Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaamamum Kaathalum Verillai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1564 Times

ftpij - Poem

ghyhilf;fl;bapy; xspe;jpUf;Fk; ce;jd; Nkdpiaa;
,d;g grpf;nfhz;L gUFNtd; - ve;jd; uhzpNa!

ce;jd; MilNah epytpid kiwf;Fk; Nkfk;
Nkfq;fs; fiya - ehd;
urpg;Ngd; epyit!

Njd; nrhl;Lk; cd; ,jopy;
Njd; vLf;f tUNtdb ehd; ,utpy...

G+f;fs; fbf;Fk; tz;L mjd; ,jNohuk; - cd;
gw;fs; fbf;Fk; vd;W? - vd; fhNjhuk;...

Kf;fdpfspy; vd;db Rit - cd;
,U fdpfSf;F
tz;Lfs; cwq;Fk; NghJ
G+f;fs; NaRNkh me;j nehb - ehd;
gLf;Fk; NghJ $RNkh ce;jd; kb!

fhl;by; epytpd; xspapy; curpf;nfhs;Sk; thiof;Fiyfs;
mJNghy;> vg;NghJ gpd;dpf;nfhs;Sk; ek; fhy;fs;...?

mts; G+Tld; ,izAk; vd; fhk;G
mgNghJ> me;j G+ vOg;Gk; ,d;g rj;jNk!
mJNt fhk Aj;jNk!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadhal Kavithai Corus 2060
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 1660
Paarai Pookal Kavithai Mr.Daywalker 1643
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2328
Thirumanam Kavithai Isai Arasi 2882
Aasai Kavithai Baskaran 2256
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 1719
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 2057
Nadippu Kavithai R. Kanirajan 1803
Kaathal kanal Kavithai Dhuruvan 1693
Veshangalum Nilaipathillai Kavithai Usha Giridhar 804
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 1914
Pasi Kavithai Silver 2310
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1613
PIRIVU Kavithai Bagavathy 2370