Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaamamum Kaathalum Verillai

Author : Kingmartine
Added On : 6/15/2011
Viewed 1425 Times

ftpij - Poem

ghyhilf;fl;bapy; xspe;jpUf;Fk; ce;jd; Nkdpiaa;
,d;g grpf;nfhz;L gUFNtd; - ve;jd; uhzpNa!

ce;jd; MilNah epytpid kiwf;Fk; Nkfk;
Nkfq;fs; fiya - ehd;
urpg;Ngd; epyit!

Njd; nrhl;Lk; cd; ,jopy;
Njd; vLf;f tUNtdb ehd; ,utpy...

G+f;fs; fbf;Fk; tz;L mjd; ,jNohuk; - cd;
gw;fs; fbf;Fk; vd;W? - vd; fhNjhuk;...

Kf;fdpfspy; vd;db Rit - cd;
,U fdpfSf;F
tz;Lfs; cwq;Fk; NghJ
G+f;fs; NaRNkh me;j nehb - ehd;
gLf;Fk; NghJ $RNkh ce;jd; kb!

fhl;by; epytpd; xspapy; curpf;nfhs;Sk; thiof;Fiyfs;
mJNghy;> vg;NghJ gpd;dpf;nfhs;Sk; ek; fhy;fs;...?

mts; G+Tld; ,izAk; vd; fhk;G
mgNghJ> me;j G+ vOg;Gk; ,d;g rj;jNk!
mJNt fhk Aj;jNk!

- vk;.tp.uh[;...!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Neeyum Naanum Kavithai R. Kanirajan 2059
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1851
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1391
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1521
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 1556
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1381
Pirivu ubsara vila.! Kavithai Uma Thaya 3910
Vidiyal Kavithai DS Kuttyma 2541
Picture Kavithai R. Kanirajan 1956
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 613
Nilavin Naanam Kavithai ts raj 1673
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 1636
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 1661
Varadatchanai Kavithai Lalgudi Ponraj 1375
Kaathil Ketathu Kavithai R. Kanirajan 1453