Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaamamum Kaathalum Verillai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1468 Times

ftpij - Poem

ghyhilf;fl;bapy; xspe;jpUf;Fk; ce;jd; Nkdpiaa;
,d;g grpf;nfhz;L gUFNtd; - ve;jd; uhzpNa!

ce;jd; MilNah epytpid kiwf;Fk; Nkfk;
Nkfq;fs; fiya - ehd;
urpg;Ngd; epyit!

Njd; nrhl;Lk; cd; ,jopy;
Njd; vLf;f tUNtdb ehd; ,utpy...

G+f;fs; fbf;Fk; tz;L mjd; ,jNohuk; - cd;
gw;fs; fbf;Fk; vd;W? - vd; fhNjhuk;...

Kf;fdpfspy; vd;db Rit - cd;
,U fdpfSf;F
tz;Lfs; cwq;Fk; NghJ
G+f;fs; NaRNkh me;j nehb - ehd;
gLf;Fk; NghJ $RNkh ce;jd; kb!

fhl;by; epytpd; xspapy; curpf;nfhs;Sk; thiof;Fiyfs;
mJNghy;> vg;NghJ gpd;dpf;nfhs;Sk; ek; fhy;fs;...?

mts; G+Tld; ,izAk; vd; fhk;G
mgNghJ> me;j G+ vOg;Gk; ,d;g rj;jNk!
mJNt fhk Aj;jNk!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1445
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 1480
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1545
Uthiratha Pookkal Kavithai Sulo 1683
Aval Kavithai I3aa_I3aa 1909
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 4866
Aattam Kavithai ts raj 1554
Vithai Kavithai Thainis A 1987
Sillarai Kavithai Manibharathi 1797
Pirappu Kavithai Kvg 1951
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 1438
Kavithai Sollavaa?? Kavithai M Rufinas 2061
Birthday Greetings Kavithai R. Kanirajan 3267
mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 1659
Yematram Kavithai R. Kanirajan 2528