkh me;j nehb - ehd;
gLf;Fk; NghJ $RNkh ce;jd; kb!

fhl;by; epytpd; xspapy; curpf;nfhs;Sk; thiof;Fiyfs;
mJNghy;> vg;NghJ gpd;dpf;nfhs;Sk; ek; fhy;fs;...?

mts; G+Tld; ,izAk; vd; fhk;G
mgNghJ> me;j G+ vOg;Gk; ,d;g rj;jNk!
mJNt fhk Aj;jNk!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mathiyin Unmai Kathal Kavithai mathi selva 1616
Annai Thantha Varam Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 2442
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2301
Piththanalla Naan Kavithai DS Kuttyma 1734
matiyin ...panam Kavithai mathi selva 2824
Cigarette Kavithai R. Kanirajan 2766
kadhal Kavithai Pradeep kannan 1981
Piranthanal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 15073
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1536
Kaadhal Kavithai Francis 1984
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 1633
Muyarchi Kavithai Venkatachalam 7740
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 1688
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 2780
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1500